Bu haber kez okundu.

Pana Mağduru Fikirtepeliler ve İzlenmesi Gereken Hukuki İşlemler
FİKİRTEPE’DE MAĞDUR OLAN HAK SAHİPLERİNİN YAPACAĞI HUKUKİ İŞLEMLER

 Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm sürecinde kentsel dönüşüm projeleri ile gündeme gelen P. Y., Fikirtepe’de gerçekleştirdiği projelerden birini tamamlamasına rağmen iskan belgesi alamazken diğer iki tanesinde ise inşaat hafriyat izni almasına rağmen halen inşaat çalışmalarına başlamamış durumdadır. Bu nedenle hak sahiplerinin mağduriyeti söz konusudur. Bahsedilen mağduriyetleri hukuki anlamda sona erdirebilecek çözümlere bu yazımızda değineceğiz.

1-TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI:

Öncelikle “P. Y.” ünvanlı şirketten bahsedilmekte ise de T. R. Ş.’ın hakim ortağı bulunduğu P. Y.ı Çelik Makina İnşaat San. A.Ş., hak sahiplerinin birçoğu ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayan S. Proje İnşaat Ticaret A.Ş.’nin eski ünvanıdır. S. Proje İnşaat Tic. A.Ş. sonradan tek pay sahipli bir anonim şirket haline dönüşmüş olup tek pay sahibi S. Yapı İnşaat Ticaret A.Ş.’dir. Aynı grupta yer alan S. Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. de hak sahipleri ile sözleşme imzalayan şirketler arasındadır. S. Yapı İnşaat Ticaret A.Ş.’nin de hakim ortağı T. R. Ş. olup, bu şirket de sonradan tek pay sahipli bir anonim şirket haline dönüşmüştür, tek pay sahibi ise S. Proje İnşaat Ticaret A.Ş.’dir. Kısacası, hakim ortakları T. R. Ş. olan her iki şirket, birbirlerinin tek pay sahibidirler. Bu hususlar, anılan şirketlerin ticaret sicil kayıtları incelendiğinde rahatlıkla tespit edilebilir. Bu noktada yüklenici şirketin tüzel kişilik perdesinin aralanması söz konusu olacaktır. Tüzel kişilik perdesinin aralanması ile aralarında organik bağ bulunan grup şirketlerinden ve şirketin hakim ortağı olan T. R. Ş. ile diğer ortaklarından müştereken ve müteselsilen tahsilinin hak sahiplerince talep edilmesi gündeme gelecek ve hak sahiplerinin mağduriyetleri giderilecektir. Bu açıklamalar, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesindeki hak sahiplerinin “P. Y.” olarak bilinen yüklenici şirket aleyhine açtıkları veya açacakları davalar neticesinde sonuç elde etmelerinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Zira hak sahipleri davaları kazansalar dahi alacaklarını tahsil edemeyebilirler ve karşılarında bir tabela şirketi bulabilirler. Tüzel kişilik perdesinin aralanması kavramına biraz değinmek gerekirse, TTK’daki düzenlemeler uyarınca kural olarak anonim şirketlerde şirket ortaklarının ve grup şirketlerinin şirket alacaklılarına karşı bir sorumlulukları bulunmamakta ise de Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde şirketin tüzel kişilik perdesi aralanarak grup şirketlerinin ve şirket ortaklarının da şirket borcundan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna gidilebileceği kabul edilmektedir.

Bu şartlar:

➢ Pay sahibinin şirket tüzel kişiliği ile özdeşmesi,
➢ Şirket ortağının mal varlığı ile şirket tüzel kişiliğinin malvarlığının birbirine karışması,
➢ Art niyetli ve hesaplı davranışlarla sırf sorumluluktan sıyrılmak amacıyla tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınılması,
➢ Ortağın şirketteki hâkimiyetini kötüye kullanarak alacaklılara karşı tüzel kişilik perdesinin arkasına saklanmasının hakkın kötüye kullanılması mahiyeti taşıması,
➢ Borçların ödenmesi sırasında şirket ortağı tarafından ayrılık prensibinin öne sürülmesinin TMK. m.2 ve 3. hükümlerine aykırı olması gibi durumlardır.

Somut olayda, P. Y. açısından yukarıda belirtilen şartlarının gerçekleştiği açıktır. Ancak arsa sahiplerinin K. V.’nin yapımcısı P. Film’in kurduğu P. İnşaat’ın kendilerine talip olması üzerine, “K. V.’nin firması bize talip oluyor” şeklinde sevinmiş olmaları TMK m.2 ve m.3 açısından bir ihlale yol açabilir. Yani, “Zaten medyanın önünde olan ve bilinen kişiler olduğu için şirket tüzel kişiliğinin arkasındaki kişilerin kimler olduğu biliniyordu ve alacaklılara karşı tüzel kişilik perdesinin arkasına saklanılarak hakkın kötüye kullanılması söz konusu değildir.” şeklinde bir savunma gündeme gelebilir.

2- P. Y., GRUP ŞİRKETLERİ VE ORTAKLARI ALEYHİNE HAK SAHİPLERİNCE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNDE BULUNULMASI:

Tüzel kişilik perdesinin aralanması çözüm önerisinin ardından bu taleple birlikte tüm sorumlular hakkında yasal haklar kullanılmak istendiğinde mutlaka ihtiyati tedbir talebinde de bulunulması hak sahiplerinin mağdur olmaması açısından elzemdir. Somut olayda HMK. m. 389/1 uyarınca ihtiyati tedbir şartları gerçekleşmiştir. Buna göre HMK’nın:

İhtiyati tedbirin şartları

MADDE 389- (1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

Burada ihtiyati tedbir yeni başlayan inşaatlardaki mağduriyetler için söz konusu olabilir. Ancak ihtiyati tedbir talebinden önce teminat mektubunun olup olmadığına bakılmalıdır. Teminat mektubunun ödenmesini durduracak tek yasal yol, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınmasıdır. Bu karar bankaya tebliğ edildiği anda tazmin talebi yerine getirilemez. Uygulamada lehtarların mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir yoluyla, bankanın tazminini engellemeleri karşısında, muhatapların ihtiyati tedbir kararı alınsa dahi ödeme şeklindeki bir kaydı teminat mektuplarına koydurmak istedikleri görülmektedir. Bu tür bir kaydın ilavesi hukuka aykırı ve geçersizdir.

3- TEVHİD EDİLMİŞ ARSALARDA TÜM HAK SAHİPLERİNİN YASAL HAKLARINI BİRLİKTE KULLANMALARI:

Kentsel dönşüm uygulamaları sırasında sıkça rastlanan, arsaların tevhidi işlemi yapılmış ise tevhid edilmiş arsadaki hissedarlar olan hak sahiplerinin her biri tevhid işlemi öncesinde yüklenici ile ayrı ayrı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış olsalar dahi, tevhid edilmiş arsada paylı mülkiyet hükümlerine göre birlikte malik olduklarından, özellikle sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme gibi haklarını TMK. m. 692 uyarınca birlikte kulllanmaları, sonrasında yüklenici aleyhine birlikte dava açmaları veya içlerinden biri tarafından açılan davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir, aksi takdirde her birinin tek başına yapacağı fesih işlemi geçersiz olacak; açtıkları davadan sonuç elde edemeyeceklerdir. TMK’nın:

d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar

Madde 692- Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.

Burada mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olup ilgili hükümler HMK m.59 ve m.60’da düzenlenmiştir:

Mecburi dava arkadaşlığı

MADDE 59- (1) Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır.

Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu

MADDE 60- (1) Mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir. Bu tür dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır. Ancak, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemleri, usulüne uygun olarak davet edildiği hâlde duruşmaya gelmemiş olan dava arkadaşları bakımından da hüküm ifade eder. Tevhit edilen arsa üzerinde dava arkadaşlığı olmakla birlikte, eğer dava açmaya yanaşmayan arsa malikleri var ise bu arsa maliklerini “DAVALI” göstermek suretiyle taraf teşkili sağlayarak dava ikamesi mümkündür. Öncelikle Yargıtay 7.Hukuk Dairesinin 2013/19904 E. ve 2014/3599 K. sayılı kararına göre: Davacılar arasında (aktif) mecburi dava arkadaşlığı bulunması halinde, bütün davacılar davayı birlikte açmak zorundadırlar. Dava mecburi dava arkadaşları tarafından biri veya bazıları tarafından açılmış ise, dava sıfat yokluğundan dolayı hemen reddedilmez. Mahkeme, diğer mecburi dava arkadaşlarının davaya katılmasını vefa muvafakat etmelerini sağlaması için davacıya veya davacılara süre verir. Diğer dava arkadaşları davaya katılır veya muvafakat ederse davaya devam edilir. Davayı açan davacı kendisine verilen süre içinde diğer mecburi dava arkadaşlarının katılmasını veya muvafakat etmelerini sağlayamaz ise, dava sıfat yokluğundan reddedilir.

Burada diğer arsa maliklerinin davacı sıfatıyla dava açmaya yanaşmamaları halinde dava sıfat yokluğuyla reddedilecektir. Bunu önlemek adına bu arsa maliklerini davalı sıfatıyla göstererek en azından taraf teşkili sağlanacaktır. Ancak davalı olarak gösterilen bu arsa sahiplerinin, davalı olarak gösterilmesi yine mecburi dava arkadaşlığı hükümlerinin gereğini sağlamayacak ancak HMK’nın 124. maddesindeki taraf değişikliği yolu denenebilecektir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 24/10/2011 tarih, 2011/11992 E. ve 2011/14535 K. sayılı kararında, “…Davalılar arasında (pasif) mecburi dava arkadaşlığı bulunması halinde, davacı, bütün davalılara karşı birlikte dava açmak zorundadır. Bu yön, 6100 sayılı HMK’nun 60. maddesinde; “Mecburi dava arkadaşları … aleyhine birlikte dava açılabilir” denilerek norma bağlanmıştır. Davalı sıfatı mecburi dava arkadaşlarının tümüne aittir. Davanın bütün mecburi dava arkadaşlarına karşı değil de bunlardan birine veya birkaçına karşı açılmış olması halinde davada sıfat sorunu ortaya çıkacaktır. Ancak bu halde, dava sıfat yokluğundan hemen reddedilmemeli, belirtilen eksikliğin giderilmesi yönünde bir talebin bulunması ve dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığının anlaşılması halinde, hakim, HMK’nun 124. maddesinin 4. fıkrasında açıklandığı üzere, karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul ederek, davayı diğer mecburi dava arkadaşına da teşmil ederek, yargılamaya devam etmelidir.” denilmektedir. Tarafın eksik veya yanlış gösterilmesi halinde taraf değişikliği talebi, zorunlu dava arkadaşlığında eksik olarak gösterilen dava arkadaşlarının davaya katılmasını sağlamak bakımından faydalı olabilir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin bu kararında pasif mecburi dava arkadaşlığı var iken bizim ele aldığımız uyuşmazlıkta aktif mecburi dava arkadaşlığı olsa da bu kararı örnek olarak alabiliriz.

4-SEÇENEK OLARAK SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKINI KULLANMALARI:

Hak sahipleri, P. Y.’nın TBK. m. 98/2′de belirtilen şekilde ifa güçsüzlüğüne düştüğünü bildirerek haklarını teminen kabul edilebilir teminat verilmesini P. Y.’dan isteyebilir, vermediği takdirde sözleşmeden dönebilirler. Yine, sözleşmeden dönme seçeneğine imkan tanıyan diğer bir yasal düzenleme, TBK. m. 473/1 uyarınca bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceğinin anlaşılması durumunda teslim gününü beklemeksizin sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasıdır. Her iki durumda da sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının sonucu olarak taraflar birbirlerine edimlerini sebepsiz zenginleşme hükümlerine iade edecekler ve hak sahipleri P. Y.’dan sözleşmenin hükümsüz kalması nedeniyle uğradıkları zararı yani menfi zararlarını isteyebileceklerdir.

TBK. m. 124, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde, borcun ifa edilmesi için süre verilmesini gerektirmeyen halleri düzenlemektedir. Bunlar:

❖ Borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılıyorsa,
❖ Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa
❖ Borcun ifasının belirli bir zamanda veya belirli bir zamanda gerçekleşmemesi üzerine ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa, haklı nedenle, ihbarsız, derhal fesih hakkı kullanılabilir.

5-SEÇENEK OLARAK YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKININ KULLANILMASI:

“ Karşılıklı borç doğuran akitlerde taraflardan birinin temerrüdü halinde borcun ifası için uygun mehil tayin edilmelidir. Verilen mehil içinde borç ifa edilmezse seçimlik haklar kullanılabilir. Ancak borcun tayin edilen süre içinde ifa edilmemesi veya borçlunun hal ve vaziyetinden ihtarın tesirsiz kalacağı anlaşılıyorsa bu durumda temerrüt ihtarına gerek yoktur. (T.C.YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ/ E. 2005/947/K. 2006/1248)”

Bu haktan hareketle, hak sahipleri, TBK. m. 125′de düzenlenen seçimlik haklarını kullanabilirler. Bunlar:

Aynen ifa ve gecikme tazminatı talep etmek,

Aynen ifadan vazgeçerek, borcun ifa edilmemesi sebebiyle müspet zararın tazminini talep etmek

Sözleşmeden dönerek menfi zararın tazminini talep etmek şeklindedir.

P. Y. mağdurları yukarıda belirtilen hakları kullanabilecekleri gibi, imzaladıkları arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde haklı fesih hali için ayrıca kararlaştırılmış olan her ne nam altında olursa olsun P. Y.’nın ödeme taahhütlerini, varsa cezai şartları da ilaveten talep edebileceklerdir.

Hak sahiplerince, sözleşmeden dönme ya da fesih hakkının kullanıldığı durumlarda, yüklenici P. Y. (S. İnşaat) tarafından dönme veya fesih bildirimine itiraz edilmesi durumunda oluşacak ihtilafın mahkemece karara bağlanması gerekeceği ve akdin feshedildiğinin tespitine dair mahkemeden karar alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Av. Ali YÜKSEL
________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Twit 4 yıl önce

Bencede tüm sorumluluk bakanlıga ait kimse 3 er 5 er katlı evini seve seve vermediki çevre bakanlıgı deprem bölgesi diye şart koştu eşkiya pana yapı selimoglu firmasının kucagına attılar milleti raci şaşmaz ın ismi var parası var yapar dedik oda dolandırdı milleti yada kentsel dönüşüm sekteye ugrasın devletimizin başına çorap örelimde ugraşıp dursunlar diyede yapmamış olabilirler yoksa 10 residanslik para var onlarda 1000 aileyi bilerek madur ettiler bence devletimizin kentsel dönüşüm fikirtepede başladıgını biliyorlar 4 adayı alıp boşuna kilitlemezler bunuda araştırsınlar neden yapamayacagın kadar adaya girdin bir amaç varmıydı bunda diye sorsunlar çevre bakanlıgımız sadece izliyor icraat sıfır..

Avatar
Vik vik vik 4 yıl önce

1 senedir oyalandik 1 senedir davamız ı açsak belkide su an dream adası temize çıkmıştı.bazi şeref yoksunu temsilciler halkı kandırdı durdu.dava açılmasına engel oldu firma iyi niyetli para bulmaya çalışıyor biraz süre verelim 3 ay süre ver.sona para bulamadı 2 ay süre gene para bulamadı 1 ay süre ver .sonuç adamlara ofisleri kapatmaya müsade ettin zaman kazandı.holding binasını kapadı kaçtı zaman kazandırmak için firmaya hizmet ettin durdun namussuz. Okadar yaşlı insanı peşinde oyuncak ettin
.10 m2 yerin var kariştirmadigin yer kalmamış nagmussuz

Avatar
Gulay 4 yıl önce

Neden mahkemelerde insanlar ugrstiriliyor isini yapmayan taahhutlerini yerine getirmeyen firmalara sibirsiz zaman tanirsan milletin basini dertten kurtaramazsin..kentsel donusum basladiginda sabki fikirtepe halki insaat alanidsa uzmandi .tum sorumluluk bakanliga ait ve zarar ziyan bakanlik tarafindan gubcel degerleri uzerinden karsilanmali

Avatar
melih 4 yıl önce

Ali Yuksel Bey yorumunuz icin tesekkurler burada anladigim mal sahipleri ortak dava acmasi lazim. bu baglamda size gelen bir istek oldumu.dream adasinda pay sahibiyim boyle bir dava varsa katilmak isterim

Avatar
Dream 4 yıl önce

Güzel haber olmuş ta artik çok geç bu firmaların içi boşaltıldı kimseden tek kuruş alamayız artık.1yildir kira almıyoruz mahkemede demezlermi 1 yıldır neredesiniz diye temsilciler oyaladi durdu halkı firmaya hizmet edip firmaya süre kazandirdilar temsilciler firma iyi niyetli para arıyor yatacak diye diye 1 yilda bosaltirdilar firma yi...sonuç şu an kasa boş .he para lazımsa temsilcilerden borç isteyin

Avatar
Özlem 4 yıl önce

Peki parasını ödeyip de hacizli ipotekli dairelere sahipleri ne olacak. Bizler mağduruz olaya sahip çıkan bir yasa yok. Çalan dolandıran kar da. Adamlar ortada geziyor yiyor içiyor ve hiç utanmıyor

Avatar
MAĞDUR 4 yıl önce

AMAN KİMSE ÇAKIRBEYLİLERİ KARŞISINA ALMASIN!!!. AZ SONRA DİZİ BAŞLAYACAK. KÖS KÖS EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAROLMAZ I SEYREDİP
OTURMAK VARMIŞ.

Misafir Avatar
İnşaatçı 4 yıl önce @MAĞDUR

Sen git dizini çevir. Sinema yap milli duyguları gaza getir para kazan. Anlamadığın inşaat işinde ne işin vardı be bilader?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Çakırbeylileri yerim ben:)) 4 yıl önce @MAĞDUR

dizi setinde gösteri yapmak da var:))

Beğenmedim! (0)
Avatar
fikirtelim 4 yıl önce

bugün saat kaçta yürüyoz ankaya ya yaparlar kiptaşla ya biter ankanın işi bu gün son gün