FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ AMAÇ, VİZYON VE FAALİYETLERİ
Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kuruldu.

Dernek yönetimi , yoğun gündem içerisinde gelişen süreç ve mevcut durum içerisinde faal olarak çeşitli girişimler ve ziyaretlerde bulunduk. Derneğin kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bu duyuruyu yapma ihtiyacı hissettik. Dernek yönetimi dışında bizim adımıza bazı spekülasyonların ve yalan iftiraların yayılıyor olduğu müşahadesi ve tüm kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile Dernek amacımız , vizyonumuz ve faaliyetlerimiz siz değerli üye ve takipçilerimizle paylaşıyoruz.

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
 

Yasin BEKTAŞ 

Yeter KARAKOÇOĞLU

Bahri EROL

Sabır KARAKOÇOĞLU

Hayriye ÇOLAKDerneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm,Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”dir. Derneğin kısaltılmış adı FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek faaliyet konusu:

Fikirtepe'de yaşayan halkın ve mülk sahiplerinin kentsel dönüşüm kapsamında haklarının savunmasını yapmak. Bu amaçla gerekli kurum ve kuruluşlar (Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, anayasa mahkemesi, yargıtay, çevre ve şehircilik bakanlık ve bağlı birimleri, yerel mahkemeler, belediyeler, Valilik ve devletin diğer tüm birimleri)  nezdinde girişimde bulunmak, bu girişimleri için sivil toplum kuruluşları ile (Barolar birliği, TMMOB ve bağlı meslek örgütleri, sendikalar, dernekler vb diğer kurumlar) işbirliği yaparak, basın bülteni hazırlamak, yazılı-görsel medya ve internet sitelerine bilgi-belge vermek, açıklamalarda bulunmak, toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, yürüyüş-gösteri ve toplantılar düzenlemek, bu konularda açılacak olan davalarda müdahil olmak, mali-hukuki ve teknik danışmanlıklar yapmak, bu konuda kadrolar kurmak, tüm bu çalışmalar için gerekli girişim ve faliyelerde bulunup ihtiyaç olan destekleri almak ..

Derneğin Amaçları ve Derneğin Faaliyet Alanı

Kentsel dönüşüm uygulamaları, imar planları ve kamulaştırma işlemleri sonucu meydana gelmesi muhtemel olan mağduriyetlerin kaldırılması veya en aza indirilmesi konusunda mahallelilerin ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, desteklenmesi ve bu konuda dayanışma sağlanması, Farkındalık oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Dernek, sosyal ve hukuksal alanda faaliyet gösterir.

Dernek bu amaçları doğrultusunda araştırmalar yapar.  Amacına uygun toplantı, sempozyum vs. her türlü ad altında paylaşım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunur. Eğitim ve kurs çalışmaları düzenler. Amaca uygun bir veri tabanı oluşturur. Yapılan çalışmalar kitap,  dergi ve broşür haline getirilip yayınlayabilir. Amacı doğrultusunda bülten çıkarabilir. Dernek amaçları ve çalışmaların duyurulduğu web adresleri oluşturabilir.

Amacın gerçekleştirilmesi için; ihtiyaç olan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder, yurt içi ve dışı bağış kabul edebilir. Gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurup işletebilir.

Üyeleri arasında dayanışma ve sosyal ilişkileri geliştirmek için; lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurup bunları geliştirebilir, gezi vs. eğlenceli etkinlikler düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamaya çalışır 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder. Amacın gerçekleştirilmesi için vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu federasyona katılabilir.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir ve kurulmuş platformlara katılabilir.

Derneğin amacı doğrultusunda, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettiği kesimin menfaatlerini korumak için ilgililerin haklarının tespiti ve hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için gerekli görürse davalar açabilir.Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Kuruluş Amacı    

FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; siyasetle uğraşamaz, derneğin amacı hiçbir resmi kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; Türkiye’nin kalkınmasında görev almak için;  bilimsel, kültürel, sosyal, ticari, ekonomi başta olmak üzere ülkemizi, insanımızı ve toplumu ilgilendiren tüm disiplin ve konularda bir araya gelerek Kentsel Dönüşüm kapsamında fikir üretmek, projeler üretmek - yapmak ve ortak akıl oluşturarak paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu faaliyetleri yapabilmek için yurt içinde ve yurt dışında dernekler, üniversiteler, sendikalar, vakıflar, kamu kurum, kuruluşlar ile ortak çalışmalar (seminer, konferans, sempozyum vs.) yapmak, eğitimler düzenlemek, katılmak ve bu tür çalışmaları yaygınlaştırmak.

Kentsel dönüşüm süresince gerek derneğimiz, gerek ise diğer dernekler, üniversiteler, sendikalar, vakıflar, kamu kurum, kuruluşlar ile örnek projeler (fikri, proje ve/veya uygulama) üretip bunları yurt içinde ve yurt dışında her türlü imkanı kullanarak tanıtımını yapmak, topluma güzel örnekler sunmak ve toplumu bilinçlendirmek.

Bu süreçte tüm faaliyetlerimizi, projelerimizi, tecrübelerimizi tüm yazılı, görsel aracı kullanarak yaymak ve paylaşmak.

Bu süreçte dernek imkanları nispetinde Kentsel Dönüşüm kapsamında derneğimizden yardım isteyen Üye, Vatandaş, diğer sivil toplum dernek, üniversite, sendika, kamu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak.

Kentsel Dönüşüm kapsamına DERNEĞİMİZ; Türkiye’ ye yakışan ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının özlemini duyduğu kendi kültürümüze uygun, UYGAR, SAĞLIKLI, MODERN ŞEHİR ve YAŞAM ALANLARINA kavuşabilmemiz için çalışacaktır.

Ayrıca; FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ; Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve yardım toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapacaktır.

FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’NİN  VİZYONU :

Dünya da ki kentsel dönüşüm ve şehircilik konularındaki çalışmaları ve trendleri yakından takip ederek, bölgemize uyarlanabilecek modelleri tespit etmek ve bu modelleri aktarabilecek yerli ve yabancı uzmanları davet ederek, dernek üyelerinin ve kamuoyunun konuyla ilgili sürekli gelişimini sağlamak ve oluşan bilgiyi ulusal ve uluslar arası platformda geliştirecek referans bir dernek olmak derneğin vizyonudur.

FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’NİN MİSYONU :

Bölgemizde ki kentsel dönüşüm ve şehirciliğin her yönüyle gelişmesini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştaylar düzenlemek, ortaya çıkan bilgileri raporlar hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri,  kat malikleri, odalar, üniversiteler ve tüm kamuoyuyla paylaşarak bölgemizde yapılacak kentsel dönüşümün ve şehirciliğin çağdaş bir şekilde sürdürebilirliğini sağlamak derneğin misyonudur.

 FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’NİN DEĞERLERİ :

·          Bilgi Paylaşımı

·          Sürdürebilirlik

·          İnsana ve Çevreye Saygı

·          iş birliği

·          Uzlaşma
FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ YAPTIĞI FAALİYETLER VE ZİYARETLER

1- Kadıköy Belediye Başkanı , imar komisyon başkanı ve meclis üyelerini ziyaret ve yapılan bir toplantıya katılım.

Bu katılım esnasında ,Fikirtepe ve Fikirtepelilerin sorunları , mevcut durum ve beklentiler hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır.2- Fikirtepe Barış Sokakta oluşan heyelan ve akabinde mevcut ortamda yaşayan vatandaşların hayati risklerine karşı Kadıköy Kaymakamlık ve Kadıköy Belediyesinin dilekçe ile uyarılması

 

3 - Fikirtepe ve Çevresindeki diğer mahallelerin sorun ve problemleri nedir , Fikirtepe problemlerine karşı destek bulma ve akademik bilgi paylaşımı amacı ile haftalık toplantılarına katılma , örüş beyan etme

4 - Dernek Yönetimi olarak bazı firmaların son çalışmalarını yerinde görmek amacı ile yerinde incelemeler yapılmıştır.


 

5 - Fikirtepede Saray Düğün salonunda 09.06.2014 tarihinde Kadıköy Belediyesi İmar başkanı Ülkü Hanım ve Meclis Üyeleri Başar Bey ile Bahar Hanımında Katılımları ile Akademik , mimar , mühendis katılımlı genel bilgilendirme ve çözüme yönelik yol gösterici faaliyetler için görüş alış verişi yapılmıştır. Bu toplantıda bazı vatandaşlar mevcut sıkıntılarını gündeme getirerek nasıl bir yol izlemelerine ilişkin cevap bulmaya çalışılmıştır.

6 - Alınan karar ve randevu gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü sayın Yaşar Güvenç Bey Makamında ziyaret edilmiştir.
Bu ziyare bir nezaket ziyareti olmasına mukabil Fikirtepede ki son durum ve sıkıntılar üzerine 
rüş alış verişi yapılmış , ortak ve karşılıklı çalışılma karar ve iyi niyetleri belirtilmiştir.
Dernek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Şifaen ve Yazılı olarak sunduğumuz başlıklardan bazıları aşğıdadır. Tüm Kamuoyunun bilgisine ,


www.fikirtepekentseldönüsüm.com

                                                                                                                       12 / 06 / 2014

 1 - Vatandaşlar sahipsiz , verilen ve tutulmayan sözler , geçerliliğini kaybeden vaatler ve yaşanılan sosyo - ekonomik çöküşe rağmen devletin vatandaşı koruyucu kararlar almaktan ziyade ticari firmaları destekler kararlar alarak uygulamaya çalışması karşısında, hukuk ve sosyal devlet algısı Fikirtepe'de çökmüş durumdadır.

2 - Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak kentsel dönüşümün adil kural ve sözleşmeler doğrultusunda devletin Kamu ihale kanununu işleterek fikirtepeyi kucaklamasını ve halkın tereddütlerini ortadan kaldırması beklenmektedir.

3 - Vatandaşlar tereddüte düşüren sebepler ;

3-1 . Firmaları bozuk mali yapıları ile millete yapabilirlikleri noktasında beklenen güveni vermekten uzak oluşları.

3-2 . Firmaların hazırlayarak vatandaşlara imzalamaları yönünde , mahalle baskısı ve/ veya bakanlık bürokratlarının kullanılarak tek taraflı sakat sözleşmeleri ,gariban vatandaşların imzalamaları yönünde baskı uygulanması,

3-3.  Vatandaşların imzaladıkları sözleşmelere ve tüketici kanunlarına aykırı olarak maketten , ruhsat alınmadan hatta imzaları bile % 100 bitirilmeden talep toplama adı altında el altından satış yapılmaktadır. Bakanlığın neden kanunsuz uygulamaları görmezden gelerek vatandaşların bile yerleri belli olmadan bu tarz satışları görmezden gelmesi ...

4 - Mali yapısı yetersiz firmalar , iflas ertelemeleri , iflas edenler ve adalarda imza çoğunluğunu elde etmiş olanlar ..

5 - Firmalar tarafından hazırlanmış tek taraflı sözleşmelerin dayatılması

6 - Uzlaştırma komisyonunu kimler tarafından oluşturulduğu , Fikirtepe Halkını temsilen bu oluşumun içinde mutlaka yer almamız gerektiği ve bunun talebi ...

7 - Uzlaştırma komisyonunun çalışma şekli ve misyonu

8 - Terk alanlarının yeşil alan olarak kalabilmesi adına bağlayıcı tüm karrların alınarak tapuya değiştirilemez şerhlerin konulması , yerel dare denetimlerine verilmesi

..................

ajansFİKİRTEPE / Fikirtepe Haber


banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
TEMEL ÇELİK 5 yıl önce

çalişmalarinizda başarilar dileriz.

Misafir Avatar
ayhan güzel 5 yıl önce

hayırlı çalışmalar dileğiyle.umarım ciddi katkılar sağlarsınız.

Misafir Avatar
Münir Günel 5 yıl önce

çalışmalarınızı takip ediyor ve takdir ediyorum.emeklerinize sağlık

Misafir Avatar
TEMEL ÇELİK 5 yıl önce

sefa ve koyuncu ortakliği ile yapilan adada işler cikmazda kamulaştirma işlemleri başlatildi. yakinda imzalar geri çekilmeye başlanabilir. işler dahada uzayacak. ve tutarsiz firmalar adadan çekilmek zorunda kalaçaklar olanlar yine bize olacak.

Misafir Avatar
melike 5 yıl önce

siz güçsüzün sesi olan bir melek görevi üstlendiniz başarılar

Misafir Avatar
Hakan Seven 5 yıl önce

doğru yoldasınız , başarılar !