SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve İMZALARI BİTTİĞİ HALDE İŞ YAPMAYAN FİRMALAR !!!
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği İmzasını Atmamış Vatandaşları ve Bakanlığı Uyardı !

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Dernek Yönetimi Bakanlığın gönderdiği tebligatlarda verilen 15 günlük sürenin iyi ve dikkatli değerlendirilmesi yönünde vatandaşları uyardı.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği, Avanta alarak ada içi imza ve fikir bütünlüğü sağlanmadan ve hukuki olarak sözleşme içeriğinde tüm hak sahiplerinin ortak hak ve menfaatlerinin koruma altına alınmasını beklemeden ilk imza atanlar ile sona kalarak avanta peşinde koşanları kaale almalarının mümkün olmadığını belirttiler. 

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği bu tarz düşünenler adına bakanlığın işi hızlandırmak adına böyle bir karar almasını işlerin hızlandırılması adına uygun gibi görülmesinin uygulamada görülebilecek eksikliklerden dolayı yarım bir karar olacağını söyledikten sonra şöyle devam ettiler, bu kararın uygulanabilir olması ve çözüm sağlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilk önce söz verdiği adil, gerçekçi ve eşit bir hakemlik uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söylediler.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği, Uygulamada görülecek eksiklikler noktasında, vatandaşların Bakanlığın söz verdiği gibi hakem görevini üstlenerek mali yapısı zayıf, hiçbir teminat ve güvence veremeyen , hazırladığı tek taraflı sorunlu sözleşmeleri vatandaşlara dayatan firma ve sözleşme içeriklerinin detaylı incelenerek düzeltilmemesi olarak söyledi.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Yönetimi vatandaşlardan, bu sayılanlara bağlı olarak sözleşme içeriğinden kaynaklanan hukuki sebeplerin görmezden gelinmesini ve yeterli tecrübe ve imkanı olmayan ticari firma veya firmalar lehine tek taraflı kararlar alınarak vatandaşların mağdur edilmesi olarak gösterdi.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Yönetimi, Bu haklı talep ve beklentilerin es geçilmesi durumunda oluşabilecek tüm mağduriyetlikler sonucunda sorumlu olarak ne firmaların , ne de firmalar lehine çalışan ve kulis yapan yandaşları ile sivil toplum görünümlü emlakçılardan ziyade tek sorumlu olarak bakanlığın ve hükümetin hedef alınarak aleyhlerine toplu gösteriler yapılabileceğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. 

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada, gerçekten yapabilirliği şüpheli firmalara karşı haklarını sağlama almalarını ve bunları yazılı olarak bakanlığa bildirmelerini aksi takdirde firma ve yandaşlarının uygulamaya çalıştığı mahalle baskısına aldanarak ilerde ciddi hak kayıplarına uğrayabilecekleri gibi sonu belirsiz mahkemeler ile uğraşmak durumunda kalabileceklerini bilmeleri gerektiği yönünde uyardı.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Yönetimi ayrıca firmasına güvenen ve sözleşme ve teminat noktasında sıkıntısı olmayan vatandaşların diğer imza atmış komşularını da göz önüne alarak komşularına ve sağlam firmalara mağduriyet yaşatmamaları ve yaşamamaları için bir an önce imza atmaya davet etti.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği , İmza atmayan ve işlerin ilerlemesine engel olan gözü ile bakılan vatandaşlara yapılan baskının aynı şekilde , gücü olmadığı halde 4-5 firmaya giren ve % 100 imzaları attıralı 2-3 yıl gibi uzun zaman geçen firmalara da yapılarak tüm Fikirtepelilerin mağduriyetinin giderilmesini beklediklerini


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR 
 
Kat karşılığı  inşaat  sözleşmesinin  yapılabilmesi  ve  sözleşmenin  uygulanabilmesi  için  öncelikle  inşaat yapılacak arsanın, üzerine inşaat yapılmaya müsait olması gerekmektedir. Bunun için de  arsanın imara uygun olması gerekir. Bu vasıfta değilse bununla ilgili olarak yapılan sözleşme de  başından itibaren geçersiz sayılacaktır2. Bunun yanı sıra,  inşaatın yapılacağı arsaya sözleşmede  kararlaştırılan  miktarda  bağımsız  bölüm  inşasının  da  mümkün  olması  gerekir.  Bu  nedenle  anlaşmadan  önce  belediyeden  imar  durumu  çıkarılıp  buna  göre  sözleşme şartları  kararlaştırılması faydalı olacaktır.

Bağımsız Bölümlerin belirlenmesi

Sözleşmede, proje ile inşası gerçekleştirilecek bağımsız bölüm,  miktar  (m2)  ve  konum  paylaştırılmasının  detaylı  olarak  yapılması  ileride  oluşabilecek  uyuşmazlıkların çözümünde yararlı olacaktır.  

1 Y. 15. HD. 11. 07. 2005 tarih, 2004/5895 E.,2005/4170K. nolu kararı. 
2 YHGK. 06.10.2004 tarih, 2004/13‐420 E., 2004/443 K. nolu kararı. 

Ruhsat alınması ve Masraflar
 
Sözleşmeye konu inşaatın başlayabilmesi, inşaat projesi çizilerek belediyeye tasdik ettirilmesine  bağlıdır. Sözleşmede ayrıca bir düzenleme bulunmuyorsa, belediyeye başvurma yükümlülüğü  arsa sahibine düşer. Ruhsat alınması müteahhide bırakılmışsa bu hususun da ayrıca sözleşmede  belirtilmiş olması ve arsa sahiplerinden gerekli vekaletlerin alınmış olması gerekmektedir.

İnşaat Süresinin Belirtilmesi
 
İnşaat süresi, sözleşmede başka şekilde bir düzenleme yoksa, genelde belediyeden inşaat ruhsatı  alınması sonrasında işlemeye başlar. Bu nedenle ruhsat alınması için, sözleşmede mutlaka belli  bir süre gösterilmiş olmalıdır. Aksi takdirde yüklenici tarafından inşaatın başlangıcı sürüncemede  bırakılarak,  arsa  sahiplerinin  mağdur  olmalarına  sebebiyet  verilebilir. İnşaatın  kararlaştırılan  sürede bitirilememesi halinde ne gibi müeyyidelerin uygulanacağı da sözleşmede belirtilmelidir. 

Tapu Devrinin Sakıncaları
Sözleşmeye göre ya başlangıçta bir bölüm arsa tapusunun inşaat şirketine devri yapılır veya  inşaatın belli aşamalarında müteahhide kat irtifaklı tapu ile daire verilmesi mümkün olabilir.  

Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı ve Satışı

Müteahhit  hak  ettiği  daireleri  satarak,  inşaata  devam  edebileceğinden,  bu  yöndeki  gecikme  onun işi zamanında bitirmesine engel olabileceği gibi, müteahhide iş sonunda verilmesi gereken  bağımsız  bölüm  tapularının  başlangıçta  verilmesi  de  arsa  sahibi,  yönünden  riskli  bir  işlem  olacaktır. İdeal  olan  inşaatın  gerçekleşme oranına  göre belli  aşamalarda tapu verilmesidir.  Başlangıçta  tapular  verilirse  müteahhidin  bunları  sattıktan  sonra  işi  yarım  bırakıp  gitmesi  durumunda hem arsa sahipleri, hem de daire alanlar zor durumda kalmaktadırlar. Bu durum  özellikle  ekonomik  kriz  dönemlerinde  sıkça  görülmektedir. İ nşaat  maliyetleri  ve  yapılacak  bağımsız bölümlerin tahmini değerleri belirlenerek inşaatın belli aşamalarında bir veya birkaç  bağımsız bölümün tapusunun verileceği kararlaştırılabilir. İdeal olan son bir veya iki bağımsız  bölüm tapusunun müteahhit tarafından oturma izni alınmasından sonra verilmesidir.
 
Sözleşme  hükümlerinde  kat  irtifakı  tesisinin,  ne  zaman  ve  sözleşmenin  hangi  tarafınca  yapılacağı, bununla ilgili harç ve masrafların kime ait olacağı açık olarak belirtilmelidir. Yine  inşaat süresince emlak vergilerinin kim tarafından ödeneceği, SGK primlerinin kime ait olacağı, iş  kazası  durumunda  arsa  sahibinin  sorumluluğa  ortak  olup  olmayacağı  gibi  hususlar  da  sözleşmede yer almalıdır. 

Alınacak Bağımsız Bölümlerin Kalitesi ve İskanın Alınarak Teslimi


Sözleşmede yapılacak inşaatın kalitesi, kullanılacak malzeme, ortak yerler ve arsa sahibine ait  dairelerin ne şekilde inşa edileceği ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Bu konuda, uzman bir heyet  oluşturularak, inşaatta kullanılacak malzeme detaylı olarak hazırlattırılıp, sözleşme eki olarak  kabul edilmesi oldukça faydalı olacaktır. Bu gibi detaylar üzerinde sözleşme ile ne kadar ayrıntılı  düzenlemeler  yapılırsa  ilerde  taraflar  arasında  çıkabilecek  olası  uyuşmazlıklar  da  o  nispette  azalacaktır.  Yüklenicinin  arsa  sahibine  düşen  daireleri  iskan  (oturma)  ruhsatının  alınması  ile  teslim edeceği de düzenlenmelidir. 
 
Sözleşme yükümlülüklerini  yerine  getirmeyen tarafa ilişkin cezai şartlar da tarafların haklarını  güvence altına almak için bir yoldur. Yine sözleşmenin fesih edilmesi, inşaatın yarım kalması  halinde  arsa  sahibinin  hakları,  inşaat şirketinin  yapılan  inşaata  ilişkin  arsa  sahibinden  ne  alabileceği,  başka  bir  müteahhitle  inşaata  nasıl  devam  edileceği  kat  karşılığı  inşaat  sözleşmesinde ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. 

Kira Yardımının Teminat Altına Alınması


Yıkılan binaya ilişkin ve inşaat süresince yapılacak kira yardımlarına ilişkin teminat verilmesi veya  alınması da bu tip sözleşmelerdeki en önemli konulardandır. 

Site Yönetim Planı ve Aidatlar ..


İnşaat sözleşmelerindeki bir başka önemli konu, inşaat bittikten sonra binanın veya sitenin nasıl  yönetileceğine ilişkin yönetim planının nasıl hazırlanacağıdır. İnşaat şirketleri yapılan işlemler  için vekalet aldığından, ellerinde bulunan bir “yönetim planı”nı tapuya işletirler. Oraya özgü bir  yönetim  planı  hazırlanmadığından,  bina  bitip  oturmaya  başlanınca  masraflarla  veya  ortak  yerlerin  kullanılması  ile  ilgili  birçok  can  sıkıcı  sürprizle  karşılaşılabilir.  Bu  yüzden  mutlaka  sözleşmeye yönetim planının taraflarca birlikte hazırlanacağı yönünde düzenleme koyulması ve  yönetim planı için konunun uzmanlarından yardım alınması gereklidir. 

Ya boş bir arsaya bina yapılması veya var olan bir binanın yeniden yapılması için müteahhit  (yüklenici) veya inşaat şirketleri ile arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yaparlar. Bu  sözleşmeler özensiz hazırlandıysa veya uzmanlardan yardım alınmadıysa inşaat aşamasında pek  çok sıkıntı yaşanır. Sonunda inşaat şirketi veya müteahhit ile arsa sahipleri mahkemelik olur veya  inşaatın bitmesi sürüncemede kalır. 
 
Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine  devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine  bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir.  


Kat  karşılığı  inşaat  sözleşmesinde  arsa  sahibi  inşaatın  karşılığında  bir  gayrimenkul  hissesi  devretmeyi üstlendiği için bu sözleşmeler tapu dairesince veya noterlikçe düzenlenmelidir. Bu  şart, Borçlar Kanunu madde 237, Türk Medeni Kanunu madde 706, Noterlik Kanunu madde 60  ve Tapu Kanunu’nun 26. maddesi gereği yasal zorunluluktur. Yargıtay’ın yerleşik görüşü de bu  doğrultudadır1. Şekil şartına uygun yapılmayan sözleşmeler hukuken geçerli değildir. Ancak bu  geçersiz  sözleşmeye  rağmen  inşaatın  çoğu  bitmişse,  arsa  sahibi  “bu  sözleşme  geçersiz,  ben  arsayı veya daireyi vermiyorum” diyemez. Bu geçersizlik işin başında veya ortasına yakın bir  aşamada  ileri  sürülebilir,  işin  çoğu  bittikten  sonra  kötüniyetli  olarak  “bu  sözleşme  geçersiz”  denemez. 
Sonuç olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki bu konular uzman kişilerden yardım alınarak  hazırlanmalı ve tüm olasılıklar düşünülerek ayrıntılı düzenlemeler içermelidir.  Öngören Hukuk

ajansFİKİRTEPE / Fikirtepe Haber
banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Şükrü 5 yıl önce

derneğimiz arkamızda olduğu sürece imza falan armayız

Misafir Avatar
Şükrü 5 yıl önce

ben iki yıl sonra imzalayacaksam avantajım olmalı bakanlık beni zorlayaöaz

Misafir Avatar
Şükrü 5 yıl önce

acaba bir dilekçe versem de imzalamasam olur mu?

Misafir Avatar
Şükrü 5 yıl önce

15/20kişi yürüsek karlı çıkarız pazarlık kabiliyetimiz artar

Misafir Avatar
Şükrü 5 yıl önce

yoksa malımız elimizden gitmesin bu derneğin yaptırım gücü var mı?

Misafir Avatar
Mehmet @Şükrü 5 yıl önce

avantajın mı olmalı? bakanlık seni zorlayamaz mı :) bazen çok komik oluyorsunuz.

neyse hala bu tarz haberler yapmak bile yasin beyin ve diğer editör arkadaşların nasıl canını sıkıyordur. aradan 4 sene geçmiş hala sözleşme haberi.

keşke bakanlık şu acele kamulaştırmayı çıkartmasaydı da herkes sürünmeye devam etseydi.

Misafir Avatar
kartal 5 yıl önce

hey millet soruyorum bir firmanin kac ayri adet sozlesmesi olabilirki bul karayi al parayi misali

Misafir Avatar
Fikirtepe @Şükrü 5 yıl önce

harbi çok s..... Şükrü