İtirazları Netleşmemiş Fikirtepe'nin Son İmar Plan Notları

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi imar planını tekrardan hafızalarımız tazelemek ve bilgilerimizi güncel tutmak adına Fikirtepe Haber olarak yeniden yayınlıyoruz.


Fikirtepe için hazırlanan ve hakkında yapılmış olan itirazlar henüz netleşmemiş olmasına rağmen geçerli olan imar planı şöyle;


Fikirtepe İmar Planı


1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Notları


1-GENEL HÜKÜMLER


1. Planlama Alanı Sınırı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararı ile ilan edilen ve 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren riskli alan sınırıdır.


2. Bu plan kapsamında; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.


3. Bu Plan, Plan Paftaları, Plan Notları, Plan Açıklama Raporu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları doğrultusunda riskli alan sınırının tamamında hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesi ile bir bütündür. İmar Planında, Plan Açıklama Raporunda ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.


4. Tamamı yolda kalan parsellerin ilgili kurum lehine bedelsiz olarak terk edilmesi şartıyla yakınında veya bitişiğinde bulunan yapı adasının fonksiyonunu ve yapılanma koşulunu alacak şekilde uygulamaya dâhil edilir. Bu durumda KAKS hesabı transfere konu parsel ile transfer edileceği parsel ya da parseller veya yapı adası alanları toplamı üzerinden yapılır.


5. Yapı adası, imar planında gösterilen trafik yolları ile çevrelenen alandır.


6. Planlama alanındaki tüm uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesi ve avan projeye göre yapılacaktır. Kentsel tasarım projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek etaplar halinde hazırlanabilir. Kentsel tasarım projesinin etaplar halinde onaylanması durumunda proje bütünlüğü dikkate alınarak donatı alanı belirlenecektir.


7. Planlama alanındaki arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin parselasyon, ifraz, tevhid ve yola terk vb. imar uygulamasına yönelik işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde belirlenen sınırlara göre yapılacaktır.


8. Kamu donatı alanlarındaki mevcut yapıların imar istikameti içinde kalması şartıyla bahçe mesafeleri aranmaz. Planlama alanındaki yapı adalarının ön bahçe, yan ve arka bahçe mesafeleri (çekme mesafeleri) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesi ve avan proje ile belirlenecektir.


9. Tüm yapılaşmalarda kot alınacak nokta, vaziyet planı, cephe uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesi ile belirlenecektir.


10. Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla, rüzgâr ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları ve bloklar arası çekme mesafeleri bakanlıkça uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.


11. KTVK Bölge Kurulu Kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş veya edilecek parsellerde ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.


12. Planlama alanında uygulama aşamasında parsel üzerinde ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları mümkün olduğunca korunacaktır.


Bütün yapı alanlarındaki uygulamalarda, binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25m2’si için bir ağaç dikilecektir.


13. Açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir. İskân edilen bodrum katlar emsale dâhildir. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerdeki binalarda tabii zemin kotu altında yapılacak bodrum katlar ile su seviyesine esas dere duvar üstü kotu (kret kotu) veya su seviyesi + 1,50 m.’nin altında kalan bodrum katlar İSKİ’nin iskân için belirlediği kriterleri sağlamadan iskân edilemez.


14. Planlama alanında yapılacak uygulamalarda zemin altında her bağımsız birim için en az bir otopark ayrılması zorunludur. 100 m2’yi geçen bağımsız birimlerde iki otopark ayrılabilir. Bodrum katlarda tabii zemin altında kalması şartıyla planda verilen yollardan çekme mesafeleri haricinde yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırına kadar kapalı otopark yapılabilir. Zemin altı otopark alanları olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir. Uygulama onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.


15. Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması durumunda, imar uygulaması röperli krokiye göre yapılacaktır.


16. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan mikrobölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez uygulama aşamasında zemin etüdünde belirtilen hususlara uyulacaktır.


17. Planda belirlenen ulaşım aksları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde revize edilebilir.


18. İSKİ dere koruma bandında bu alanlardaki uygulama İSKİ Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılacaktır.


19. Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.20. 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulacaktır.21. Bisiklet kullanımın yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Bisiklet Yolu Kılavuzu’nda belirtilen hususlara uyulacaktır.22. Yapılarda ve açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır.23. Yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile yağmur hasadı; yağmur ve drenaj suyunun depolanarak, çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.24. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.Özel Hükümler:


25. Emsal; planda Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut olarak belirlenen alanlarda yapı adası içinde kalan parsel alanının veya tevhide konu parsellerin brüt alanları üzerinden hesaplanacaktır. Yapı adası içerisinde kalan ve kapanan yollar emsal hesabına dâhil değildir.


26. Yapılarda otopark alanları, sığınak, yangın merpeni, asansör boşluğu, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft ve bacaları, yapı inşaat alanının %3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshim merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmamak kaydıyla açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, emsal hesabına dâhil değildir. Bu alanların dışında kalan tüm alanlar emsal hesabına dâhildir.


27. Planda Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut olarak belirlenen alanlarda en az parsel büyüklüğü 600 m2’dir.


Bu alanlarda E=1,80’dir.


- Büyüklüğü 601-1200 m2 arasında olan parsellerde;

E=2.00

% 15 ilave emsal


- Büyüklüğü 1201-2500 m2 arasında olan parsellerde;

E=2.00

% 20 ilave emsal


- Büyüklüğü 2501-4000 m2 arasında olan parsellerde;

E=2.00

% 30 ilave emsal


- Büyüklüğü 4001 m2 ve daha büyük parsellerde;

E=2.00

% 50 ilave emsal


- Yapı adası içerisinde ve bu planda yapılaşmaya konu olan yolların bölerek oluşturduğu alanlarda;

E=2.00 % 80 ilave emsal


- Yapı adası oluşturan parsellerde;

E=2.00

% 100 ilave emsal uygulanır.


28. TAKS değeri yapı adasında %25 donatı alanı terk edildikten sonra kalan net alan üzerinden hesaplanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde belirlenecektir. Hmax=80 m olup kotlara, silüete ve plan kararlarına (fonksiyonlara) göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde kademelendirilecektir.


29. Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut olarak belirlenen alanlarda; net parsel alanları toplamının %25’i ile ada içerisinde kalan ve kapanan yol alanları toplamı kadar alan donatı alanı olarak ayrılacaktır. Bu alanlar park, yeşil alan, kreş, anaokulu, ilköğretim, dini tesis, sağlık tesisi, spor tesisi alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, genel açık otopark olarak kullanılacaktır. Donatı alanların fonksiyonları ve ada içerisindeki yerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülecek/onaylanacak kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.


30. Donatı alanları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilgisine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyesine devredilerek ilgili idare adına tescil edilir.


31. Planlama alanındaki Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşuluyla dâhil olduğu yapı adasının yapılaşma değerlerine göre özel açık veya katlı otopark yapılabilir. Düzenlenen otoparkların cephe ve diğer öğelerinin kent estetiğine ve içinde bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun mimari çözümlemeler getirmeleri şartı aranacaktır.Konut (K) Alanları


32. Konut alanlarında (K) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde tanımlanan kullanımlar yer alabilir.Ticaret (T) Alanları


33. Ticaret alanlarında ve iş merkezleri, ofis-büro, çarsı, çok katlı, mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel vb.) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.Ticaret+Konut (T+K) Alanları


34. Ticaret+Konut alanlarında, konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı, mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel vb.) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.


35. Ticaret+Konut alanında kalan parseller aynı yapı adasındaki konut alanında kalan parsellerle tevhid edilebilir. Tevhid sonucunda oluşan yeni parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda; sadece Ticaret+Konut fonksiyonu verilen yola cepheli ilk binalarda ticaret fonksiyonu yer alabilir.


36. Ticaret+Konut fonksiyonu ile gösterilen alanlar dışında 15 m. ve daha geniş trafik yollarına cepheli binaların zemin ve yola mahreci olan bodrum katları veya bu katlara bağlantılı iskân edilebilen bodrum katlar ticaret olarak kullanılabilir. Zemin katlar ticaret olarak kullanılacaktır. Ticaret+Konut alanlarında istenildiğinde binanın tamamı ticaret olarak kullanılabilir. Üst katlarda konut fonksiyonunun yapılması durumunda konuta ait bina girişi ve merpenleri ayrı ayrı düzenlenecektir.Donatı Alanları


37. Planlama alanında yer alan kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel terkedilmeden ve kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


38. Kentsel tasarım projesinde ada bütününde yapılacak uygulamalarda donatı alanı belirlenirken proje bütünlüğü dikkate alınacaktır.


39. Planda belirlenen donatı alanlarının (temel eğitim tesis alanları, ortaöğretim tesis alanları, dini tesis alanları, sağlık tesis alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, parklar ve dinlenme alanları, çocuk parkı alanları, spor tesis alanları) aynı yapı adası içerisinde kalmak, büyüklükleri ve fonksiyonları değiştirilmemek koşulu ile kentsel tasarım projesinde farklı bir alanda oluşturulabilir.


40. Eğitim Tesis Alanı’nda; kreş, anaokulu, temel eğitim ve orta öğretim tesisi yapılabilir.


41.Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı, Dini Tesis Alanında vb. donatı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


42. Park, Çocuk Bahçesi ve Spor Alanlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki tanımlanan fonksiyonlar yer alabilir. Ancak, dere koruma bandında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlarda ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları korunması esas olup, uygulama onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Korunamayan ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden görüş alınarak uygulama yapılacaktır.Teknik Altyapı Alanları


43. Yeşil alanlar ve uygun genişlikteki kaldırım alanlarında belediyesince yeri ve ebatları belirlenmek şartıyla trafo ve regülatör yapılabilir.


44. Uygulama alanında ada içerisinde kalan ve kapanan mevcut yol ve altyapıların (doğalgaz, su, elektrik, atık su, telefon vb.) deplase, tadil, genişletme veya yeni imalat durumlarında oluşacak ilave altyapı masrafları mülkiyet sahipleri tarafından karşılanacaktır. 
banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
TEMEL ÇELİK 5 yıl önce

bence enbüyük hata imar durumu kesinleşmeden fi̇rmalarin buralara gi̇rmesi̇nden kaynaklaniyor.

Misafir Avatar
mert gök 5 yıl önce

yeter artık insanları canlarından bezdirdiniz sizin çolugunuz çocugunuz yokmu ya neyin pazarlıgını yapıyorsunuz üç kuruşluk evlerinize milyarlık daire veriyolar hala versemmi vermesemmi vicdansız hayinler vermeseniz neolucak zarardan başka ne görüceksiniz!!!

Misafir Avatar
burcu 5 yıl önce

zarar ve kazanç allahın elinde olan bir şeydir kimse kazançdan veya zarardan kaçamaz hayalci insan olmayınız zaten müslümanlar haram mal elde etmemeli yoksa ağlar

Misafir Avatar
mert gök 5 yıl önce

şimdi bazıları haram helal meselesine giriy hepimiz elhamdülillah müslümanız bu dönüsüm neden gerçekleşmiyor 1.si açgözlülük hepbanacılık bencillik ne güzel imkanlar sunuldu fikirtepeye ama bunu hala anlayamadınız onca insan evlerini boşalttı magdur oldu yazık deyilmi neyin kafasını yaşıyosunuz siz ama merak etmeyin siz beklemeye devam edin belki karlı çıkarsınız 500kişi imza atmış 10kişi atmamış proje başlıyamıyo onca insan akılsız siz akıllısıniź deyilmi ama siz merak etmeyin bu dönüşüm ölede bölede başlıcak allahın izniyle...