banner130

Bu haber kez okundu.

FİKENTDER - Fikirtepe Plan Notları Örnek İtiraz Dilekçesi yayınlandı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ'ne,                                                          

KONU                   : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın,  25.02.2021 tarih ve 368809 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1.Etabına İlişkin olarak hazırlanan NİP-34740606 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34428751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname’sinin 97(ı) ile 102(e) maddeleri hükümleri uyarınca onaylandığı bildirilen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.02.2021 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANINA itirazlarımızın bildirilmesi ve itirazlarımız doğrultusunda imar planının revize edilmesi isteminden ibarettir.

DURUM               : İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ sınırlarında bulunan KADIKÖY  Fikirtepe Mahallesi ……………………………………..……… parsel (Tevhit sonrası 284 pafta ……….. ada ……. parsel) de taşınmaz sahibi ve hissedarıyım. Hissedarı bulunduğum adada sözleşme imzalamış olduğum ……………………………………………………….. Firması , sözleşme edimlerini yerine getirememiş ve yaptığımız sözleşmeye rağmen binalarımız yenilenememiştir. Bu sözleşme kapsamında ilgili firma tarafından iş sonuçlandırılamadığı için benim de hak sahibi olduğum ada ve parsellerde hiçbir şekilde başlanmayarak hak sahiplerinin büyük zararlara uğramasına neden olunmuştur.

Örnek Dilekçeyi word formatında indirmek için BURAYA TIKLAYIN..

Yeni hazırlanan imar planı amaç ve kapsam bölümünde “ Bilindiği üzere, Fikirtepe Bölgesi’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde riskli alan ilan edilmesi ve 6306 sayılı Kanun kapsamına alınması sonrasında süreç mülk sahiplerinin haklarını korumaktan uzak bir şekilde yönetilmiştir. Bu süreçte Fikirtepe ve çevresinde belirlenen riskli alana ilişkin geçerli meri imar planı olan; “02.08.2013 ve 26.12.2017 tt’li 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi İmar Planları”; 2019/1764 sayılı karar ile İstanbul 6. İdare mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu meri planların iptal olmasıyla, belirlenen riskli alan plansız kalmıştır. Riskli alan ilan edilmesinden günümüze kadar geçen süreçte sürdürülen müteahhit -arsa sahibi üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları birtakım aksama ve çözümsüzlükleri de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte fiziksel ve sosyal çevrede niteliksiz konut ve donatı alanları gelişim göstermeye devam etmiş ve süreçte bazı alt bölgelerde tıkanma yaşanmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde alanda oluşmuş birtakım problemlerin ve farklı sebeplerle oluşmuş mağduriyetlerin giderilerek daha sağlıklı bir kent dokusu oluşturmak amacıyla bu plan çalışması yapılmaktadır.” İfadesi yer almaktadır.

İmar planının tamamı incelendiğinde; planlama alanı içerisinde ayrılan Konut + Ticaret alanlarının türlere göre kullanım oranlarının belirlendiği, demografik yapı, ekonomik ve sosyal yapı analizinden elde edilen veriler dikkate alınarak planlama alanının sahip olabileceği nüfus büyüklüğünün ortaya konulduğu, yaşanabilir kentsel alan oluşturulması amacıyla planlama alanı içerisinde Konut – Donatı dengesi kurulmaya çalışıldığı, Planlama alanında yer alan donatı alanları ile konut + ticaret alanları bütüncül olarak planlandığı, erişim mesafeleri göz önünde bulundurularak konumlandırıldığı görülmekte ancak daha önceki imar planlarına göre müteahhitlerle sözleşme imzalamış bulunan hak sahiplerinin haklarını korumaya yönelik konularda eksiklikler bulunmaktadır.

Örnek Dilekçeyi word formatında indirmek için yukarıdaki RESMİN ÜSTÜNE / BURAYA TIKLAYIN..

Plan hiçbir koşulda yaşayanlar açısından sosyal bir yıkıma neden olmamalı, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri tüm hak sahiplerini kapsayacak biçimde kamusal güvence altına alınmamıştır. Barınma hakkı ve mülkiyet hakkına hiç yer verilmemiştir.

Planda, mevcut kullanıcıların gerçekleşecek dönüşüm sonucunda aynı alanda yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik net koşullar ele alınmamıştır. Toplumsal yaşam ve kültürel değerlere hiç yer verilmemiştir.

Dönüşüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayrımsız biçimde projenin başlangıcından sonuçlanmasına dek güvenli ve sağlıklı yaşam olanaklarına sahip geçici iskân olanakları gösterilmemiş, günün koşullarına uygun kira yardımları yazılmamıştır.

ANAYASAmızın 125/1. Maddesi, idarenin her türlü eylemine karşı yargı yolu açıktır, son fıkrasında da idarenin kendi eylem ve işleminden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanarak idarenin hukuki sorumluluğu düzenlenmiştir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapıların boşaltılması, yıkım , yapımı konusunda anlaşma yolu esastır. İdare Plan notlarında anlaşma yolunu bertaraf ederek, İNSAN HAKLARI ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına  İlişkin Sözleşme   ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına aykırı hareket edilerek mülkiyet hakkı ihlali yapmaktadır.

 

İTİRAZLARIM     :

  1. Fikirtepe 1.Etap Master ve Plan notlarında brüt ve emsal harici alanlar belli olmasına rağmen vatandaşa arsasının karşılığında verilecek net emsal oranı belirtilmemektedir.
  2. Arsa sahibi olarak bulunduğum adada ………………………………………. Firması ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Sözleşmemizin herhangi bir şekilde feshi söz konusu olmadığı için firma ile hukuki bağımız halen devam etmektedir. 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesi kapsamında yapılması düşünülen toplu sözleşme fesihleri sonrası tüm şerhlerin kaldırılıp, firmalara verilen bazı arsa temliklerinin geri alınacağı, ilgili firmalar ile ilgili sözleşmelerden doğan geçmiş alacaklar haricinde gerek kalmayan tüm davaların da düşürülerek ilgili firma ile vatandaşın bağının tamamen bitirileceği ve Emlak Konut çatısı altında yapılaşma sonrası sözleşmesi fes edilen eski firmanın vatandaştan herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı bu uygulama kapsamında vatandaşın kanun koruması altına alınacağı yazılı olarak belirtilmelidir.
  3. Arsa sahibi olarak bulunduğum adada müteahhit olarak sözleşme imzaladığımız …………………………………….. Firması ile % …... arsa sahibi % ..… müteahhit firmanın olacak şekilde bir sözleşme imzalanmıştır. Benzer şekilde plan notları değiştirilen diğer adalarda da farklı firmalar ile farklı oranlarda sözleşmeler imzalanmıştır. Yeni plana istinaden yapılacak olan projelerde vatandaşın arsası karşılığı işin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işin üstlenicisi TOKİ İştiraki Emlak Konut olarak belirtildiği halde bu firmaların vatandaşlarla yapacağı paylaşım oranı belirtilmemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni oluşturulan imar planında bu bölgeye özel yapılan plan notları çalışması içerisinde iş sahibi olarak brüt paylaşımlarda karmaşa yaşanmaması için ve vatandaşların alacaklarının korunması için işin sahibi olarak, plan notlarında net emsalle beraber paylaşım oranını da belirleyerek yayınlamalıdır.
  4. Fikirtepe 1.Etap Master plan ve plan notlarında mahkemelerin iptal gerekçeleri ve yaşamsal alanların oluşturulması adına artırılan yeşil, sosyal donatı alanları ve yollardan dolayı özellikle bu alanlara denk gelen parsel sahipleri başta olmak üzere hiçbir vatandaşın hak kaybına uğramadan plan notlarında yazılı emsal ve oranlarla SPK Lisanslı değerleme firmaları tarafından  belirlemiş / belirlenecek olan şerefiye değerlerine uyacak şekilde, diğer yakın adalardaki projelerden haklarının verileceği mutlaka belirtilmelidir.
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işin sahibi ve üstlenicisi olarak, resmi boşalt tebligatlarını göndermeden önce vatandaşların hangi projelerden, nasıl ve hangi usulle haklarının belirlenip teslim edileceğini açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. Bu durum hiçbir kimse ya da kurumun keyfiyetine bırakılmayacak şekilde plan notlarına ekli ve yazılı olarak netleştirilerek ilan edilmelidir.
  6. Arsa sahibi olarak sözleşme imzalamış bulunduğum ………………………………………. Firmasının veya diğer herhangi bir firmanın Bakanlığın taahhütlerini yerine getirerek iş yapma yönünde taahhütte bulunması durumunda firmanın vereceği teminat kapsamına kira ödemeleri de alınmalı ya da bu ödemelerin yapılması yönünde devlet garantisi verilmeli ve bu durum plan notlarında belirtilmelidir.

ÖZET                     :  Yapılan plan, daha önce devletin onay verdiği firmalar ile sözleşme imzalamış olan vatandaşların kazanılmış haklarını koruyucu hükümleri kapsamamakta olup, Fikirtepe’de arsa ya da daire satın aldığını elinde resmi evraklarla ispat eden vatandaşlar da dahil olmak üzere, mevcutta Fikirtepe’de yaşayan tüm hak sahibi vatandaşların mevcut haklarından feragat etmesine sebep olan ve/veya olacak yeni vaat ve taahhütlerin tamamının, bakanlık tarafından ilgili plan notlarında ayrılmaz yazılı bir ek olarak ilan edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın,  25.02.2021 tarih ve 368809 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1.Etabına İlişkin olarak hazırlanan NİP-34740606 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34428751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname’sinin 97(ı) ile 102(e) maddeleri hükümleri uyarınca onaylandığı bildirilen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.02.2021 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANINA ait;

  • İtirazlarımın kabulu ile  itirazlarımın değerlendirilmesini,
  • Mevcut parsel yapısına göre binaların yenilenmesine izin verilmemesi nedeniyle hak sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyacak hükümlerin detaylı ve hiçbir yanlış anlamaya izin vermeyecek şekilde açık olarak belirtilmesini,

Arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Örnek Dilekçeyi word formatında indirmek için BURAYA TIKLAYIN..

Fikirtepehaber.com olarak dün Fikirtepeli vatandaşlardan gelen çekince ve talepleri Fikentder Derneği üzerinden sizler için Fikirtepe Son Durum ve Plan Notlarındaki Çekince ve Talepler..! başlığıyla haberleştirmiştik.İlgili habere ulaşmak için BURAYA TIKLAYIN

_________________________________________

Yasin BEKTAŞ - 0549 8413716

FİKENTDER / Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Dernek Başkanı

ajansFİKİRTEPE / www.fikirtepehaber.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ASYA 3 yıl önce

devle Heryerde emsal 2,07 fikirtepeye 4 . artık rahat bırakında amaç evyenilenmesi ise yenilensin bitsimn şu iş. yada devlet 2,07 emsale dönsün

Avatar
MMT 3 yıl önce

Ortalama arsa metrajı 200 M2 en fazla emsal 2.07 =414 M2 kaks müteahhit ile %50 kalan azami207 M2 Yüz M2 iki daire hakkın var.Devlet 4 emsal vermiş 800 M2 yarısı 400 M2 daha fazla istiyorsan bı 11sene daha bekle bina üzerine çöksün belanı bul.evinde oturup direnenler bu sözüm birde burada oturmayıp çıkar peşinde koşanlar var onları,da Allah'a havaleediyor

Avatar
Selcuk 3 yıl önce

Yasin bey tesekkurler. Iyide halk ne bu gorsel projeden nede plan notlarindan %100 anliyo

Avatar
asuman 3 yıl önce

bilgi için tesekkürler

Avatar
Asya 3 yıl önce

Bakanlığa toplu itiraz edelim ve planları durduralım!

Avatar
Mehmet 3 yıl önce

Sanki çok kale alan var fikirtepe haberi veya stk kuruluslarini %50 oran iyidir kanaatimce onuda verirlerse eger

Avatar
adnan 3 yıl önce

????

Avatar
erkan 3 yıl önce

hayırlısı ile biyerlerden başlaması temenniğimiz
mahallelilerimiz içersinde evi yıkılan hatta kira almayanlar var