Bu haber kez okundu.

Fikirtepe Plan Notları askı süreci, Son Gün ve Fikentder'in değerlendirmesi
Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27.12.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde 27.12.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır.  

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin 08.09.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonrası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 26.12.2017 tarihinde Bakanlık trarafından onanmış ve 27.12.2017 tarihi itibariyle bir ay süreyle askıya çıkarılmıştı. Plan notlarının askıdan inmesi ve olası itirazlar için kalan son üç gün uyarısı yapıldı. Plan notlarının 26 Ocak Cuma günü askıdan inmesi bekleniyor. 

 İşte Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan Fikirtepe ve Çevresi 1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle ilgili Askı Tutanağı ve Plan Notu değişiklerini içeren askıdaki son haline göre FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' DERNEĞİ'nin değerlendirmesi... 

Plan Notlarında dikkat çeken en bariz noktalar ve olası itiraz gerekçeleri; 

1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı 29. Madde plan notuna göre uygulama gören parsellerden kentsel tasarım gereği terkler alınmaktadır. Süreç içerisinde kamuya terki yapılan donatı alanları planlara işlenmiştir. Bukapsam dışında kalan fakat planda donatısı belirlenen alanlarda 3194 sayılı imar kanunu 18. Madde uygulaması yetkisi İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmiştir. Böylelikle planın uygulaması ivme kazanmaktadır. Açıklamasıyla yapılan yeni yetki açıklaması görülmektedir.

* 1/1000 lik plan 3. maddesinde geçen ''Ayrıca Planlama Alan içerisinde mahkeme kararı gereği riskli alan dışına çıkarılan parsellerde riskli yapı tespiti yapılması durumunda, sözkonusu parseller için bu plan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri geçerlidir.''  açıklaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen '' Anayasa Mahkemesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun, risksiz yapıların da kapsama alınmasını içeren hükmünü ikinci kez iptal etti.'' 11 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede de yayınlanan bu hükmü ile de çelişmekte nasıl bir uygualama yapılacağı merakla beklenmektedir.Anayasa Mahkemesinin kararına ulaşmak için buraya tıklayınız.

* Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmalar 6. Madde de bahsedildiği gibi ''
Kentsel tasarım projesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan donatı alanlarının dağılımına ilişkin anahtar paftaya göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Planlama alanlarındaki tüm uygulamalar İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak mimari ruhsat projeye göre'' yapılacaktır.

 

* Madde 9 ve 28 de de bahsedildiği gibi kotlar proje ruhsatlarına göre her biri bağımsız olarak tespit edilebilir. Sözleşme içeriğine göre, Paylaşımlarla ilgili vatandaşların Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından onaylanan ve ruhsat verile projeleri her hangi bir hak kaybı yaşamaması için teknik bir heyete iyi inceletmesi gerekmektedir.
   Madde 9 :''
Tüm yapılaşmalarda kot alınacak nokta, vaziyet planı, cephe uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat projesi ile belirlenecektir.

 '' 
   Madde28:''
TAKS değeri Hmax:80 m. kotlara, silüete ve plan kararlarına (fonksiyonlara)  göre İstanbul Valiliği’nce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) uygun görülecek/onaylanacak mimari ruhsat projesinde belirlenir. Bu değer yapı adasında %25 donatı alanı terk edildikten sonra kalan net parsel üzerinden hesaplanır. İmar durumunda çekme mesafeleri ve KAKS belirtilip TAKS gösterilmemiş ise TAKS:0.60’ı aşamaz.

* Madde 13 te belirtilen hususa göre olası plan tadilatları ile paylaşım dışı kalan alanların tekrar ekonomiye katılabilmesinin önü açılmış bulunmaktadır. 
Sözleşme içeriğine göre, paylaşımlarda olası kayıplar yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken ve emsal harici olarak ruhsatlandırılıp daha sonra plan tadilattlarıyla iskanlandırılma olasılığı olabilecek alanlar ciddi kafa karışıklığı oluşturmaktadır. ve dikkat edilmesi ve iyi araştırılması gereken başka bir nokta burası..
   
Madde 13:''Açığa çıkan bodrum katlar taban alanını aşmamak kaydıyla iskân edilebilir. İskân edilen bodrum katlar emsale dâhildir... ''

* Madde 26 da emsale dahil olmayan ve paylaşımlarda en çok kafa karışıklığı yaşanan tüm alanlar kesin ve net bir şekilde belirtilmiştir.
   Madde 26:''
Yapılarda otopark alanları, sığınak, yangın merdiveni, asansör boşluğu, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri şaft ve bacaları, yapı inşaat alanının %3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshim merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmamak kaydıyla açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, emsal hesabına dâhil değildir. Bu alanların dışında kalan tüm alanlar emsal hesabına dâhildir.''

*
Özellikle anlaşma sağlanamayan ve ayrılık sebebi oluşturarak şikayete konu olan 27 Madde bu plan notlarında da  sadece varlığını göstermektedir.
   Madde 27:''
Planda Konut, Ticaret ve Ticaret - Konut olarak belirlenen alanlarda 29.maddede belirtilen terklerden sonra net parsel alanı;

   
·        Büyüklüğü en az 600 m2 olan parsellerde

 o     E=1,80

   
·        Büyüklüğü 601 - 1200 m2 arasında olan parsellerde

 o     E=2.00

 o       % 15 ilave emsal

   
·        Büyüklüğü 1201 - 2500 m2 arasında olan parsellerde

 o   E=2.00

 o       % 20 ilave emsal

 
·        Büyüklüğü 2501 - 4000 m2 arasında olan parsellerde

 o   E=2.00

 o       % 30 ilave emsal
·        Büyüklüğü 4001 m2 ve daha büyük olan parsellerde

 o     E=2.00

 o       % 50 ilave emsal
·        Yapı adası içerisinde ve bu planda yapılaşmaya konu olan yolların bölerek oluşturduğu alanlarda

 o     E=2.00

 o   % 80 ilave emsal

   
·        Yapı adası oluşturan parsellerde

 o     E=2.00

 o       % 100 ilave emsal uygulanır.

 
 
* Fikirtepe'de İkinci en çok şikayet konusu olan '' 3. ve 29 Maddeler'' terklerle ilgili olarak Fikirtepe'de daha önce uygulandığı söylenen ancak İBB' nin ilgili mahkemede yaptığı savunmada kesinti yapılmadığını iddia ettiği DOP ''18 uygulaması'' sonrası yeni terklerin bedelsiz yapılarak hazine adına maliyeye aktarılması ve yolların ada bütünlüğü sağlanırken emsal hesabına brüt alan dahilinde eklenmemesi
   Madde 30:''3. madde doğrultusunda 29. Madde gereği ayrılacak donatı alanları kamuya bedelsiz terk edilerek Maliye Hazinesi adına tescil edilecektir. 3. ve 29. maddeler kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre imar uygulamalarını yapmaya İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yetkilidir.

İBB'nin DOP kesintisine yaptığı itiraz ve savunmasına yönelik ''Fikirtepe'de yapılan 2. bedelsiz kesinti ödemelerinde, Dop bilmecesi..!'' başlığıyla yaptığımız habere ulaşmak için buraya tıklayınız.

* Bakanlık 31. madde ile hem bölgeyi rahatlatırken diğer taraftan karlı bir iş kapısının da önünü açmış bulunmaktadır. Değerlendirebilen ada maliklerine duyurulur. Burada emsal harici yapılan ancak, paylaşımlar sonrası kot farkından dolayı açıkta kalan otoparklarda plan tadilatı sonrası bu maddeye dahil edilebilirmi sorusu gündeme gelmektedir.
   Madde31:''
Planlama alanında Konut, Ticaret ve Ticaret - Konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşuluyla dâhil oldukları yapı adasının yapılaşma değerlerine göre özel açık veya katlı otopark yapılabilir. Düzenlenen otoparkların cephe ve diğer öğelerinin kent estetiğine ve içinde bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun mimari çözümlemeler getirmeleri şartı aranacaktır.

  

* işte Ticaret+Konut (T+K) Alanları; Fikirtepe'de paylaşımlarla ilgili en çok anlaşmazlık olan ve şikayet edilen ve hak gaspına uğranılan maddeler 34 - 35 ve 36. maddeler. Burada caddeye cephe binalar ticari fonksiyonlu olacak denilmekte. Ancak caddeye cepheli parsel sahipleri diğer parsellerden de kazanılan ticari alanlarla ilgili olarak da hak iddia etmekte veye müteahit caddeye cepheli parsellerle bir miktar anlaştıktan sonra diğer hak sahiplerine her ne kadar ticari mülkü ve yeni projede de hakkı olmasına rağmen, konut iddiasıyla ticari paylaşımlara konu etmemektedir. İşte Ticaret+Konut (T+K) Alanları bahsini işleyen 34 - 35 ve 36. maddeler...

   Madde34-     Bu alanlarda konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisi gibi yapılar yapılabilir.

   

   Madde35-     Ticaret+Konut alanında kalan parseller aynı yapı adasındaki konut alanında kalan parsellerle tevhid edilebilir. Tevhid sonucunda oluşan yeni parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda sadece Ticaret+Konut fonksiyonu verilen yola cepheli ilk binalarda ticaret fonksiyonu yer alabilir. Ticaret kullanım oranı %20’nin altında olamaz.


   Madde36-     15 m. ve daha geniş trafik yollarına ve kentsel tasarım projesine göre yol cephesinde ayrılan park alanlarına cepheli binaların zemin katları ve yol veya bu park alanlarına mahreci olan bodrum katları veya bu katlara bağlantılı iskân edilebilen bodrum katlar ticaret olarak kullanılabilir. Üst katlarda konut fonksiyonunun yapılması durumunda konuta ait bina girişi ve merdivenleri ayrı ayrı düzenlenecektir. 

* Madde 42 de dere koruma bandında hiç bir uygulama yapılamaz denilmesine rağmen, ruhsatlandırılan projeler ve/veya proje üretimi için pay satışına gidilen alanlardaki yaşayan insanların hayatı tehlike altında ise buradaki yazılanlar ile uygulamada yapılanlar 
büyük bir çelişkiyi ortaya koymaktadır.
   Madde42:''
Park, çocuk bahçesi ve spor alanlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyonlar yer alabilir. Ancak, dere koruma bandında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlarda ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları korunması esas olup, uygulama onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Korunmayan ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünden görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

 ''

* Bir diğer şikayet konusu proje altyapı ve bazı diğer harçlarla ilgili maliyetlerin, sözleşmelerin çoğunluk oranında gerçekleşmiş olmasından sonra gündeme gelen alt yapı ödemeleri adı altında arsa sahiplerine yansıtılmasını içeren 44. madde
  Madde44:''
Tüm yol ve altyapı bedelleri mülkiyet sahipleri veya yatırımcı/müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Bu alt yapı masrafları harcamalara katılma payı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce kat irtifakı projesi onaylanırken 1. taksidinin başlaması kaydıyla 6 eşit taksitle ve 2 yıl içierisinde ödenmesinin tamamlanması koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından tahsil edilecektir. Altyapı katılım bedelinin ödenmesi tamamlanmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez.''

* Plan Notlarında 46. madde de bahsi geçen 3. derece sit alanı bölgesine yönelik belirsizlik kendisini korurken, burada ki mülk sahipleri de sessizliklerini devam ettirmekteler.
   Madde46:''
III. Derece Arkeolojik Sit Alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacak koruma amaçlı nazım imar planı uyarınca uygulama yapılacaktır.''

Genel olarak toparlayacak olursak, sözleşmelerden bağımız olarak burada vatandaşların genel olarak şikayetçi oldukları bedelsiz olarak terk yaptırılan ikinci bir 18 uygulaması, En küçük yapılaşma metrajının 600 m2 olarak korunması, Alt yapı maliyetlerinin vatandaşlara yansıtılması ve son olarak, Ticaret + Konut alanlarında ticari faaliyetlerin tüm alanlardan emsal alınmasına rağmen sadece ön parsellerde sınırlandırılarak sadece ön parsellerde bulunan eski parsel sahiplerinin hakkıymış gibi yanlış bir algının oluşmasının sağlanması diyebiliriz

 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle ilgili Askı Tutanağına ulaşmak için buraya tıklayınız...

Fikirtepehaber.com olarak, askıda bulunan Fikirtepe plan notları için özel değerlendirmede bulunan Fikentder Derneği'ne teşekkür ederiz.

ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fikirtepe 3 yıl önce

Ortada yapılan veya yapılacak inşaat yok insanlar umutlarını kaybetti bunları takip etmeniz iyi güzelde bence siz stklarda dahil olmak üzere herkesi kandırıyorlar bu iş 2019 a kadar uzar.seçimden önce bi parmak bal çalarlar

Avatar
Kadikoylu 3 yıl önce

Devletin burayı önemsemedigi altyapısını yapmadığından belli. Sorumlu olduğu alt yapıyı bile yapmıyor. Yazıklar olsun.

Avatar
Ayşe 3 yıl önce

Fikentder derneğine teşekkürler

Avatar
Ali 3 yıl önce

Bu Taşyapı neyi bekliyor bu kadar insanı madur etmeye ne hakkı var

Avatar
Ali 3 yıl önce

Taşyapı başka yerlerde yaptığı projelerde Fikirtepe deki gibi neden davranmıyor bunu anlamak için Zeki olmanıza gerek yok buradaki insanlar bu taşyapının bir sözüne bakıyor

Avatar
fikirtelim 3 yıl önce

eeee indi diyelim sonraaaa