Uğur Dündar, '' Bu kadarına da pes doğrusu!..''
Bil­mem “çan­ta­cı­lar­da­n” ha­be­ri­niz var mı?

Yok­sa, ben an­la­ta­yım:

 
Konuk Yazar: Uğur Dündar / Sözcü

Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­’y­la bir­lik­te 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l’­da, “çan­ta­cı­” de­ni­len tip­ler be­lir­di.
Çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak.
Bu semt­le­ri ko­la­çan eden çan­ta­cı­lar, ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar.
Da­ha son­ra bi­na­da­ki bir dai­re sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet ris­ki var­dı­r” şek­lin­de bir ra­por alı­yor­lar. Bir ha­ne­nin elin­de­ki “A­fet Ris­ki Ra­po­ru­”, di­ğer 19 da­ire­yi de bağ­lı­yor. On­la­rın ak­si yön­de, ya­ni “bi­na­mız da­ya­nık­lı­dır, afet ris­ki de bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” doğ­rul­tu­sun­da ya­pa­ca­ğı tes­pit­ler, as­la ge­çer­li ol­mu­yor! Zi­ra ya­sa hiç­bir iti­raz hak­kı ta­nı­mı­yor!
Ra­por alın­dı mı, alın­dı!
Çan­ta­cı­lar, he­men in­şa­at fir­ma­la­rı­nın yo­lu­nu tu­tu­yor­lar.
E­li­miz­de şöy­le bir ra­por var, bu­ra­dan şu ka­dar rant sağ­la­ya­bi­li­riz, ver pa­ra­yı al ra­po­ru­” di­yor­lar!
İn­şa­at­çı da pa­ra­sı­nı ve­rip, ra­po­ru alınca, hemen belediyeye başvuruyor.
Di­ye­lim ki be­le­di­ye yık­ma­dı, o za­man va­li­li­ğe baş­vu­ru­lu­yor. Kos­ko­ca bi­na, va­li­lik em­riy­le 60 gün için­de ça­tır ça­tır yık­tı­rı­lı­yor!
Kat ma­lik­le­ri de mü­te­ah­hi­din ve­re­ce­ği se­fer­ta­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki da­ire­le­ri ka­bul et­mek zo­run­da ka­lı­yor.
İs­tan­bu­l’­da­ki 3 mil­yon ya­pı­nın yak­la­şık 1.5 mil­yo­nu, şim­di çan­ta­cı­la­rın he­de­fin­de!
Ya­ni yı­kım­dan kur­tu­luş yok!
Ama rant­sal gö­tü­rü­şüm çok!
Ka­pı gi­bi ta­pum var, evim de dep­re­me da­ya­nık­lı, ba­na kim­se do­ku­na­maz!” de­me­yin!
Çan­ta­cı­nın, ka­pı­nı­zı ça­la­ca­ğı, ta­pu­nu­zun de­li­ne­ce­ği gü­nü bek­le­yin!

* * * *

Oku­du­ğu­nuz ya­zı­yı, ağır­lık­lı ola­rak İs­tan­bu­l’­un Ko­şu­yo­lu sem­tin­den ge­len şi­ka­yet­ler üze­ri­ne, 6 Mart 2013 ta­ri­hin­de, bu kö­şe­de ya­yın­la­dım.
Ay­nı gün, öğ­le sa­at­le­rin­de Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ara­dı.
Ya­zı­ma te­şek­kür et­tik­ten son­ra, ken­di­si­nin de en bü­yük kay­gı­sı­nın, kent­sel dö­nü­şü­mü rant­sal gö­tü­rü­şü­me çe­vir­mek is­te­yen ki­şi­ler ol­du­ğu­nu ama bu­na as­la fır­sat ta­nı­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.

* * * *

Ara­dan ay­lar geç­ti ama Ko­şu­yo­lu’n­dan ge­len “rant­sal gö­tü­rü­şü­m” şi­ka­yet­le­ri bit­me­di­ği gi­bi da­ha da ço­ğal­dı.
Hat­ta ba­zı mü­te­ah­hit­le­rin yı­kım ka­ra­rı alı­nan bi­na sa­hip­le­ri­ne “Biz Ba­ka­n’­ın ço­cu­ğuy­la or­tak ça­lı­şı­yo­ruz, bir an ön­ce tek­li­fi­mi­zi ka­bul edi­n” di­ye­rek teh­dit­te bu­lun­duk­la­rı id­di­a edil­di.
Eli­miz­de bu id­di­ala­rı doğ­ru­la­ya­cak bir bel­ge ol­ma­dı­ğı için ta­bi­i ki ya­za­ma­dık.
Böy­le­ce bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun düğ­me­si­ne ba­sıl­dı­ğı 17 Ara­lık 2013 ta­ri­hi­ne uzan­dık.
Ope­ras­yo­nun ilk aya­ğın­da gö­zal­tı­na alı­nan­lar­dan bi­ri­nin Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar ol­du­ğu­nu, Ba­kan hak­kın­da da fez­le­ke ha­zır­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce, da­ha ön­ce­ki “gö­tü­rü­şü­m” ya­kın­ma­la­rı­nı ha­tır­la­dık.

* * * *

Pe­ki son­ra ne ol­du?
Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan is­ti­fa et­me­si ve ken­di­si­ni ra­hat­la­ta­cak bir me­tin ya­yın­la­ma­sı is­te­nen Er­do­ğan Bay­rak­tar, NTV ek­ra­nı­na çık­tı. Ze­hir zem­be­rek açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­rak, yol­suz­luk ve rüş­vet çar­kı­nın oda­ğı­na Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı oturt­tu.
Mil­yon­la­rın gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka “rant sağ­la­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı id­di­a edi­len imar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri­nin tü­mü Baş­ba­ka­n”­ın em­riy­le ol­muş­tu­r” de­di.
De­di ama çok geç­me­den çark et­ti!.. O gün­kü ko­nuş­ma­yı duy­gu­la­rı­na ka­pı­la­rak yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek özür di­le­di!..

* * * *

Bu­na bir an­lam ve­re­me­yen ka­mu­oyu, U dö­nü­şü­nün ar­dın­da­ki ger­çek ne­de­ni me­rak et­ti.
So­ru­nun ce­va­bı­nı bir­kaç gün ön­ce Yurt Ga­ze­te­si­’n­den Ha­kan Ak­pı­nar ver­di:
Me­ğer Ba­kan Bay­rak­tar, bi­ze rant av­cı­la­rın­dan ya­kı­nır­ken, yüz­de 7 his­se­si­nin bu­lun­du­ğu ba­ba­dan kal­ma ai­le şir­ke­ti Ko­şu­yo­lu­’nun en bü­yük rant ge­ti­re­cek ar­sa­sı­nı gö­zü­ne kes­tir­miş. Li­mi­ted şir­ket 42 mil­yon li­ra öde­ye­rek bu­ra­yı ka­pat­mış. (Be­nim­le ko­nuş­tuk­tan sa­de­ce 7 ay son­ra-UD)
Ar­say­la il­gi­li ola­rak Mart 2014 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan plan not­la­rın­da “Bu imar du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak yal­nız pro­je tan­zim edi­le­bi­lir. İn­şa­at yap­tı­rı­lama­z” şer­hi­ne rağ­men ar­sa üze­rin­de­ki ic­ra ve ipo­tek­ler hız­la kal­dı­rı­la­rak in­şa­at baş­la­tıl­mış.
Söz­cü­’nün dün­kü ha­be­ri­ne gö­re de, te­mel at­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan lüks re­zi­dans ve AV­M’­nin yük­se­le­ce­ği 4 blok­luk pro­je­de­ki ko­nut­lar için 300 bin ile 700 bin Eu­ro ara­sın­da de­ği­şen sa­tış fi­yat­la­rı be­lir­len­miş.

* * * *

Şu işe ba­kar mı­sı­nız sev­gi­li okur­la­rım.
Dö­ne­min Ba­ka­nı, kent­sel dö­nü­şü­me za­rar ve­re­cek rant av­cı­la­rı­nı ön­le­me sö­zü ve­ri­yor ama en bü­yük rant­sal gö­tü­rü­şü­mü ken­di­si­nin de or­tak­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı
ai­le şir­ke­ti ya­pı­yor.
Bi­ze de “pes doğ­ru­su­” de­mek ka­lı­yor.

Uğur Dündar / Sözcü

ajansFİKİRTEPE /
 Fikirtepe Haber


banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.