Bu haber kez okundu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Resmi Gazete Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na 2704 kadro tahsis edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı açıklamada Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, “Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak” ifadesini kullanmıştı.

Göze çarpan başlıca yeni başlıklardan bazıları

Bakanlığn doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatilmıştır.

MADDE 792/S- (1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı karar ile şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

İşte Yeni Kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulma ve Çalışma usul ve esaslarını içeren kararnamenin yayınlandığı Resmi gazetenin tam metni

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MADDE 6- 4 sayıl Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakknda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellibeşinci Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsüul ettirilmiştir.
 "ELLİALTINCI BÖLÜM Kentsel Dönişüm Başkanlığı
 Amaç
 MADDE 792/1- (1) Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışndaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşiüm ygulamalarn yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığnın teşkilat, görev, yetki ve sorumuluklarını beiirlemektir.
 Tanımlar
 MADDE 792/J- (1) Bu Bölümde geçen;
 a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını, b) Bakanlik: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıı, c) Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,
 ¢) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını, ifade eder.
 Kuruluş
 MADDE 792/K- (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarun Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili diğer mevzuat ve bu Bölümde verilen görevleri yerine getimek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara'da bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.
 Teşkilat
 MADDE 792/L- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
 Başkanlığn görev ve yetkileri
 MADDE 792/M- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır: a) 6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 b) Afet riski altndaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.
 c) 3/7/2005 tarihli ve 5393 saylı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yipranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.
 ) Bakan tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.
 Başkan
 MADDE 792/N- (1) Başkan Başkanlığın en ist amiridir.
 (2) Başkan bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
 Başkan yardımcıları
 MADDE 792/0- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafindan verilen görevleri yapmak ve gercktiğinde Başkana vekâlet etmek tzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir.

Hizmet birimleri
 MADDE 792/Ö- (1) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur: a) Kentsel Dönüşiüm Genel Müdürlüğü.
 b) Marmara Kentsel Dönüşümn Genel Müdürlüğü. c) Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğū. ) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığ. d) Imar Planlama Dairesi Başkanlığı. e) Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı.
 f) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. g) Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı. ğ) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. ) Hukuk Müşavirlhiği.
 i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
 (2) Başkanlığın bizmet birimlerinin görev ve yetkileri, bu Böümde belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Başkanlıkça çikanlan yönetmelikle düzenlenir.
 Taşra teşkilatı
 MADDE 792/P- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müidürlüklerinden oluşur.
 (2) Kentsel döniüşüm müdürlükierinin çalışma usul ve esasları Başkanlık tarafindan çıkarilan yönetmelikle düzenkenir.
 Uzman istibdamı
 MADDE 792/R- (1) Başkanlığın merkez teşkilatında 14/I1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
 Şirket kurulması
 MADDE 792/S- (1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı karar ile şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.
 Koordinasyon ve işbirliği
 MADDE 792/S- (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarn, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
 (2) Başkanlık tarafindan talep edimesi halinde kanu kurum ve kuruluşları ürettikleri ve kentsel dönüşümde kullanıiabilecek sayısal ve sayısal olmayan veri ve envanter bilgisini, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayilı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak Başkanlıkla paylaşır.
 Atıflar
 MADDE 792/T- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığa yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.
 Geçiş hükümleri
 GEÇİICİ MADDE I- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
 a) Bakanlığn doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatilmıştır.
 b) Bakanlığın mülga Altyapı ve Kentsel Dönügüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kullanmında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamalan, veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Başkaniığa devredilmiş sayılır.
 c) Bakanlık mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalımaksızın sona erer.
 ç) Bakanlığn kadro ve pozisyonlarnda bulunanlardan mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Il Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimłeri ve İstanbui ve lzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Başkanlık kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 lüncü maddesi hüktümleri uygulanır.
 (2) Başkanlıkça yürūtülmesi gereken hizmetler ile 6306 sayıiı Kanun kapsamnda yapılması gereken ödenmeler Başkanlıkta ilgili birimler oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlhğın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafindan yerine getirilmeye devam edilir.
 (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çikabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirneye Bakan yetkilidir:"
 MADDE7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro ve pozisyonlar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin cki ilgili cetvellerin Çevre, Şehircilik ve Îklim Değişikliği Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığ Kararnamesinin eki (l) sayılı Cetvele Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
 MADDE 8-3 sayilı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarnda Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) saylı Cetvele "KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI" ve "KENTSEL DÖNÜŞÙM BAŞKAN YARDIMCILARI" satırları eklenmişti.
 MADDE9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı taríhinde yürürlüğe girer.
 MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 15 Ekim 2023
 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Kaynak: Yasin Bektaş / Fikirtepehaber.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oğuz 2 ay önce

Müdürlükler inş. Zamanında yapmayan Teslim etmeyen firmalara ceza uygulamadiginda her şey boş

Avatar
Salih topcu 1 ay önce

Fikirtepe 2.etap egitim mh.imar planları Eylül syinda askıya çıkmış son tarih 16ekim 2023 idi gelişmeler hakkında bilginiz var mi