banner130

Bu haber kez okundu.

Konut Mağdurlarının Hakları ve Tüketicinin korunması Hakkında Kanun

 İlgili idarenin Kanunlar çerçevesinde, görevini gereğince yerine getirmediği gerekçesiyle açılan yüzlerce belki binlerce idari dava var. Fikirtepehaber.com olarak bunlardan bir çoğunu yayınladık ve yakın zamanda mağdur vatandaş lehine sonuçlanan bazı davaları da belgeleriyle açıklamaya devam edeceğiz...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fikentder Derneği başta olmak üzere Fikirtepe'den birçok mağdur vatandaş tarafından da yazılı ve sözlü olarak dile getirilmiş olmasına rağmen, sözleşmelerdeki haksız ve tek taraflı dayatma maddeleri neden düzeltmek yerine, mahkemelere gidin dedi ve vatandaşı sahipsiz bıraktı? 

Fikirtepehaber.com olarak geçmiş dönemde bu tarz bir çok haksız uygulamayı belgeleriyle beraber haberleştirmiştik. Özellikle mağduriyete sebep olması kesin bir çok maddeden dolayı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerine imza atmak istemeyen bir çok vatandaş 6306 sayılı yasa gerekçe gösterilerek  imza atma yönünde baskıya muhatap oldu. Vatandaşların her ne şekilde olursa olsun Bazı ticari firmaların haksız maddeler içeren sözleşmelerinin imzalanılması aksi takdirde yerlerinin ihale usulü pay satışına gidileceği beyan edildi ve bu yönde ciddi çalışmalar yapıldı..Fikirtepehaber.com olarak yetkililere soruyoruz, Bu kanun maddeleri neden görmezdi ve sadece 6306 sayılı yasa içerisinde ki maddeler tek taraflı baskı aracı gibi kullanıldı? Vatandaşların haklarının ilgili idare tarafından koruma ve teminat altına alınması için diğer mevcut bu kanun maddeleri ilgili idareleri kapsamıyor mu? Bazı Müteahhit firmalar kanunlara aykırı olmasına rağmen, Basın aracılığı ile bangır bangır maketten satış yaparken, ilgili idare bunlarla ilgili ne tür incelem ve işlemler yaptı?

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi aracılığıyla ya da maketten yaptıkları satış sonrası sebep oldukları binlerce mağdur vatandaş bulunmakta. Mağdurların açtıkları dava ve basında çıkan yüzlerce suç duyurularına rağmen, mağduriyete sebep olan firma patronları rahat ve lüks yaşamlarını sürdürmekte. Peki ilgili idare bu mağduriyetliklere ve sebep olanlar hakkında yasal bir işlem başlatmak için ne zaman insiyatif alacak ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde mağduriyete sebep olanlar hakkında işlem başlatacak?  (8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır. 

(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

4077 Sayılı Tüketicenin korunması hakkında kanun maddelerini görmek için BURAYA TIKLAYIN 

Fikirtepe'de özellikle yapılan sözleşme şartları dayatılarak yapıldığı ileri sürülen paylaşım ve yerleşim sonrası alınmaya çalışılan aidatlar bu kanunların ne derece kapsama alanı içerisinde?Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar MADDE 5- 


(1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. 
(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez
(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.4077 Sayılı Tüketicenin korunması hakkında kanun maddelerini görmek için BURAYA TIKLAYIN 

Satıştan kaçınma MADDE 6- 

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM Ayıplı Mal ve Hizmetler BİRİNCİ BÖLÜM Ayıplı Mallar Ayıplı mal MADDE 8- 

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. 
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM Ayıplı Hizmetler Ayıplı hizmet MADDE 13-

(1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. 
(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır. 

ASIL BOMBA BURADA .!!

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ön Ödemeli Konut Satışı Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri MADDE 40-


(1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. 
(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. 
(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. 

Şekil şartı MADDE 41- 

(1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. 
(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. 

Teminat MADDE 42- 

(1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur. 
(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. 

Cayma hakkı MADDE 43- 

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. 
(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez. 
(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder. Konutun teslimi MADDE 44- (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır. 

12165 Sözleşmeden dönme MADDE 45- 

(1) (Değişik: 2/1/2017-KHK-684/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/8 md.) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir. 
(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. 
(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç yüzseksen gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder. 

Diğer hususlar MADDE 46- 

(1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

Fikirtepehaber.com olarak, Konut Mağdurlarının yasal hakları hakkında Fikentder Derneği'nin de destek ve katkıları haricinde, konunun uzmanı avukatlar ile yapacağımız yazılı ve göresel röportajlar eşliğinde yayınlarımıza devam edeceğiz...  
@Fikirtepehaber

Yasin Bektaş / 05498413716
_____________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adem 5 yıl önce

Bu kanun kat karşılığı veren arsa sahiplerini kapsamaz sadece müteahhitten ev alanlar içindir arsa sahipleri işveren olmakta bu husus bizler için önemli

Misafir Avatar
bilen 5 yıl önce @Adem

biz iş bilmez adamlar hanği zorumuza iş veren olduk acaba

Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 221 5 yıl önce

fikirtepe kentsel dönüşümde hanğimasrafını geri ister ? işi yarım bırakırda çayılırsa