Bu haber kez okundu.

Fikentder'den M. Akif Hamzaçebi'ye Mağdur Fikirtepeliler adına Teşekkür
Fikentder ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kanun metninde geçen bazı ibarelere itirazımızla beraber, yaşanan mağduriyetlikleri ve felaket yaşanmadan önce çözmesi adına olumlu buluyoruz.

T.B.M.M.'de geçen sene Fikirtepe için kanun teklifi veren, dün akşam T.B.M.M.'de yapılan kanun görüşmeleri esnasında da özellikle Türkiye'nin ilk pilot özel proje kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe'yi ve bu bölgede yaşanan mağduriyetlikleri gündeme getiren, Fikirtepe adına dün sunduğu ve diğer partiler tarafından da kabul edilen önergesi başta olmak üzere, Fikirtepe'ye olan ilgisi alakası ve çözüm adına gösterdiği gayretlerden dolayı Fikentder Derneği olarak, tüm Fikirtepeliler ve Mağdurlar adına özellikle M. Akif Hamzaçebi'ye teşekkür ediyoruz. '' denildi.Fikentder Derneği yaptığı açıklamada kabul edilen kanun metninin yayınlanması akabinde yapacakları inceleme ve değerlendirme sonrası gerekirse; vatandaşların aleyhine olan ve verilen önergeler sonrası kabul görmeyen maddeler ile ilgili olarak da hukuk yoluna başvuracaklarını belirtti.CHP İstanbul Milletvekili Kanun görüşmeleri esnasındaki Fikirtepeyle ilgili yaptığı konuşma dökümlerini ve görüntülerini sizler için yayınlıyoruz.

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:363-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Teklifin ikinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Sözlerime başlarken Sayın Başkanı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

    Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler, bu teklife ruhunu veren maddelerdir. Kentsel dönüşüm düzenlemeleri, hazineye ait arazilerin satışına ilişkin düzenlemeler ve bunları tamamlayıcı mahiyette birçok düzenleme bu bölümde yer almaktadır. Zamanım izin verdiği ölçüde bu maddelerle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.

    Değerli milletvekilleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa 16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdi ve yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci bir şekilde başladı. Bu sürecin iyi gittiği ilçeler, bölgeler oldu ama başarıya ulaşmadığı, başarısızlıkla sonuçlandığı bölgeler oldu. Bunlardan sembol olan bir semtin adı Fikirtepe'dir. Fikirtepe'de tam bir başarısızlık hâli vardır ve teklifi hazırlayan -milletvekilleri demiyorum artık- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sorunu çözmek üzere burada birtakım düzenlemeler yapıyor, evet, birtakım adımlar atılıyor, atılmıyor değil ama gel gelelim, bunların pratikte nasıl sonuç vereceği herhâlde biraz daha üzerinde düşünülmeye, tartışılmaya ve yeni düzenlemeler yapılmaya ihtiyaç duyuyor. Örnekleriyle anlatacağım. Kadıköy Fikirtepe'de -tamamen özel mülkiyete konu olan bir yerdir- arsa sahipleri arsalarını kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uyarınca müteahhitlere devretmişler. Bu devirlerin sonucunda bir kısım adalarda bir kısım bloklar, inşaatlar belki bitmiş ama çok büyük bir kısmında bu projeler henüz bitmemiş, hatta hiç inşaata başlanmamış olan projeler var. Orada çok meşhur bir çukur var, o çukura ben gittim; sadece o çukura değil, Fikirtepe'nin diğer bölgelerine de arkadaşlarımız gitti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de gitti, biliyorum, işte o sembol olan çukur bu düzenlemenin temelini oluşturuyor. 

    Fikirtepeli bir kardeşimiz var, Dürdane Hanım, Dürdane Uluocak. Bakın, Dürdane Hanım otuz yedi yıl dişinden tırnağından artırdığıyla oraya bir ev yapmış. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'yla otuz yedi yılda dişinden tırnağından artırdığıyla yaptığı evini kaybettiği gibi; o semtini kaybetmiş, o komşuluk ilişkilerini kaybetmiş, mahalle dayanışmasını kaybetmiş, sosyal ilişkiler ağını kaybetmiş. "Üzüntüden hasta oldum." diyor ve şöyle devam ediyor: "Sadece evimizi, mahallemizi değil, komşularımızı da kaybettik. O kadar güzel insanlardı, o kadar güzel dostluklar vardı ki burada, annemden bir daha doğsam yine Fikirtepe'de komşularımızla birlikte yaşamak isterim.

Biri hasta olsa herkes hasta olurdu burada. Hele yalnız yaşayan varsa onun kapısı her akşam çalınır, 'Bir ihtiyacın, eksiğin var mı?' diye sorulurdu. Irk, millet ayrımı yoktu hiçbir şekilde." 

    Bakın, o eski "gecekondu" dediğimiz yapılarda yaşayan insanların bugün yaşadığı travma karşısında eskiye duyduğu özlemi Dürdane Hanım ne güzel ifade etmiş. 
    
    Şimdi, teklif ne getiriyor bu konuda? Teklif diyor ki: Buradaki arsa sahipleri toplansın, üçte 2 oranında karar alsınlar; bu karar sonrasında sözleşmeyi feshetmek üzere karar alsınlar, bakanlığa başvursunlar, bakanlık müteahhide otuz gün süre versin, bu otuz günlük süreye rağmen müteahhit işe başlamazsa bu sözleşme feshedilmiş sayılsın. Hatta en az üçte 2 çoğunlukla karar alındıktan sonra karara katılmayan hisselerin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanamamış olması hâli ya da yapım işinin belli bir seviyede durdurulmuş olması hâli fesih sebebi olarak sayılıyor ve başvurduktan sonra da bir yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Şimdi, bir kere, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra müteahhide tekrar bir yıllık bir süre mi verilecek? Bakanlık yetkilerine sordum, bana tatmin edici bir cevap veremediler. İnceliyorlar, belki bir cevap verirler. Tekrar bir yıllık süre verilecekse Fikirtepe gerçeği anlaşılamamış demektir. Kanaatime göre bu konuda bir geçici maddeye ihtiyaç var. Bu bir. İkincisi şu: Fikirtepe homojen bir yapı değil yani herkes aynı konumda değil. Bir kısmı arsanın mülkiyetini müteahhide devretmemiş ama bir kısmı devretmiş; Dürdane Hanım devretmiş, tapusunu müteahhide vermiş. Tapusunu müteahhide vermişse bu madde onun hiçbir sorununu çözmüyor, genel hükümlere göre Dürdane Hanım'ın dava açması lazım. Bakın, bu hâli bu madde çözmüyor. Üç: Müteahhidin maket üzerinden sattığı projeden daire alan üçüncü kişiler var. Senet vermiş müteahhide, müteahhit senetleri bankaya koymuş, tıkır tıkır tahsil ediyor. Fikirtepeye gittiğimde oradaki vatandaşlar bunu bana söyledi; bu sorunu da çözmüyor yani o senet tafsilat işlemini çözmüyor. Bu yasa yürürlüğe girsin, sözleşme resen feshedilmiş sayılsın, o senetleri müteahhit tıkır tıkır tahsil etmeye devam edecek. Sanki şöyle bir sonuç doğuyor buradan: Müteahhidi bir beladan kurtarıyoruz, sözleşmesini feshediyoruz. Feshedelim evet, feshedelim; feshedelim de bunun bir cezası, bir yaptırımı olmalı, o burada yok. Müteahhit bu beladan kurtuluyor "Sen geri çekil, inşaatı biz yeni bir müteahhitle yapacağız." diyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşlar da isterse müteahhide ayrıca dava açabilirler. Vatandaşları dolandıran bu müteahhit bu kadar kolay bu işten kurtulmamalı. 
  
  İkincisi: Kentsel -Fikirtepe'de daha söyleyeceğim çok şey var- dönüşüm uygulamasında vatandaşın evi gitti, verildi. Bazı hâllerde; heyelan, deprem, su basması, yer sarsıntısı gibi doğal afetler hâlinde bütün o bölgedeki özel mülkiyete konu taşınmazlar hazine mülkiyetine geçiriliyor, hazine adına tescil ediliyor, asla rıza yok burada, izin yok, muvafakat yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Ben yapacağım. Projeden sana bir daire vereceğim. Bu dairenin maliyeti ile senin arsanın maliyeti arasında fark çıkarsa bunu senden tahsil edeceğim, dairene de ipotek koyacağım." diyor. Bakın, vatandaş bu süreçte yok. Bu asla kabul edilemez. Bakanlık diyor ki: "Bana güven, ben bunu yapacağım kardeşim." Ben sana neden güveneyim? Yani devlete güvenin en çok zayıfladığı bir dönemde vatandaşa hiçbir şey söylemeden "Sana şu projeden şurada şu daireyi vereceğiz." demeden, ne kadar fark alacağını söylemeden vatandaş niye güvensin?
   
 Üç: Esenyurt. Esenyurt çok ayrı bir örnek, bu yasa kapsamına hiç girmiyor. Önümde Esenyurt'ta Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri 

Platformunun bir bildirgesi var. Bakın, bu cümleyi kuruyorlar: "Konutla dolandırılan hak sahipleriyiz biz. 30 bin konut var bu şekilde." Şöyle diyorlar bakın: Esenyurt'ta arsa sahibi veya sahiplerinden vekaletlerle bazı kişiler onların vekili oluyor, o vekâletleri toplayan kişiler bu vekâletlere dayanarak herhangi bir faaliyetsiz şirketi ele geçiriyorlar, bu şirketi oradaki inşaatları gerçekleştirecek şirket olarak vatandaşa sunuyorlar, bazı ünlüleri reklamlarında oynatıyorlar, sonra da proje üzerinden daireyi satıyorlar, parayı alıyorlar, gidiyorlar. Orta da konut yok ya da yarım kalmış konutlar. İmar cinayetinin işlendiği bir Esenyurt'ta düşünün, onlarca, belki 50 kat, 60 kat, 70 katın olduğu konutları düşünün, bu insanlar "Biz dolandırıldık." diyor. Bu teklifte bu yok. Bu teklif o nedenle eksik. İyi niyetle birtakım adımlar atılıyor ama ne Fikirtepe'yi tamamen çözüyor ne de Esenyurt'u çözme konusunda herhangi bir adım atıyor.
   
 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    BAŞKAN - Buyurun, toparlayın Sayın Hamzaçebi.
  
  MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum. 
    Bir kısım düzenlemelerle ilgili görüşlerimi önergeler üzerinde ifade edeceğim ancak konuşmayacağım bir önerge üzerindeki görüşümü şimdiden ifade edeyim. Teklifin 17'nci maddesi. Bu madde doğru değil. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, değerli Millî Emlak Genel Müdürü arkadaşım -o koltukta ben de dört buçuk yıl kadar oturdum- bu maddeyi sizinle konuştuk. Bunda ısrar etmeyin. 4706 sayılı Kanun demiş ki... 4706 sayılı Kanun'a 4916 sayılı Kanun'la ilave edilen bir hüküm var, diyor ki: "31/12/2000 tarihinden önce yapılmış olan yapıların mülkiyeti hazineye intikal eder." Pardon... 19/7/2003, o maddenin yürürlük tarihi, 4916'nın yürürlük tarihi 19/7/2003. "19/7/2003 tarihinden sonra hazine arazisi üzerinde yapılmış yapıların mülkiyeti hazineye intikal eder." 
   
 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum. Sabrınızı çok taşırıyorum, biliyorum ama. 
    BAŞKAN - Buyurun.
    
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Daha sonra muhtelif yasalarla bu maddedeki aftan yararlanma tarihleri 30 Mart 2014 tarihine kadar çekildi. Önergemiz var. Diyorum ki bu 19/7/2003'ü gelin 30 Mart 2014 yapalım. Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekili arkadaşıma buradan seslenmek istiyorum, burada Sancaktepe'nin bazı mahallelerini konuşmuştu, ben de o mahalleyle ilgili önerge verdim, iktidar partisi dedi ki: "Orayı çözeceğiz, daha kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz." O arkadaşıma sesleniyorum: Bu madde onu çözmüyor, benim verdiğim önerge çözüyor. Sancaktepe'nin, bakın Hilal Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Veysel Karani Mahallesi... Daha birçok mahalle, sadece Sancaktepe değil. 
    
Milliyetçi Hareket Partisine de o sözünü tutmasını tavsiye ediyorum. 
    Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

ÖNERGE İLE KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN MADDELER

BAŞKAN -  28'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 28'inci maddesiyle 6306 sayılı Kanun'a eklenen geçici 4'üncü maddesinin başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Akif Hamzaçebi Muhammet Emin Akbaşoğlu

İstanbul Çankırı

Abdullah Güler Zeynep Gül Yılmaz Meliha Akyol

İstanbul Mersin Yalova

Mehmet Doğan Kubat

İstanbul

"Uygulama işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belirlenen riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu parsellerde;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin on dördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre ile altı aylık sürenin hesabında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce geçen süreler de dikkate alınır.

b) Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların Bakanlıkça tespiti halinde anılan madde hükmüne göre uygulama yapılabilir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR AKYÜREK (Konya) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir söz alabilir miyim efendim?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İkinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi kürsüden açıklarken 3194 sayılı Kanun'a ve 6306 sayılı Kanun'a bu teklifle eklenmesi öngörülen 6'ncı maddede birtakım sürelerin öngörüldüğünden bahsetmiştim.

Örneğin İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe Mahallesi'nden örnekler vererek buradaki süreler Fikirtepe için de uygulanırsa yıllardır kangren olmuş sorunu bir yıl daha öteleyeceğiz, bu nedenle Fikirtepe için bir geçici madde lazım önerisinde bulunmuştum. Bu önergeyle, yapmış olduğum öneri Genel Kurulun takdirine sunuluyor. Önerim Bakanlık bürokratları tarafından dikkate alındı, kaleme alındı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Önergenin (b) bendi bu dediğim hususu düzenliyor. Diğer hususlar teklifin ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkindir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Önergeyle, fıkranın yürürlüğe girmesinden önce müteahhitten kaynaklanan sebeplerle inşaatına başlanmamış ya da yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş yapım işlerinde de bu fıkra hükümlerinin uygulanarak bir yıllık ve altı aylık süreler beklenmeksizin sözleşmenin fesih imkanı getirilerek vatandaşların bir an önce mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, özellikle İstanbul ili, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde kendiliğinden çöken yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalara başlanılmış olduğu gözetildiğinde, uygulamalarına başlanılmış olan alanlarda, yani geçici maddenin yürürlük tarihinden önce ilan edilen riskli alanlarda, Bakanlıkça uygulamada bulunulan riskli yapıların bulunduğu parsellerde ve bu alanlar ve parsellerin dönüşümü için belirlenmiş olan rezerv yapı alanlarında da, uygulamaların bir an evvel neticelenmesi ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi bakımından, Kanun'un 6/A maddesi hükümlerine göre resen uygulama yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 28'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Fikentder Derneği yaptığı açıklamada kabul edilen kanun metninin yayınlanması akabinde yapacakları inceleme ve değerlendirme sonrası gerekirse; vatandaşların aleyhine olan ve verilen önergeler sonrası kabul görmeyen maddeler ile ilgili olarak da hukuk yoluna başvuracaklarını belirtti.

Akif Hamzaçebi'den Fikirtepeli Mağdurlar lehine ''16.05.2012 tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi'' ne ulaşmak için buraya tıklayın..

ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com  
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
pana mağduru 3 yıl önce

Akif hamzaçebiye ve yasin bektaşa bu çalışmalrından dolayı tesekür edrim

Avatar
FİKİRTEPELİ 3 yıl önce

keşke tüm milletveklleri sizin kadr duyarlı olsalar

Avatar
007,5 3 yıl önce

Sanki felek sanada gülecek gibi fikirtepe. Herşeye rağmen.Ama herşeye rağmen.

Avatar
fikirtepe magduru 3 yıl önce

fikirtepeye akif hamzaçebi ,kadir gökmen ögüt ,haluk eyidoğan emekleri çok .

Avatar
erhan 3 yıl önce

adam gelmiş görmüş anlamış fikirtepeyi.Bakanlar ne yapıyor müteahhitlerle gezdiği için halkın sorunlarını bilmiyor yada bilmezden geliyor.Teşekürler halk için çalışanlara

Avatar
Fikirtepeli 3 yıl önce

Tsk Hamzacebi Tsk Bektas iyiki varsiniz...Sagolun