Bu haber kez okundu.

Fikirtepe Plan Notları Askıdan İniyor, İtirazlar İçin Son Bir Gün !
4 Emsale Rağmen, Fikirtepelilerin İtiraz Gerekçeleri Ne.!?

 Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın,   28.12.2016 sayılı ve 21249 tarihli yazısı ile; İstanbul İli, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin olarak G22A02A-G22A01B nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve G22A02A2C,G22A02A2B,G22A01B2A,G22A01B2D ve G22A02A1B nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan plan değişikliği teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlığınızca NİP-1915,2 ve UİP-1917,3 plan işlem numaraları ile 28.12.2016 tarihinde onaylandığı bildirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Nazım İMAR PLANI için askıdan iniş tarihi 28.01.2017 ancak, ayın 28'i C.tesi haftasonuna denk geldiği için bugün itraz hakkını kullanmak isteyenler için son gün .!

Peki Fikirtepe Plan Notlarında Fikirtepeli vatandaşların itiraz ettikleri noktalar neler !?

Fikirtepehaber.com'a açıklama yapan Fikirtepeli vatandaşlar genel olarak; Bakanlık bürokratlarının sözleşme içeriği ve firmaların mali yapılarına bakmaksızın vatandaşları imzaya zorlamasını gerekçe gösteriyorlar. Vatandaşlar ayrıyeten mülkiyet haklarının yok sayılarak firma lehine tek taraflı işlem yapılmasından dolayı mağdur duruma düştüklerini ifade ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yerel yönetimleri plan  notları ve Fikirtepe projesi dışında tutmasının yanında, Firmaların tek taraflı dayattıkları sözleşmelerini imzalamadıklarından dolayı  bakanlığın özel mülkiyetlerini görmezden gelerek kamulaştırma veya pay satışını sopa gibi kullandığını söylediler. Son olarak vatandaşlar, bireysel yapılaşmalarında önünün Bakanlık tarafından kapatılması ve güçlendirme uygulamalarına müsade edilmemesi noktasında şikayet ve itirazlarının temelini oluşturduğunu belittiler.

Konuyla ilgili Fikirtepehaber.com olarak görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar ve Av. Hürriyet Azak'ın da katkılarıyla hazırladığımız Fikirtepe plan notlarına itiraz gerekçelerini sizler için dilekçe formatında yayınlıyoruz.
_____________________________________________________

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ'ne,

İTİRAZ EDENLER        :

VEKİLLERİ                 :

Adres                          : 

KONUSU                     : Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın,   28.12.2016 sayılı ve 21249 tarihli yazısı ile; İstanbul İli, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin olarak G22A02A-G22A01B nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve G22A02A2C,G22A02A2B,G22A01B2A,G22A01B2D ve G22A02A1B nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan plan değişikliği teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlığınızca NİP-1915,2 ve UİP-1917,3 plan işlem numaraları ile 28.12.2016 tarihinde onaylandığı bildirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Nazım İMAR PLANINA  itirazlarımızın bildirilmesi ile itirazlarımızın  kabulu ile itirazlarımız doğrultusunda yeni imar planı yapılması isteminden ibarettir.

OLAY                    : Bizler, İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ sınırlarında bulunan KADIKÖY -FİKİRTEPE'de …………………….. MAH.  …………………………………………………………………………………… numaralı ada, vd. taşınmaz sahipleri ve hissedarlarıyız.

30.12.2016-28.01.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ilân panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmış olan İSTANBUL  ile KADIKÖY İlçesi, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alan 1/5000 ölçekli Nazı İmar Planı Değişikliği  ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan plan değişikliğine itiraz ediyor, bölgenin planlaması ve uygulama sürecinin yönetilmesi, bölgenin çöküntü alanı konumundan çıkarılması, pay satış  işlemlerinin durdurulmasını,  bölgedeki hak sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyacak planlar ve uygulama süreçlerini katılımcı yöntemlerle oluşturulmasını talep ediyorum.

İTİRAZ NEDENLERİ          : Plan yapım gerekçeleri ve değerlendirme bölümünde yazılan İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN  yapılan hizmetlerin İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine devrine kabul etmemekteyiz, bu durum açıkça yetki gasbı oluşturmaktadır. Bakanlık bürokratları tamamen  , müteahhitlerden yana işlem yapmakta, vatandaşın haklarını tümüyle görmezden gelerek ellerinden almaya çalışmaktadırlar.

I-             1/1000  ölçekli uygulama imar planı GENEL HÜKÜMLERE İTİRAZLARIMIZ;

Danıştay 6. DAİRESİ'nin 2014/10333 e - 2015/4889 K sayılı 7.7.2015 tarihli  kararında  9.5.2015 tarihli 2013/4749 sayılı BAKANLAR KURULU RİSKLİ ALAN KARARI  iptal olmuştur.

1/1000 ölçekli FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI, PLAN NOTLARI, Genel Hükümler, 1 no'lu maddesi, kesinleşmiş  DANIŞTAY 6. DAİRESİ'nin 2014/10333 E - 2015/4889 K SAYILI kararı ile DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 2015/4491 E- 2015/ 5660 k SAYILI 28.12.2015 tarihli ilamı ile  ONAMA kararı veren DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU kararına açıkça aykırıdır

2-            2. Maddesinde, ilgili yönetmeliklerin bazıları  sayılmış iken (konusuna göre ilgili yönetmelik) denilmek suretiyle ilgili yönetmelik ve konuları gösterilmemiştir, bu hususa da keyfi uygulamalara  yol açacağından  itiraz ediyor;  ilgili yönetmeliklerin ayrıntılı olarak tek tek gösterilmesini talep ediyoruz.

3-            3. Madde; Plan notu değişikliğinden önce İBB tarafından onaylanan donatı alanlarının dağılımına ilişkin anahtar pafta, mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını ağır bir şekilde ihlal etmektedir, Mülk sahiplerinin mülkiyetlerinin 1/3 ünden fazla bir oranı , kamulaştırma yapılmaksızın doğrudan doğruya maliye hazinesi adına tescil edilmektedir. Arsa sahiplerinden , daha önceden de  paylarından büyük kesintiler yapılarak KADIKÖY BELEDİYESİ'ne verilmesi de nazara alındığında malikler aleyhine büyük adaletsiz sonuçlara yol açmış, Kadıköy BELEDİYESİ'ne bırakılan paylar, Bakanlığınızca satışa çıkarılarak KADIKÖY BELEDİYESİ'ne   gelir teminine dönüştürüldüğü uygulamada ortaya çıkmıştır.  Bu sebeple, İBB tarafından onaylanan donatı alanlarının dağılımına itiraz ediyor, parsel bazında yapılaşma imkanının sağlanmasına karar verilmesini talep ediyorum.

4-            4. Maddede belirtilen, "tamamı yolda kalan parsellerin bedelsiz olarak ilgili kurum lehine terk edilmesi"             plan notu  mülkiyet hakkı ihlalidir, ‘’Bedelsiz olarak’’ kısmının Plan notlarından çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

5-            "Yapı adası imar planında gösterilen trafik yolları ile çevrelenen alandır", düzenlemesi ;  tümüyle gerçeğe ve mevcut duruma aykırı olup mevcut duruma uygun parsel bazında yapılaşma olanakları sağlanmalıdır. Aksi, yapılan donatı alanları kesintileri ile mülkiyet hakkı ihlali yapılarak , kamu maliyesi adına arsa sahiplerinin arsaları yok edilmektedir.

6-            KENTSEL Tasarım projesinin İBB 'nin yetkisi ortadan kaldırılarak, BAKANLIKÇA yürütülmesi usul ve yasalara , planlama ilkelerine aykırıdır.

7-    Bölgede yetkileri kısılarak veya ortadan kaldırılarak yerel yönetimler yok sayılmaktadır. Yetki ve kanuni görev paylaşımıyla hakların korunmasını talep ediyoruz. 

8-            Yapı adalarında kalan yapı nizamı, çekme mesafeleri , kat yüksekliği, blok adeti, blok kat yüksekliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağının öngörülmesi, arsa bina sahiplerinin  görüşlerine değer verilmemesi mülkiyet hakkı ihlalidir.

9-            Açığa çıkan bodrum katlarının iskân edilebilir olması ve bodrum katlarının emsale dahil edilmesi, malikler aleyhine emsalin düşürülmesine yol açacağından işbu maddeye  itiraz ediyor, evlerimizin parsel başına mevcut duruma göre imar hakkı verilmesi gerçekleştirilerek kentsel dönüşümün yanında isteyen parsel sahibinin iradesi doğrultusunda kentsel yenilemenin yapılmasına da olanak tanınmalıdır.

10-    Bir yandan Bodrum katları emsale dahil etmek öte yandan  İSKİ yönetmeliği ŞARTLARI sağlanmadan iskan edilmeyeceğini söylemek doğrudan doğruya mülk sahipleri aleyhine işleyişe yol açacak, arsa sahiplerinin mağduriyetine yol açacaktır, uygulamada müteahhit firmalar iskan edilebilir bodrum katları FİKİRTEPELİ'lere vererek, üst katları kendilerine alabilecekler. Bu şekilde bir paylaşım sonrası Fikirtepeli 'lerin mağduriyeti artacaktır.

11-  14. Madde ile getirilen plan notunda otoparkların gerektiğinde sığınak olarak kullanabileceği hükmü SIĞINAK YÖNETMELİĞİ'ne aykırıdır. Bu sebeple, itiraz ediyoruz.

ÖZEL HÜKÜMLER;

MADDE 25          - Yapı adası içinde kalan yolların emsale dahil edilmemesi haksızlıklara yol açacak ve arsa sahiplerini mağdur edeceklerdir , emsalin brüt parsel alanı üzerinden hesaplanması da yanlış,  bu nedenle itiraz ediyoruz.

MADDE 26      -  Emsal ve paylaşım hesaplamalarında eksiklik ve kişiye-müteahite göre keyfiyet gözlemlenmektedir. İdarenin olası mağduriyetliklerin önüne geçmek adına örnek bir emsal paylaşım çizelgesi oluşturması gerekmektedir.

MADDE 27 de, net parsel alanı üzerinden en 600 m2  kademeli yapılaşma hakkı verilmesi mevcut mülkiyet durumuna aykırılık arzetmektedir. 600 m2 nin altında kalan mevcut parsellerde imar ve yapılaşma hakkı tanınmamaktadır .

MADDE 29 da getirilen, konut, ticaret ve ticaret-konut olarak belirlenen alanlarda net parsel alanları toplamının % 25 i kadar donatı alanı ayrılacaktır hükmü malikleri ikinci kez mülkiyet hakkı ihlali yapmaktadır.  Kapanan yolların da ilave donatı alanı olarak ayrılması  bir başka mülkiyet hakkı ihlali teşkil etmektedir.

Emsal hesabının 22.2.2011 tarihinden sonra yapılması plan notlarındaki madde 27 ile çelişkiye düşmektedir. Müvekkillere ait kesintilerin sürekli olarak değişik maddelerde tekrarlanması nedeniyle davalı idare maliklere ait mülkiyet hakkını kaldırma noktasına kadar kesintiler yapmaktadır. Bu hususun, savunabilir hiçbir yönü yoktur.

DONATI ALANLARI başlığı altında getirilen 37 madde, kamu eline geçmesi gereken alanların bila bedel terk edilmeden ve kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz, hükmü açıkça mülkiyet hakkı ihlalidir, belirtilen alanların bila bedel terk edilemez, bedavadan 131 hektar arazinin %30 unu 44 hektar alanı kamu bedavadan alacaktır. Bu durum, ağır bir mülkiyet hakkı ihlali teşkil etmektedir. İtiraz ediyor ve kaldırılmasını talep ediyoruz.

Mimari avan projenin  İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  İL MÜDÜRLÜĞÜNCE yapılması da yetki gasbıdır, KADIKÖY BELEDİYESİ  veya İBB tarafından yapılması gerekmektedir.

TÜM YOL VE ALT YAPI BEDELLERİNİN  mülkiyet sahipleri ve müteahhit firma tarafından karşılanacağı mülkiyet hakkı sahiplerine getirilmiş ağır bir külfettir.

Netice itibariyle, FİKİRTEPELİ'lere sunulan planlarda %30 oranında donatı alanı bedelsiz terk  geriye kalan miktarın da % 25 inin donatı alanı olarak ayrılması sonucunda teslimat sırasında maliklerin arsa paylarının tamamına yakın bölümü ellerinden alınmış olmaktadır. Adaletsiz bir plan yapılmış olmaktadır.  Donatı alanı olarak ayrılan bölümlerin akıbeti de belli değildir, nitekim maliklerden parselasyon sırasında yapılan kesintiler KADIKÖY BELEDİYESİ'ne aktarılmışsa da kamuya yönelik bir hizmet uğruna kullanılamamış, bakanlık tarafından satışa çıkarılmıştır. Bu gibi uygulamalara bakıldığında yapılan planın tümüyle maliklerin aleyhine olduğu görülmektedir.  

II-           KADIKÖY İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'ne ilişkin İTİRAZLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ;

RAPORUN, 3. SAYFASININ, başlangıç bölümünde "FİKİRTEPE KENTSEL GELİŞİM Alanı" olarak tanımlanan mahallelerimiz , güvenli ve düzenli bir yapılaşma sağlanması amacıyla kentsel yenileme ve dönüşüm kapsamına alınmıştır, denilmekle, DÖNÜŞÜM alanından GELİŞİM alanına evrildiği belirtilmekle, "dönüşüm", "gelişim", "yenileme" kavramlarının birbirlerine karıştırıldığı anlaşılmaktadır. Oysa ki, bu kavramlar, birbirinden farklı olup,  kesin kullanım türünü belirtmemekte, planlama ilkeleri yönünden  önerildikleri konuma uygun olup olmadıkları yönünden denetimi engellemektedir.  Kaldı ki, konuya ilişkin BAKANLAR KURULU kararı da bulunmamaktadır. Bakanlık kendi kendine DÖNÜŞÜM - GELİŞİM kararı veremeyeceğinden itiraza konu planların iptalini gerektirir başlı başına bir sebeptir.

Gelişim- dönüşüm İmar planında, kamu kullanım alanları ile sosyal ve teknik alt yapı alanlarına ayrılan taşınmazların kamulaştırılması esas iken uygulamada idare bedelsiz terkler yoluyla 1 tl dahi vermeden vatandaşın mülkiyet hakkını elinden almaktadır.

ANAYASAmızın 125/1. Maddesi, idarenin her türlü eylemine karşı yargı yolu açıktır, son fıkrasında da idarenin kendi eylem ve işleminden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanarak idarenin hukuki sorumluluğu düzenlenmiştir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapıların boşaltılması, yıkım , yapımı konusunda anlaşma yolu esastır. Davalı idare, FİKİRTEPE bölgesinde, anlaşma yolunu bertaraf ederek tümüyle müteahhitlerden yana işlemler tesis etmekte, İNSAN HAKLARI ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme   ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına aykırı hareket edilerek mülkiyet hakkı ihlali yapmaktadır.

Plan yapımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesine de itiraz etmekteyiz, çünkü İBB vatandaşın taleplerini nadir de olsa karşılamakta iken BAKANLIK bürokratları vatandaşın mülkiyet ve yasal haklarını görmezden gelen işlemler yapmaktadır. Usulsüz pay satışları ile vatandaşların arsalarını üçte iki çoğunluk adı altında müteahhitlere verme girişimlerinde bulunduğu görülmektedir. 

III_ ÖZETLEYECEK OLURSAK:

Yapılan plan, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırıdır, FİKİRTEPE'de sık sık plan değişikliği yapılmakla planlama da  istikrardan uzaklaşılıp inşaat anarşisine yol açılmıştır. Plan ile, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevreden ziyade yeni ve biçimsiz beton kütleleri oluşturulmaktadır.

Ekonomik, toplumsal fiziksel, doğal ve çevresel koşullar birlikte ele alınmamış, kent bütününe yönelik kararlardan koparılarak üst ölçekli plan kararlarına aykırı oluşmuş, ulaşım kararları, olası çevresel etkileri analiz edilmemiş, kent planı ile bütünleşik olarak ele alınmamış, kentsel dönüşüme konu edilen , FİKİRTEPE'de  yıkım ve yeniden yapma dışındaki seçeneklerden KORUMA, YENİLEME, İYİLEŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE CANLANDIRMA seçeneklerine hiç yer verilmemiştir.

TEKNİK ALT YAPI kararları , altyapı ile eş zamanlı biçimde kullanıma geçilmesi sağlanmamış, geçiştirilmektedir.

YAPI DENETİM SİSTEMİne hiç yer verilmemiştir,

Barınma hakkı ve mülkiyet hakkına hiç yer verilmemiştir.

Dönüşüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayrımsız biçimde projenin başlangıcından sonuçlanmasına dek güvenli ve sağlıklı yaşam olanaklarına sahip geçici iskân olanakları gösterilmemiş, günün koşullarına uygun kira yardımları yazılmamıştır.

Projelerin uygulanmasında hiçbir koşulda yaşayanlar açısından sosyal bir yıkıma neden olmaması gerekir iken,  neredeyse sosyal yıkımdan başka işlem yapmayan BAKANLIĞA yetki devri malikler açısından başlı başına yıkım oluşturmaktadır. Bakanlık BÜROKRATLARI sürekli olarak müteahhitlerle toplantı, bilgi alışverişi yaparken maliklerin görüşleri hiç ele alınmayan bürokratlara yetki devri yetki gasbıdır.

Planda, mevcut kullanıcıların gerçekleşecek dönüşüm sonucunda aynı alanda yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik koşullar ele alınmamıştır.

Toplumsal yaşam ve kültürel değerlere hiç yer verilmemiştir.

Zemin yapısı nedeniyle risk taşımayan yalnızca yapı güvensizliği, kentsel mekanın niteliksizliği nedeniyle dönüşüm projesine konu olan yerlerde proje alanında yaşayanların uygulama sonucunda yine aynı bölgede yaşamaları mutlaka sağlanmalı, yaşayanların iş olanaklı ve ulaşım koşulları dikkate alınarak, gerek geçici iskan aşamasında ve gerekse uygulama sonrasında yakın çevrede iskan edilmelerine yönelik hiçbir  hükme yer verilmemiştir.

Planlama ve proje sürecinin tümüyle hesap verilebilir ve şeffaf olması sağlanmalı, sürecin tamamında projeden etkilenen toplum kesimleri bilgiye kolayca erişebilmeli, proje yönetiminde  komşuluk  ilişkilerinin yeniden oluşturulması aşamasında söz ve karar sahibi olmaları gibi koşullara yer verilmediğinden çantacıların, imza satıcılarının, aracı ve simsarların malikler adına söz sahibi olduğu ilkel sürecin sonlandırılmasına yönelik hiçbir kural konulmadığından plana itiraz ediyoruz.  

SONUÇ VE TALEP                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın,   28.12.2016 sayılı ve 21249 tarihli yazısı ile; İstanbul İli, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin olarak G22A02A-G22A01B nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve G22A02A2C,G22A02A2B,G22A01B2A,G22A01B2D ve G22A02A1B nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan plan değişikliği teklifinin, 644 sayılı Kararname ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlığınızca NİP-1915,2 ve UİP-1917,3 plan işlem numaraları ile 28.12.2016 tarihinde onaylandığı bildirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Nazım İMAR PLANINA  itirazlarımızın bildirilmesi ile itirazlarımızın  kabulü ile  itirazlarımızın değerlendirilerek mevcut parsel yapısına göre müstakil yapılaşma şartlarının tesisine, İTÜ İnşaat Fakültesi GEOTEKNİK birimi, İTÜ YAPI  ve DEPREM Mühendisliği Birimlerinden ayrı ayrı rapor alınmak suretiyle yapı ve yoğunlaşma konusunda plan ve plan notlarının yeniden düzenlenmesini, yer bilimsel etüd raporunun çıkarılmasını, mevcut parsel yapısına göre binaların yenilenmesinin güçlendirilmesinin sağlanmasını, plan hiyerarşisine, şehircilik esaslarına ve planlama ilkelerine göre barınma hakkımız ile mülkiyet hakkımızı evlerimizi kullanma hakkımızın tesisine yönelik plan düzenlenmesini talep ederim.

__________________________________________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com
banner23

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
erhan 3 yıl önce

sadece binasının yapılıp yapılmadığına bakan ,ne alacağını dahi bilmeyen,üstüne bilmişlik taslayan hakkını aramayan fikirtepe halkınadır sözüm.dairecik aldığın zaman sakın ağlama çünkü çoktan geçmiş olacak herşey.artık hakkını ara .

Avatar
Ibrahim 3 yıl önce

SORUN SADECE VEKALET IPTAL EDEREK PROJELERI DURDURMAK SEKLINDE TEZAHUR EDIYOR BAKANLIKTAKI FETOCULAR BU işe CANAK TUTUYOR BU ISIN ÜZERINE ACILEN GIDECEK BIR VATAN EVLADI YOK MU ???????????

Avatar
KIZIL CEPHE 58 3 yıl önce

FİRMALARIN NE ALDIKLARININ HESABINI YAP GERÇEK ORTAYA ÇIKAR

Avatar
KIZIL CEPHE 58 3 yıl önce

BEŞ PARA ETMEZ DEDİGİN YERLERİ BU İNSANLAR 60 SENE ÇAMURUNU ÇİGNEDİ TOZUNU YUTTU

Avatar
KIZIL CEPHE 58 3 yıl önce

BEŞ PARA ETMEZ DEDİGİN YERLER KADIKÖYE YÜRÜME MESAFESİ 10 DAKKA

Avatar
Orhan 3 yıl önce

Ellerine geçeçecekleri gördükleri zaman anlayacaklar ancak Halbuki Kadıköy Tapuya gittiklerinde mallarının3/1 ini devlet 3/1 ini müteahhite kendilerine 3ün 1 bile düşmeyeceğini

Avatar
D adası 3 yıl önce

Doğru zaten fikirtepede oturan insanlar villalarda lebiderya dairelerde oturuyorlar ya rezidanslarda da beğenmeyip olsa şu anki 40 senelik her tarafı dökülen ve ilk depremde yıkılacak evlerini tercih eder değil mi zaten buralarda hiç biri oturmayacak değerini bulup satacak kendine iyi bir daire ve gelecek kurmak anacıyla bu işin olmasını istiyorlar

Avatar
şenol 3 yıl önce

plan notlarına yaptığınız itiraza katılıyorum.mülkiyet hakkının anayasa teminatı altında olduğunu belirtmek istiyorum ve tamamen sizi destekliyorum