Fikirtepe'de 2/3 Pay Satışında Bakanlığın görmezden geldiği Usulsüzlükler

Bakan Özhaseki'nin yaptığı ''Herkesin dairesine daire vereceğiz, kimseyi mağdur etmeyeceğiz'' açıklamasına rağmen, özellikle Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde yapılan hatalar, usulsüzlük iddiaları ve bakanlık bürokratlarının bu yöndeki baskıcı uygulamalara devam etmesi bakanın sözünü boşa çıkartmakta...

İşte Fikentder Derneği ve hukukçularının tespit ettiği ve halen mahkemelerde dava konusu olan bazı usulsüzlük iddiaları;

* TEVHİT OLMAYAN ALANLARDA UYGULAMA PARSEL BAZINDA YAPILMASI GEREKİRKEN, ADA BAZINDA YAPILMAKTA VE VATANDAŞLARIN MÜLKLERİ KENDİ İRADELERİ DIŞINDA SATILMAKTA ...

FİKENTDER DERNEĞİ ''Anayasa, 6306 sayılı yasa, kat mülkiyeti kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre uygulama yapılması ve karara katılmayan kişilerin serbest piyasa koşullarında anlaşamaması veya çoğunluk kararına katılmamalarından dolayı hisselerinin satılması hususundaki işlemlerde ilgili kanunlara rağmen, yapılan hatalar, sözleşme içerikleri ve firmaların mali yapılarının denetlenmemesi sonucunda imza atan atmayan ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlar mağdur oluyor ..!''

Uygulama yönetmeliğinin 15/A (1) bendinde yer alan ''Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karara katılmayan maliklarin arsa paylarının satışı için ..'' düzenlemesindeki açık ifade 6306 Sayılı yasanın 6. maddesine göre, 3/2 çoğunluk kararının her bir parsel bazında ayrı ayrı karar kılınmasını gerektirmekte. 

Ancak Fikirtepe'de pay satışı yapılan alanlarda parsellerin tapuda bile tevhidi gerçekleşmemişken, karara katılmayan veya hiç bir sözleşme imzalamayan parsellerde bırakın üçte iki çoğunluk kararını, komple o parselin üzerindeki mülk yok sayılmakta ve imza atan azınlık bile yok sayılarak sadece arsa payının satışı gerçekleştirilmektedir.

Tüm bunların haricinde yine Uygulama yönetmeliğinin 16. Maddesinde Yapılacak Yardımlar ve Tahliye Kira yardımı ve diğer yardımlar bölümünde;

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir ''...'' Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayıgeçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir... '' denilmesine ve Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi komple riskli alan ilan edilmesine rağmen, Bakanlık tarafından hiçbir kira yardımı veya deteği verilemeyerek bölge halkına karşı olumsuz bir davranış sergilemektedir.

Fikentder ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği'ne göre, Bölgede firmaların keyfiyetine göre değişkenlik gösterse de, işe başlanılmadığı bahanesiyle, evleri boşaltılıp yıkılan ancak 5 yılı aşan süredir ne firmadan ne de bakanlıktan kira alamayan vatandaşlar mevcut.

Fikirtepe'de kira bile ödeyemeyen firmalar bölgenin imajını bozarak imza atan vatandaşları da mağdur etmektedir..

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA 6306 SAYILI KANUN'UN 6. MADDESİ NE DİYOR?

MADDE 6- (1) ''Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.''

* DAVALI ŞİRKET VEYA YÖNLENDİRDİĞİ YAKINLARI VASITASIYLA İLGİLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA ARAZİ SATIN ALARAK 2/3 ÇOĞUNLUĞU YAKALAMAKTA

Firmalar 2/3 çoğunluk sağlanana kadar kendileri ve/veya yönlendirdiği bazı yakınları aracılığıyla hisse satın alarak vatandaşların 2/3 yönünde karar almalarını yönlendirmektedir.

* DAVALI ŞİRKET YÖNLENDİRDİĞİ BAZI VATANDAŞLAR YADA BAZI TEMSİLCİLER ARACILIĞYLA İLGİLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA ÖZEL TAVİZLERLE 2/3 ÇOĞUNLUĞU YAKALAMAKTA

Firmalar 2/3 çoğunluk sağlanana kadar bazı kişilere gizli protokol adı altında özel bazı tavizler ve ekstra metrajlar vererek kararın kendi isteği doğrultusunda olmasını sağlamakta.

* 2/3 KARARI ALINIRKEN TÜM MALİKLERE DAVETİYE VEYA ÇAĞRI GÖNDERİLMESİ GEREKİRKEN İMZA ATMAYAN VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLMEDEN VE ONLARDAN HABERSİZ OLARAK 2/3 KARARININ ALINMASI

2/3 kararı alınmadan önce ada içerisinde herkese gönderilmesi gerekn davetiyeler gönderilmemekte ve vatandaşların kendi mülkiyetleri üzerinde söz hakları ellerinden alınarak tek taraflı ve mağdur etme potansiyeli yüksek dayatma sözleşmelere imza atmaları istenmekte, karara katılmayanların bilgisi dışında ve genel oylama yapılmadan imza atan çoğunluğunda zararına rağmen, 2/3 ye pay satışı kararı alınmakta..

* 2/3 KARARI ALINIRKEN TEMSİLCİLERİN ALDIKLARI VEKALETNAMELERİ KULLANARAK DİĞER ARSA SAHİPLERİNİN BİLGİSİ DIŞINDA İMZA ATARAK 2/3 ÇOĞUNLUĞU YAKALAMALARI

* BAKANLIĞIN TÜM MALİKLERE DAVETİYE GÖNDERMESİ GEREKİRKEN SADECE YERİ SATILACAK VATANDAŞLARA İHBARNAME GÖNDERMESİ

Bakanlık 2/3 çoğunluk kararıyla satış yapacağı parseller ile ilgili olarak çaık ve şeffaf bir duyuru yapması yada ilgili adada payı bulunan tüm maliklere davetiye göndermesi gerekirken sadece arsa payı satışa konu vatandaşlara ihbarneme göndererek ihalenin şeffaf, tarafsız ve açık artırma usulü satılmasını engelleyerek firmanın tepit ettirdiği rakandan çoğunlukla firmanını o yeri almasına sebep olmaktadır.
 
* 2/3 SATIŞ İHALESİNDE FİRMALARIN KENDİ ANLAŞTIKLARI VE/VEYA YÖNLENDİRDİKLERİ SPK LİSANSLI FİRMALARIN BELİRLEDİĞİ DÜŞÜK FİYATLAR ÜZERİNDEN PAY SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEREK VATANDAŞA ZARAR ETTİRİLMESİ

Bakanlığın fiyat tespiti yaptırmaması yada firmalar tarafından kendisine ulaştırılan fiyatları baz alması vatandaşı mağdur ederken firmaların haksız kazanç elde etmesine sebep olmakta. 2/3 pay satışı ihalesinde bakanlık kendi bünyesinde bilirkişi aracılığı ile piyasa şartlarına göre fiyat tespiti yapması gerekirken, firmaların gönderdiği ve tespit ettirdiği rakamlar üzerinden pay satışlarını gerçekleştirerek vatandaşları zarara uğratmakta.

* BAKANLIK FİRMANIN TEK TARAFLI HAZIRLADIĞI SÖZLEŞMELERİ ÖLÇÜT KABUL EDERKEN İÇERİK OLARAK, VATANDAŞIN ALEYHİNE OLAN BARİZ MADDELERİ BİLE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAYARAK FİRMALARI KAYIRIYOR GÖRÜNTÜSÜ VERMEKTEDİR

Bakanlık firmaların imzalattığı ve 2/3 çoğunluk sağladığı sakat sözleşmeleri mutlak ölçü kabul ederek içeriğindeki haksızlıklardan dolayı imza atmayan vatandaşların haklı sebeplerini görmezden gelmektedir. Öyleki, bu haksızlıkların çoğu bugün paylaşımlarda da vatandaşların mağdur olmasına sebebiyet vermekte, imzaladıkları ve bakanlığında kabul ettiği sakat sözleşmelerden dolayı ciddi metraj kayıpları yaşanmasına sebep olmaktadır.

FİKENTDER DERNEĞİ TARAFINDAN ÖNERİLEN ''ADİL BİR PAYLAŞIM İÇEREN TEK TİP SÖZLEŞME VE SÖZ KONUSU ALANLARA TALİP OLAN FİRMALARIN MALİ YETERLİLİKLERİNİN DENETLENMESİ'' FİKRİ, BAKANLIK TARAFINDAN KABUL GÖRSE BİLE UYGULANMAMASINDAN DOLAYI AÇILAN DAVALAR SONRASI, SORUNUN KRONİKLEŞEREK UZADIĞINI VE MAĞDURİYETLİKLERİN KATLANARAK ARTMASINA SEBEP OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ.. 

Sonuç olarak; hem imza aşamasında, hem de teslim aşamasında bakanlık hiç bir şekilde sözleşme içerikleri ve firmaların mali yapılarını, üstlendikleri işi yapabilirliklerini ciddi olarak denetlemediğinden dolayı, imza atan atmayan ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermekte. Bakanlık bürokratları bilerek veya bilmeyerek firmalara haksız kazanç sağlıyor görüntüsüyle rant kapısını açmaktadır.

Bu denetimsizlik sonucu, mali gücü yetersiz firmaların iş başı yapmamaları hem bölgeyi, hem de imza atan atmayan tüm vatandaşları mağdur ederken, sözleşme içeriklerinde ki tek taraflı maddelerden dolayı vatandaşlar ciddi değersel ve metrajsal olarak büyük kayıplar yaşamaktadır.

Bakanlık bürokratlarının İzlediği bu yol yüzünden vatandaşların mülkiyet ve barınma hakkı görmezden gelinerek mağdur olmalarına ve bundan dolayı da vatandaşlar nezdinde faturanın malesef kurumlara kesilerek güven kaybı yaşanmasına sebep olunmaktadır.

Yaşanan bu güven kaybı sonrası yetkililerin sürekli olarak gündeme getirdiği; deprem ve görsel çirkinlik başta gelmek üzere gerçekten vatandaşın menfatine olan bazı hak, uygulama ve söylemlerin de boşa çıkmasına sebep olmaktadır.

Yapılan yanlışlıklar, durumdan vazife çıkartıp haksız kazanç elde etmek isteyenlerin de ekmeğine yağ sürerken, hakkını arayan iyi niyetli vatandaşlarında ciddi mağduriyet yaşamalarına sebep olmaktadır...

Yasin BEKTAŞ
__________________________________

ajansFİKİRTEPE / www.fikirtepehaber.com

banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
TRAJİ KOMİK 1 yıl önce

Evet tam da dün sana Fikirtepe den baktım ey güzel İstanbul.Baktım bir binanın 20. Katından ne güzelsin bir o kadar da geçmişden kopuk. İndim sokaklarında çocukluğumu aradım.Ne mi buldum. Aç müteahitlerin ayak izleri kapatmış çocukluğumun izlerini. Devletin arena misali saldığı bu aç gözlü canavarların seslerini duydum. Bir ara kulağıma ballının sesi gelir gibi oldu. Bi sigara versene. İçmem ama gidip alıp ve resim oldu. Evet biz hep birlikte yok ettik Mahallelerimizi. Büyük suçlu bu kanunu çıkaranlar. Ve beraberinde minareyi kılıfına uyduranlar. Meclisi bombalayan darbecileri unutmayan meclis gibi bizde YIKILMAYAN bir sokağımızı bir müze misali saklamalıyız. Ne denmi belki bir gün aklınıza eserde geçmişinizi ararsınız diye.

Misafir Avatar
fikirtelim 1 yıl önce

fikirtepe bitmeli sonra ne yaparsanız yapın daha ne beklosunuz

Misafir Avatar
Mehmet gör 1 yıl önce

Bu temsilci denen komitacılarrkomşu arkadaş ayaklarıyla milleti müta itlere peşkeş çekti bunu. Uyananlarda biraz ekstraya kendinikardeşini harcadı olan oldu atı alan üsküdarı geçti. Geçmişolsun tirilyon hayalleribitti