Bu haber kez okundu.

Akif Hamzaçebi'den Kentsel Dönüşüm Mağdurları Lehine Kanun Teklifi
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'den 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi kendi twitter hesabından yaptığı açıklama ile bunu tüm kamuoyuna da duyurdu.
CHP İstabul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin Kanun teklifi ve yaptığı açıklama üzerine, konuyla ilgili bir teşekkür açıklaması da Fikentder ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği'nden geldiFikentder Derneği'nden teşekkür..

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi başta Fikirtepe Çadırkentliler olmak üzere kentsel dönüşüm alanlarında mağduriyet yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş'ta yaptığı açıklama da '' Herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın Dumlupınar Muhtarlığıyla beraber yaptığımız çalışmalarımızın bu şekilde somut bir meyve vermiş olması bizleri çözüm adına sevindirmiştir. CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin Fikirtepe Çadırkent ziyaretinde gördüğü manzara, Fikentder Derneği ve vatandaşlardan aldığı bilgiler karşılığında göstermiş olduğu duyarlılık ve verdiği sözü tutmuş olmasından dolayı mağdurlar adına kendisine teşekkür ediyoruz. Umarız bu kanun teklifi bir an önce kabul edilerek kanunlaşır ve yetkililer tarafından uygulamaya konulurak,özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde yaşanan toplumsal yara ve travmalara bir nebze olsun merhem olur'' dedi. 

 

İşte Akif Hamzaçebi'nin resmi twitter hesabından TBMM' ne sunduğu Kentsel Dönüşüm Alanlarında yaşanılan mağduriyetliklerin giderilmesi amacıyla hazırlayıp sunduğu kanun teklifi hakkındaki açıklaması; 

''Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında müteahhitler tarafından mağdur edilen vatandaşlarımızın zararını gidermek ve gelecekte muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırladığım Kanun Teklifimi TBMM'ye sundum.''

Peki CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin içeriğinde ne var?
Fikirtepehaber.com olarak, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin içeriğine ulaştık ve sizler için yayınlıyoruz. İşte Fikirtepe başta olmak üzere tüm Kentsel Dönşüm alanlarında mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve dönüşüm alanlarında ki faaliyetlerin Devletin kontrolünde hızlandırılması için hazırlanarak sunulan Kanun teklifinin detayları..

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

16.05.2012 tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

İstanbul Milletvekili

 

16/5/2012 TARİHLİ VE 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/5/2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapıların dönüştürülmesi için başlanılan ancak tamamlanamayan inşaatlar aşağıda yazılı hallerde, malikler ile düzenlenecek yeni bir sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından tamamlanır.

1. Müteahhidin iflas etmesi,

2. Müteahhidin gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü,

3. Müteahhidin sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konut veya işyerlerini tamamlayamaması.

Bu Kanuna göre gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında yer teslimi yapıldıktan sonra 12 ay içinde ruhsat alarak inşaata başlamamış olan müteahhide Bakanlıkça ihtarda bulunularak bir iş planı sunması konusunda 1 aylık süre verilir. Verilen süre içinde iş planının sunulmaması ya da sunulan iş planı çerçevesinde izleyen 12 aylık süre içinde müteahhit tarafından inşaata başlanılmaması halinde inşaat, malikler ile düzenlenecek yeni bir sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından tamamlanır. Bu duruma neden olan müteahhit hakkında Bakanlıkça inceleme başlatılır. İnceleme sonucunda haklı bir gerekçesi olmaksızın inşaata başlamadığı tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu hallerde, malikler ile imzalanmış bulunan sözleşmeye istinaden müteahhit tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Uygulama sonucunda Bakanlığın payına düşen bağımsız birimler Bakanlığın talebi üzerine tapuda Hazine adına resen tescil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

“EK MADDE 3- Uygulama kapsamındaki taşınmazlara ilişkin olarak malikler ile müteahhitler arasında, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan Tip Sözleşmeler düzenlenir.

Ayrıca, malikler ile sözleşme imzalayan müteahhitlerden taşınmazın Bakanlıkça tespit ettirilecek rayiç değerinin % 3'ü oranında teminat alınır. Teminatın alınmasına ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ve 27 nci maddeleri uygulanır. Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra teminat Bakanlıkça müteahhide geri verilir. Aksi halde teminat malikler arasında payları oranında Bakanlıkça paylaştırılır.

Kanun kapsamındaki kira yardımı uygulamaya ilişkin taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirildiği tarihe kadar devam eder.”

MADDE 2- 16/5/2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun ek 2 nci maddesi, maddenin yürürlük tarihinden önce sözleşmesi imzalanmış ancak müteahhitlerce henüz başlanılamamış ya da tamamlanamamış olan inşaatlar bakımından da uygulanır.”

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizin çok önemli bir kısmı, başta deprem olmak üzere doğal afet riski altında olmasına karşın mevcut yapıların büyük bir kısmı muhtemel afetlere karşı dayanıklı değildir. 1999 yılındaki Marmara depremi ile 2011 yılındaki Van depremlerinde depreme karşı dayanıklı olmayan binalar yüzünden hem çok ciddi sosyo-ekonomik kayıplar yaşanmış hem de devletimiz büyük malî külfetler ile karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan İstanbul’da yakın bir gelecekte oldukça şiddetli bir depremin yaşanmasının beklenmekte olması, bazı yerleşim merkezlerinin jeolojik durumu ve zemin özelliklerinden dolayı afet riski altında bulunması bu yerlerdeki riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Anayasanın 56’ncı maddesi, herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğunu hükme bağlamış ve devlete bu hususta görevler yüklemiştir. Yine Anayasanın 23’üncü maddesinde devletin sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ile görevli olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, riskli alan ve riskli yapıların dönüştürülmesiyle sağlıklı ve düzenli yerleşim alanlarının oluşturulmasını amaçlayan 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Kanundaki düzenlemeler, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yapılaşma hizmetlerinin devlet ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları eliyle belirli bir plân, program ve düzen içinde gerçekleştirilmesini öngörmekle birlikte uygulamada çeşitli sorunlar yaşanması nedeniyle dönüşüm çalışmalarında istenilen hızda ilerleme sağlanması mümkün olamamıştır.

Yaşanan önemli sorunlardan bir tanesi de dönüşüm sözleşmeleri imzalanarak tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirilmiş bulunan yapıların yerine yapılacak inşaat çalışmalarına müteahhitlerce başlanılamamış ya da başlanılmış olsa bile tamamlanamamış olmasıdır.

Riskli yapılarını yeni ev hayali ile tahliye ederek yıkılmasına rıza gösteren çok sayıda vatandaş, kendilerinden kaynaklanan herhangi bir kusurları da olmadığı halde, sözleşme imzaladıkları müteahhitlerce inşaata başlanılmaması veya başlanılan inşaatların tamamlanmaması nedeniyle mağdur olmuştur.

Bu kanun teklifi ile kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tahliye edilerek yıkılan yapıların yerine başlanılmayan veya yapımı yarım kalan inşaatların devlet tarafından tamamlanması sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapıların dönüştürülmesi için başlanılan ancak müteahhitlerce başlanılamayan ya da tamamlanamayan kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatların belirli şartlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanmasına olanak sağlanarak kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Maddeyle, bu maddenin yürürlük tarihinden önce sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte henüz tamamlanamamış olan kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanabilmesine olanak sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Kentsel Dönüşüm kapsamında 
Pana - Selimoğlu Mağdurlarını Fikirtepe Çadırkent'te dinlerken

ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şener Tanyeri 4 yıl önce

İktidarıyla, muhalefetiyle bir an önce özellikle Fikirtepede mağduriyetlerin giderilmesi yönünde adımlar atılmalı vatandaş müteahhitlerin insafına bırakılmamalıdır.

Avatar
Erol torpil 4 yıl önce

Dediğini verdiği sözü tuttu helal olsun ama önemli olan diğer söz verenlerin bu yasaya imza atması eğer meclis milletin meclisi ise yasa bir an önce kanunlaşır bu umut ile yaşamaya devam diyelim

Avatar
@dem 4 yıl önce

Helal olsun dediğini yaptı

Avatar
Necdet 4 yıl önce

Sesimizi duyuran herkese gönülden teşekkürler hayırlısı diyelim

Avatar
Emre 4 yıl önce

Kendilerine teşekkürler yanımızda olduğu için yanımızda olan herkese kapımız açıktır

Avatar
Musa Gültekin 4 yıl önce

Bizleri pana yapı selimoglu dan kim kurtaracak olursa Fikitepe halkı olarak onlara minnettar kalırım. Artık Devlet bu cenazenin kaldırmalı.

Avatar
Necdet 4 yıl önce

Sesimizi duyuran herkese gönülden teşekkürler hayırlısı diyelim

Avatar
Erhan 4 yıl önce

6bakan 2basbakan söz verdi boş ne varsa sende var sayın cebi hayırlısı olur inşAllah