Ankarada Çevre ve şehircilik Bakanlığı Bakanında değişmesi akabinde sermaye güç odaklarının etki ve tesiriyle hazırlanmış bulunan ve vatandaşın lehine olan örnek sözleşme ve vekaletnameleri reddetti. Yasin BEKTAŞ / Fikirtepe Haber

Fikirtepe dahil tüm kentsel dönüşüm ve afet riskli bölgelerin işlemlerinin hzlanıp daha sorunsuz bir şekilde vatandaşın imza atmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sözleşme Ankarada reddedildi.

Biçare ve kime güveneceğini bilmeyen vatandaşlar aç kurtların önüne atılmış gibi , doyumsuz ve adaletten yoksun çıkarcı , çantacı zihniyetli firmaların önüne atılarak imza attırılmak mecburiyetinde bırakıldı.

İmza atan bin pişman atmayana komşusu düşman !!!

Evet Fikirtepe başta olmak üzere baskı ve zorlama ile vatandaşın görüşü alınmadan bazı mihrakların tek taraflı karar ve sözleşme dayatmaları maalesef sermaye güç odaklarının elinde oyuncak olan vatandaşın çaresizliğini ortadan kaldırması ve süreci hızlandırmak için hazırlanmış bulunan sözleşmenin reddedilişi ile artarak devam eder oldu.

Bakanlık sermaye güç odaklarına direnip vatandaşın lehine bu örnek sözleşme ve vekaletnameleri isteyenlerin onayına sunsaydı ne fikirtepede imza derdi kalırdı nede firmalarda ne olacak , daha ne kadar bekleyeceğiş telaşı ...

Fikirtepe Haber olarak ele geçirdiğimiz bu sözleşme ve vekaletname örneğini Fikirtepe başta olamak üzere tüm kensel dönüşüm alanlarında hukuki mağduriyet yaşama korkusu içinde olan vatandaşların faydalanmaları için yayınlıyoruz.
Yasin BEKTAŞ / Fikirtepe Haber


_______________________________________________________________________________

Ankarada Bakanlığın Reddettiği ama Vatandaşın Lehine Olan Sözleşme Örneği İçin Devam Ediniz !

____________________________________________________________________________________________

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR                       :

a-     İşbu sözleşme ile ; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, --……………………… Sokağında kaim imarın…………….ada…….parselini teşkil eden taşınmazın sahibi ve hissedarı(bundan sonra ARSA SAHİBİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan …………………………………………………(bundan sonra MÜTEAHHİT olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şatlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır.

 

2- TANIMLAR.

a-      ARSA SAHİBİ: İşbu sözleşmeyi taraf olarak her bir arsa sahibini ifade eder.

b-     MÜTEAHHİT: Aşağıda 2.a maddesinde tapu kaydı yazılı bulunan ve işbu sözleşmenin konusunu oluşturan ARSA’ nın yer aldığı …numaralı ada içerisinde bulunan diğer parsellerin tümü ve ..numaralı ada içerisinde bulunan parsellerin tümü ile bu sözleşmenin ve benzer sözleşmelerin yapılması kayıt ve şartıyla, o günkü imar durumuna, sözleşmede belirtilen süreler içerisinde, inşaat ruhsatının alınarak ilgili mevzuatın tanıdığı en geniş olanakların kullanılması ile yasa, yönetmelik ve bu sözleşme ve eklerine uygun arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımını yükümlenen ve bu sözleşmenin MÜTEAHHİT tarafını oluşturan firmayı ifade eder.

c-      ARSA: Bu sözleşme gereğince üzerinde imar durumu, yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı en geniş olanakların kullanılması ile sözleşme ve eklerine uygun olarak, MÜTEAHHİT tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapımı yükümlenilen yukarıda madde 1-a’ da tapu kaydı belirtilen ve ARSA SAHİBİ’ nin maliki veya hissedarı bulunduğu taşınmazı ifade eder.

d-     ANA TAŞINMAZ: İşbu sözleşme ve eklerine göre tevhit işlemlerinden sonra yapı adası üzerinde ortaya çıkacak projenin bütününü; Emsale dahil ve hariç tüm yapı alanını, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesini ifade eder.

e-      BİNA: Sözleşmeye konu arsanın yer aldığı …numaralı ada içerisinde bulunan diğer parsellerin tümü ve … numaralı ada içerisinde bulunan bulunan parsellerin bu sözleşmenin imzalanması söz konusu ada içerisindeki parsellerin tevhitlerinden sonra, gerekmesi halinde terkler ve ifrazlar sonucunda meydana gelecek yeni arsa (parsel) üzerinde, onaylı proje,  bu sözleşme ve ekteki teknik şartnameye göre inşa edilecek konut+işyeri+hizmet alanı (rezidance/ A plus ultra lüks konut),. Yapılar olup b nitelikli A plus ultra lüks ofislerin işyerlerinin (ticaret alanlarının) vb yapılar olup bundan böyle bina olarak anılacaktır.

f-      BAĞIMSIZ BÖLÜM (DAİRE): Bir önceki maddede tanımı yapılan inşa edilecek binaların iskan edilecek bağımsız bölümleri olup; bundan böyle bağımsız bölüm olarak ifade edilecektir.

g-      ANAHTAR TESLİMİ: Sözleşmede tanımı yapılan inşaatın imar durumuna, onaylı projeye göre, sözleşme ve eklerinde belirlenmiş niteliklerde tüm inşaat faaliyetinin ve imalatın bitirilmiş olmasıdır.  Ortak alanlar ve emsal harici kısımlarda yapılacak işlerin, düzenlemelerin bitmesi, teknik şartnamede belirtilen özellik, donanım, cihaz ve tüm mekanik ve elektrik tesisatın çalışır durumda olması, testlerinin yapılıp hatalarının giderilmesi; elektrik, su, doğalgaz ve sair hizmetlerin kullanıma hazır hale getirilmesidir.

h-     TEKNİK ŞARTNAME: Yapılacak inşaatın tamamında birinci sınıf lüks malzeme ve işçilik kullanılması kaydıyla yapılacak bütün işlerin ayrıntısını belirten Teknik Şartname işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Yapılacak inşaattaki tüm imalatlar anahtar teslim olarak tamamlanacaktır.

i-       AVAN (ÖN) PROJE: ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT’ in nihai olarak üzerinde anlaşacakları, taraflar arasında yapılacak paylaşıma ve uygulama projesine esas olacak şekilde hazırlanacak ön projedir. Avan Projede vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşler bulunacaktır.

j-       YAPI ADASI: ….Pafta,…..Ada,…..Parsel numaralı taşınmazların bir kısmının veya tümünün tevhidi ile oluşacak yeni parsel veya parsellerden her biridir.

k-     İNŞAAT RUHSATI: İlgili Belediye tarafından proje onayını müteakiben verilecek temel Ruhsatı dahil olmak üzere tüm izin ve vizeler.

l-       İSKAN İZNİ: İlgili Belediye tarafından işin projeye uygun olarak tamamlanması sonrasında verilecek Yapı Kullanım İzni.

m-   KAT İRTİFAKI: Avan proje üzerinden yapılacak paylaşımla tarafların TAŞINMAZ’ dan paylarına düşecek bağımsız bölümleri ve bağımsız bölümlerine isabet eden arsa paylarını gösterir paylaşım listesi çerçevesinde Tapu Müdürlüğü’nce tesis edilecek ayni hak.

n-     KONSEPT PROJE: MÜTEAHHİT tarafından işbu sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde 3 (üç) alternatifli plarak hazırlanıp ARSA SAHİPLERİ’ ne sunulacak taslak ön proje.

o-     PROJE: Tüm mimari, statik, elektrik ve mekanik teknik uygulama projeleri.

p-     EMSALE DAHİL ALAN: Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çatı katı ile açık/kapalı çıkmalar dahil kullanılabilinen bütün katların katlar alanına dahil edilmeyen alanları  çıktıktan sonraki alanı toplamıdır. Kullanılabilen katlar deyimi konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanları ifade eder.

q-     EMSAL HARİCİ ALAN: Emsale dahil alan dışında inşa edilmesine ve kullanılmasına izin verilen açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m’ yi aşmayan ve yalnızca tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su depoosu, hidrofor, ışıklık ve hava bacaları vb. gibi alanlardır.

 

3-KONU                     :

a-     Sözleşmenin konusu, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan, imarın ……… ada,……. parselinde bulunan toplam …………………….. m2 büyüklüğündeki bina ve/veya arsa'nın , MÜTEAHHİT tarafından diğer arsaların tevhit işlemlerinin tamamlanmasından sonra oluşturulacak yeni ada üzerinde yer alan binaların/yapıların yıkılarak, mevcut imar durumu, proje ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan teknik şartname ve mahal listelerindebelirtilen özellikler ile teknik ve sanat kurallarına uygun bir şekilde, kat karşılığı sistemine göre her türlü masraf ve inşa bedelleri MÜTEAHHİT’ e ait olmak üzere; her türlü alt yapı, üst yapı ve bahçe düzenlemelerini  bu sözleşmede belirtilen usul, esas ve zamanda A+ (A plus)süperlüksresidance (rezidans) konut yapılması ve bu yapıların yine bu sözleşmeye göre ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında paylaşılmasıdır.

 

4-YER TESLİMİ       :          

a-     Taşınmaz;MÜTEAHHİT’e,ARSA SAHİBİ tarafından mevcut durumu nasılsa o şekilde teslim edilecektir.ARSA SAHİBİ sadece mevcut yapıların içinin boşaltılmasından sorumlu olacaktır. Ancak işbu sözleşme ile MÜTEAHHİT;ARSA SAHİPLERİ’ne, taşınmazlarının içinde bulunan kapı,pencere ve bunlara ilişkin kalıpların, mutfak odası,yatak odası ve çocuk odalarında mal sahipleri tarafından yaptırılan dolap vb ekipmanları, duşa kabin,muslukları ve buna benzer taşınmazdan ayrılması mümkün olan eklentileri söküp götürmelerini kabul ve taahhüt eder.

 

5-İNŞAATIN NİTELİĞİ       :          

a-     İnşaat, bu sözleşmeye ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacak olup;  MÜTEAHHİT aşağıda belirtilen genel ve özel teknik şartlara harfiyen uyacaktır.

b-     MÜTEAHHİT, sözleşme konusu arsa üzerinde lüks residance’lardan oluşan site inşa edecek olup, bu inşaat en yeni teknoloji ve modern malzeme ile yapılacak ve bu malzemeler A+ (A plus) kalite ve standartta olacaktır.

c-      MÜTEAHHİT, inşaatı oluşturan tüm bağımsız bölümlerde ve ortak alanlarda kullandığı inşaat malzemelerinin cins ve kalitesi ile inşaat teknolojilerini A+ (A plus)  TSE ve ISO 2001 standartlarında seçmek zorundadır.

d-     İnşaat süresince gelişen ve değişen malzeme cins ve teknolojileri nedeniyle projelerin hazırlanıp onaylanmasıyla birlikte,projeye uygun mahal listeleri ile malzeme cins ve markalarını gösteren çizelge listeleri hazırlanacak olup ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT’ in ortak onayıyla bu liste uygulama projesinin eki olacaktır. Sözleşme ekinde yer alan mahal listesi nihai olmayıp; mahal listesinde ARSA SAHİBİ’nin isteği üzerine her türlü değişiklik ve ilave yapılabilir.

 

 

6-YIKIM, HARFİYAT VE İNŞAATTAN SORUMLULUK:        

a-     Taşınmazlar üzerlerindeki binalar MÜTEAHHİT tarafından yıkılacaktır.Binanın enkazı ve yıkım giderleri münhasıran müteahhide aittir.MÜTEAHHİT taşınmazlar üzerindeki ARSA SAHİPLERİ’ne ait binaları/yapıları yıktıktan sonra sözleşmeye devam etmez ise; işbu sözleşmenin ilerleyen maddelerinde düzenlenen ve MÜTEAHHİTin kendi yükümlülüklerini  kanuna ve işbu sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi  halinde,  ARSA SAHİPLERİ’nin uğrayacağı tüm zararlara ilişkin olarak ödeyeceği tazminat ve cezai şartların yanında her bir arsa sahibine ayrı ayrı 200,000 TL ödeyecektir. ödemeyi işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Mevcut binaların yıkımı ile harfiyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara ve diğer üçüncü kişilere verilecek hertürlü zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan münhasıran MÜTEAHHİT sorumludur.

b-     İşin yapılması sırasında MÜTEAHHİT’in ve çalıştırdığı kişilerin sebep olacağı veya gerekli tedbirleri almamasından doğacak zararların hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. ARSA SAHİBİ aleyhine bu sebeple bir dava açıldığında bu dava MÜTEAHHİT’e ihbar olunur. Bu halde MÜTEAHHİT, MAL SAHİBİ makamına kaim olarak davayı takip eder. Ancak ARSA SAHİPLERİ aleyhine bu nedenlerden ötürü davalar açılırsa, ARSA SAHİBİ aleyhine açılabilecek davaların masrafları,vekalet ücretleri,mal sahiplerinin tutacağı avukatların ücretlerive mal sahiplerinin uğrayabilecekleri her türlü zararın maddi ve manevi açıdan tazmini MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT, projeye ve ruhsata aykırı inşaat yapmamayı kabul eder ve taahhüt eder. Yaptığı taktirde projeye uygun hale getirme masrafları, hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT ‘ in üçüncü kişilere sattığı, satış vaadi yaptığı veya herhangi bir şekilde taşınmaz devrettiği kişiler ARSA SAHİBİ ‘ ne karşı dava açamazlar. Açtıkları takdirde ARSA SAHİBİ ‘nin yapacakları tüm masraflar ve tutacakları avukatların ücretleri de MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

 

 

7-İŞYERİNİN MUHAFAZASI VE İNŞAAT SİGORTASI:          

a-     İşyerindeki her türlü alet, edevat, malzeme, makine, vasıta ve sair malzemelerin muhafazası MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

b-     İnşaat; MÜTEAHHİT tarafından ve prim ödemeleri de onun tarafından ödenmek üzere, ilk inşaat gününden başlamak ve kırk iki (42) ay içinde yapılacak harcamaları da güvence altına almak koşulu ile deprem, doğal afetler ve inşaat kusurlarına karşı güvence altına altında tutacak miktarda sigorta edilecektir.

 

8-EMNİYET TEDBİRLERİ:                       

a-     MÜTEAHHİT, işin devamı süresince işyerinde, işçilerin ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini önleyici emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. MÜTEAHHİT, yürürlükteki yapı işlerini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin işçi sağlığı ve işçi güvenliği hükümlerine uyacaktır.

 

9-GİDERLER                                   :

MÜTEAHHİT’ E AİT GİDERLER                                                                                  

a-      Sözleşme, tevhidi ifraz ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar, şerefiyelendirme yapan ekspertiz firmalarına ödenecek ücretler

b-      Projelendirme ve proje tasdiki sırasında gerekli evrakın tanzimi, masrafları, proje tasdik harcı, teknik eleman tasdik harcı, proje vize harçları ve inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, inşaat ve işgaliye harçları,

c-      Binanın kat irtifakı sırasında doğacak harç ve masraflar,

d-      İşin idaresi, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vesairenin alınması ve muhafazasının masrafları,

e-      İşin yapılması için gerekli inşaat masrafları ile inşaatı devamı süresince bütün yollarda trafik akışının temini için gerekli tedbirlerin alınması ve bunlara ait masraflar,

f-       MÜTEAHHİT adına çalışan personel ve işçinin her türlü ücretleri,sigorta primleri ile iş kazası olması halinde bunlara ait tedavi ve tazminat gibi masraflar,

g-      İş yerinde alınacak koruma ve emniyet tedbirlerinin gerektirdiği masraflar,

h-      Bağımsız bölümlere yapı kullanma izni alınması sırasında Belediye’ye, Odalar’a teknik sorumlulara özetle işin ifası ile ilgili tüm vergi ve harçlar,

i-        Kat mülkiyeti işlemleri MÜTEAHHİT tarafından yürütülecektir. Anahtar teslimi ve iskan müsaadesine kadar (İskan, vergi ve harçlar dahil); belediye işgal ve cezaları tüm tapu masrafları belediye otopark ücretleri, kat irtifakı kurumsal ve kat mülkiyet giderleri vs. MÜTEAHHİT’e aittir.

j-       İnşaat sırasında komşu parsellere, yola, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, vs. tesislere verilecek zararlardan MÜTEAHHİT sorumludur.

k-      MÜTEAHHİT’in sorumluluğuna giren konularda üçüncü şahıs, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ARSA SAHİBİ aleyhine açılabilecek davalarda tüm dava masrafları ile MAL SAHİBİ’nce tutulacak avukatların vekalet ücretleri MÜTEAHHİT’e aittir.

l-        Kısacası işbu sözleşmenin imzalanmasından, inşaatın tamamlanıp iskan ruhsatları alınıncaya (iskan ruhsatı dahil) mali mevzuattan kaynaklanan hertürlü vergi,resim, harç, inşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekalet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesis giderleri ve sair giderler MÜTEAHHİT’e aittir.

MAL SAHİBİNE AİT GİDERLER

a-      İşbu sözleşmenin imzalanmasından öncesine ait varsa belediyenin tahakkuk ettirdiği emlak vergisi ve sair benzeri vergi ve cezaları, tapunun üzerinde ipotek veya şerh varsa bunların kaldırılmasıyla ilgili masraflar,

b-      ARSA SAHİBİ’nin kendisine ait bağımsız bölümlerde üçüncü şahıslara yapacağı devirlerden doğacak her türlü harç ve masraflar ile vergiler ARSA SAHİBİ’ne aittir.

c-      ARSA SAHİBİ’ne ait özel istekler hariç İnşaatın başlangıcından anahtar teslimi bitimine kadar ARSA SAHİBİ’nin yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir harç, vergi veya gider yükümlülüğü yoktur.

d-      Bağımsız bölümlerin Anahtar tesliminden sonra Sosyal tesislerin gelir ve giderleri paylaşım oranında ortaktır.

 

10-TEVHİT İŞLEMLERİ:   

a-     MÜTEAHHİT tarafından, sözleşmelerin tüm ARSA SAHİPLERİ tarafından imzalanmasından itibaren 4 ay içerisinde diğer parsellerin tevhit işlemeleri tamamlanıp bitirilecek ve arsa tek ada haline dönüştürülecektir. Dört ay sonunda tevhit işleminin bitirilmemesi durumunda ARSA SAHİPLERİ sözleşmeyi tek taraflı ve bedelsiz fesih hakkına sahiptir.

 

11-PROJE YAPIMI VE İNŞAAT RUHSATININ ALINMASI:    

a-     Tevhit işlemlerinin yapılıp ana taşınmazın oluşmasından itibaren 1(bir) ay içinde avan(ön) proje çizilecek ve bu avan proje ARSA SAHİPLERİ’nin yazılı onayına sunulacaktır. ARSA SAHİPLERİ tarafında yazılı olarak onaylanan avan proje üzerinden bağımsız bölümler paylaşılacaktır.Bağımsız bölümlerin paylaşılmasından itibaren 5 (beş) ay içinde MÜTEAHHİT tarafından uygulama vaziyet planı ve uygulama projeleri hazırlanarak inşaat ruhsatı alınacaktır.

b-     Bu süreler içinde gerekli olan işlemlerin MÜTEAHHİT’ in kusurundan kaynaklanan bir nedenden dolayı yapılamaması halinde,ARSA SAHİPLERİ sözleşmeyi tek taraflı ve bedelsiz olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

12-BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞILMASI:

a-     Tevhitten sonra oluşacak alan üzerinde  yapılacak olan tüm işlerin; yerin altı ve üstü dahil her ne yapılırsa yapılsın %60’ı (yüzdealtmışı) Arsa sahiplerine % 40 'ı müteahhit firmaya ait olacak şekilde bölüşülecektir. Taraflar arasında yapılacak paylaşımda; herkesin tevhitten sonra oluşacak olan hissesi ve mevcuttaki 4 emsal oranı ve oluşabilecek üzeri emsal oranı baz alınarak yapılacaktır. EMSAL dışında kalan depo, otopark, sosyal tesisler ve bu tesislerde ortaya çıkabilecek alanlara da, aşağıda belirtileceği üzere yine ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT, hisselerine uygun bir şekilde ve aynı oranlar baz alınarak ortak olacaklardır.. Bu oran 4 imar durumuna göre hesaplanmış olup, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra mevcut imar durumunda herhangi bir değişiklik olursa (emsal hesaplarında artış veya azalma, yola terk veya belediyeden satın alma, kısacası lehte ve aleyhte) MÜTEAHHİT proje tadiline gidecektir. Tadil edilen işbu projenin, ARSA SAHİPLERİ’nin 2/3 çoğunluk tarafından onaylanmasını müteakip yüzdelik oranlara göre lehte değişikliklerin tamamı MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİPLERİ arasında hisseleri oranında bölüşülecektir. Ticari alanların paylaşımında; öncelik tevhitten önce ticari alan pozisyonunda bulunan parsellere ait olup, dükkanına karşı dükkan almak üzere paylaşımda da arsa sahibinin tevhitten önceki konumuna göre yer belirleme ve  isteme hakkı önceliklidir. Diğer arsa sahiplerinin yıkımdan önce  SPK onaylı bir firma tarafından tespit edilen kendi şerefiyelerine göre ticari ve/veya konut tercih etme hakkı vardır ve bu doğrultuda yapacağı tercihlere göre  müteahhit firma noter huzurunda taksimat yapmak zorundadır.

b-     MÜTEAHHİT Yapılacak olan yapıda ARSA SAHİPLERİ’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 7.02 maddesi gereğince; 60 m²’ ye kadar olan rezidans daireler için bir adet; 60 m²’den büyük rezidans daireler için 2 adet kapalı otopark yapmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca misafirler için yeterli miktarda açıkotopark yeri, açık/kapalı yüzme havuzları, fitness salonu,tenis kortu,sauna, sinema salonu, jakuzi, diğer spor dallarına ait salon ve alanlar olacak ve bu ortak alanlar ile diğer sosyal alanların paylaşılması da bu orana göre yapılacak olup, ana taşınmazın ARSA SAHİPLERİ bu alanlara da hisselerine uygun bir şekilde ortak olacaklardır. Söz konusu alanların kullanım şekli, Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun bir şekilde, hissesi oranında MÜTEAHHİT’in atadığı iki kişi ve hak sahiplerinin sağlayacağı en az 2/3 çoğunluğunun arsa sahiplerinin tamamı içerisinden yapacağı seçimle belirleyeceği 3 kişi tarafından yapılacak ve yine hak sahiplerinin tamamının belirleyeceği site yönetimi tarafından denetlenecektir.

c-      Söz konusu sosyal alan ve imkanlardan arsa sahipleri ücretsiz olarak faydalanacaktır.

d-     MÜTEAHHİT tarafından emsal dışında fazla satılabilir alan inşaatı yapılması halinde,  yine bu fazla yapılan imalatta  taraflar arasında yukarıda belirtilen oranda hisselere uygun bir şekilde paylaşılacaktır.

e-      Ada içinde mevcut olan yollara ilişkin yol payları, arsa sahiplerine hisseleri oranında yansıtılacaktır.Bu yollardan MÜTEAHHİT herhangi bir hak talep etmeyecektir.

f-       Mevcut arsaların ve avan projeye göre inşa edilecek binaların bağımsız bölümlerinin ŞEREFİYELENDİRİLMESİ için masrafları MÜTEAHHİT tarafından karşılanmak suretiyle tercihen SPK lisanslı veya başkaca bir sertifikasyona tabi bir bağımsız DEĞERLEME KURULUŞU ile anlaşılacaktır. Mevcut binaların/parsellerin yıkım ve inşaat öncesi değerlemesi yaptırılacak ve herbir ARSA SAHİBİ’nin mevcut arsası, binaları ve kıymetleri hakkında konum, yön ve manzara vb etkiler çerçevesinde detaylı bir değerlendirme raporu düzenletilerek ŞEREFİYELERİ belirlenecektir. Söz konusu rapora ek olarak, uygulanacak projede inşa edilecek binaların ve bağımsız bölümlerinin de yine yön, manzara ve kat  özellikleri göz önünde bulundurularak elde edilecek verilerin puantaj yöntemiyle itibari değerleri belirlenerek ŞEREFİYELENDİRİLECEKTİR. Söz konusu şerefiye itibari değerleri ARSA SAHİPLERİ’ne sunulacak olup, sunumu müteakiben 15 (onbeş) gün içinde itiraz edilmese kesinleşmiş sayılacaktır. ARSA SAHİPLERİ’nin salt çoğunluğu tarfından anılan paylaşım listesine itiraz edilmesi halinde, bu kez masrafı ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT tarafından eşit karşılanmak üzere ikinci bir Değerleme Şirketinden veya Bağımsız Değerleme Kuruluşundan uygunluk incelemesi talep edilebilecektir. Alınan ikinci rapor kesin mahiyette olup MÜTEAHHİT’in onayı olmadıkça üçüncü bir rapor aranmayacaktır.İşbu paylaşım esasları çerçevesinde MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİPLERİ arasında noter huzurunda bağımsız bölüm seçimi yapılacak ve avan projeye işlenecektir.

Arsa sahipleri mevcut gayrimenkulünün şerefiyesine göre paylaşımda baz alınır fakat şerefiyelendirmeden muaftır. Arsa sahipleri şerefiye ödemez müteaahit firma öder.  

g-     Bağımsız bölümlerin paylaşılmasında öncelik seçim hakkı ARSA SAHİPLERİ’ne ait olacaktır.ARSA SAHİPLERİ,MÜTEAHHİT’tin yapacağı noter kanallı tebliğ üzerine 60 gün içinde , belirlenmiş olan şerefiye tutarları ve hisselerine uygun bir şekilde bağımsız bölüm seçimlerini yapacaklardır.Belirtilen sürede bağımsız bölümünü seçmeyen ARSA SAHİBİ’ne,MÜTEAHHİT tarafından hissesine düşen bağımsız bölüm resen verilecektir. 

h-     Bağımsız bölümlerin paylaşılması sırasında, ARSA SAHİBİ’nin hakkı bir tam bağımsız bölümü karşılamaması veya artan bir kısım hisse kalması halinde, bu şekildeki ARSA SAHİPLERİ belirlenen bağımsız bölümlere hisseleri nispetinde birkaç ARSA SAHİBİ ile birlikte ortak yapılacaktır. Ayrıca bu kişilerin arta kalan hisselerinin belirlenen güncel rayiç bedel üzerinden MÜTEAHHİT tarafından satın alınması da mümkündür. Ancak öncelik bağımsız bölümlerde ortaklık kurmak suretiyle bu sorunun çözümü şeklindedir. Arsa sahibi ve müteaahhit, m2'si o günkü rayiç bedel üzerinden satın alabilirler. 

i-       Söz konusu inşaatta, dükkan olarak kullanılacak alanların oluşması halinde bu alanlar şerefiyelendirilmek suretiyle %60.-%40 oranında paylaşılacaktır. Paylaşımda ARSA SAHİPLERİ’ne tekabül eden yerlerde mevcut dükkan sahiplerine öncelik tanınacaktır. Dükkanı olan yine dükkan alacaktır.

j-       Bağımsız bölüm oluşturma yönünde m2 si yetmeyen veya diğer arsa sahiplerinin tamamı istemeleri dahilinde müteahhitin hissesine ait olan pay içerisinden 3000 TL bedel ile 7 m2 ye kadar satın alabilecektir. Müteahhit firma bunu kabul ve taahhüt eder.

k-     Sözleşmenin imzalanmasından iskan tarihine kadar çıkacak olan arsa sahibinin aleyhinde olan kararlar müteaahhit firmaya aittir. 

l-       Paylaşımda öncelik ARSA SAHİPLERİ’ne tanınmak suretiyle bütün binalar ve tüm katlarda %60...-%40 oranını sağlamaya yönelik olacaktır.

m-   Müteaahhit firma başkasına devredemez fakat sözleşme şartları gereğince ortak alabilir. Ortak aldığı firma bu sözleşme şartlarından müteselsilen sorumludur. 

13-KAT İRTİFAKI KURULMASI VE MÜTEAHHİTE DEVRİ:

a-     ARSA SAHİBİ, MÜTEAHHİT’in hissesi olan %.40 (yüzde Kırk) oranındaki hisseyi, inşaat ruhsatının alınmasına müteakip kat irtifakının kurulmasının akabinde yapılacak olan işlerin her bir aşamasında belirli oranlarda madde  14 te belirtildiği gibi kademe kademe kat karşılığı yapılan sözleşme gereği devretmeyi kabul ve taahhüt eder. Devir işlemine konu olan kat irtifakı, proje ve paylaşım listesine göre yapılacaktır.

b-     MÜTEAHHİT’e hissesinin devri sırasında, eşzamanlı olarak MÜTEAHHİT;  ARSA SAHİPLERİ’nin tamamı lehine hissesinin şerefiyelendirmedeki ekspertiz değerinin 2 katı değeri üzerinden TL olarak 1. derece ve 1. Sırada inşaat teminat ipoteği tesis edecektir.

c-      Arsa üzerine MÜTEAHHİT tarafından%....(yüzde….) ARSA SAHİBİ adına; %....(yüzde….)’iMÜTEAHHİT adına kat irtifakı kurulacaktır.

d-     İnşaat teminat ipoteği aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarda ve inşaatın aşamasına göre MÜTEAHHİT tarafından yapılan talepten itibaren 20 gün içinde kaldırılacaktır.

  1. Su basmana kadar olan tüm inşaat tamamlanıp temel üstü ruhsatı alındıktan sonra MÜTEAHHİT ‘in payına düşen bağımsız bölümlerin % 15(yüzdeonbeş)’i;
  2. Kaba inşaat işlerinin yarısı tamamlandığında MÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin %15(yüzdeonbeş)’i;
  3. Kaba inşaat işleri bitirilip, duvarlar, çatı ve elektrik ile mekanik tesisatın yatay ve düşey borulama işleri tamamlandığında MÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin %15(yüzde onbeş)’i;
  4. Blokların dış cephe kaplama ve boyaları bitirilip doğrama ve camlar takıldıktan sonraMÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin %20 (yüzde yirmi)’si;
  5. Blokların ince işleri, tüm dekorasyonları ile bütün elektrik işleri (kablolama, panolar, sigortalar, jeneratör, otomasyon sistemleri, aydınlatma elemanları, anahtar, priz) ve mekanik ekipmanlar (yangın dolapları, kazan dairesi ekipmanları, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, asansörler, radyatörler, klozet, eviye, lavabo, bataryalar, vb) Spor salonları, yüzme havuzları, kafeterya, sauna, fitness salonu, türk hamamı vb)tamamlanınca MÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin %20(yüzde yirmi)’si;
  6. Peyzaj işleri, bahçe oyun alanları, çocuk parkları, bahçe duvarları ve kalan tüm işler bittikten sonra anahtar teslim edilince MÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin %5(yüzdebeş)’i;
  7. Kusurlar giderilip iskan alınıp SGK ve vergi dairesinden prim ve borcu olmadığına dair yazının getirilmesinden sonra MÜTEAHHİT’in payına düşen bağımsız bölümlerin kalan %10(yüzon)’u,

 

olmak üzere ipotekleri kaldırılarak tapudan devredilecektir. Ferağ sırasında devredilecek irtifaklı arsa payları karşılığı olacak bağımsız bölümlerin seçimi MÜTEAHHİT’e ait olacaktır. Bu devir ve ferağlar sırasında alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcı ve giderlerin tümü MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır.

e-      MÜTEAHHİT arsa payı devralma hakkını doğrudan kendi üzerine alabildiği gibi, birer adetlik parçalar halinde daire sattığı müşterilere de doğrudan ARSA SAHİBİ tarafından verilmesini isteyebilir ARSA SAHİPLERİ , vekilleri aracılığı ile veya bizzat kendileri, müteahhit firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında  tapu verme yükümlülüklerini anlaştığı oran , şartlar ve zamanda yerine getirmekle sorumludurlar. ARSA SAHİBİ, MÜTEAHHİT’in tapusunu verme yükümlülüklerini, MÜTEAHHİT’ in talebinden en geç 7 iş günü içinde yerine getirmelidirler.Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ARSA SAHİPLERİ’ne MÜTEAHHİT bir ihtar çekerek 15 günden az olmamak üzere süre tanır. Bu süre içinde de haklı nedenlerle yükümlülüğünü yerine getirmeyen ARSA SAHİBİ, yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan MÜTEAHHİT’in uğrayacağı zararları ödemekle yükümlüdür.

 

14 - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE KADEMELİ TAPU DEVRİ

Hak Sahiplerinin sözleşme konusu gayrimenkuldeki hisselerinin tamamı 100 (yüz) paya bölünmüş olarak kabul edilmek suretiyle;  işbu sözleşmede öngörülen şekilde yeni imar durumunun alınmasına müteakip Hak Sahipleri gayrimenkuldeki (hisselerinin %60 (yüzde altmış) hissesini uhdelerinde ipka ile  bakiye  %40 (yüzde kırk) hisselerini müteahhide Arsa payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile  Tapuların 6 aşamada kademeli olarak devir etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Şöyleki; HAK SAHİPLERİ, işbu sözleşmenin 3. maddesi uyarınca YÜKLENİCİ'ye devir etmeyi kabul ettiği %40 hissesini inşaatın yapım aşamalarına uygun olarak aşağıdaki şekilde pürüzsüz, sorunsuz ve takyidatsız olarak HAK SAHİPLERİ KURULU vasıtasıyla YÜKLENİCİ’ye bedelsiz olarak vermeyi ve devir etmeyi taahhüt eder.

 

1)    Tevhit, Cins Tashihi, Yıkım Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı, tamamlanıp hafriyata başlandığında %40 hissenin %5 'i

2)    Tapuda kat irtifakının kurulması ve İnşaatın tamamının su basmanlarının tamamlanmasını müteakip, %40hissenin % 10’u ,

3)    İnşaatın tamamının betonarme karkasının tamamlanıp, çatının kapatılmasını müteakip, %40 hissenin % 20’si,

4)    Tüm inşaatın pencerelerinin ve camlarının takılması, iç ve dış sıvaların tamamlanması, elektrik, su, kalorifer, asansör ve sair tesisatların altyapı montajlarının tamamlanmasını müteakip, %40 hissenin % 30’u,

5)    Tüm inşaatın, tesisatlarının eksiksiz döşenmesi mutfak, cam, kapı, parke ve tesisat armatürlerinin montajlarının tamamlanması, beyaz eşyaların montajı, çevre düzenlemesi dahil“AnahtarTeslimi”tamamlanarak ARSA MALİKİ’ne tahsis ve tefrik edilen bağımız bölümlerin fiili teslimini müteakip,%40 hissenin 25’si,

6)    Yapı kullanma izin belgesinin alınmasına müteakip, %40 hissenin bakiye % 10’u devredilecektir.

Devri yapılacak bağımsız bölümler münhasıran YÜKLENİCİ tarafından belirlenecektir. Yukarıda 6 ayrı aşamada belirtilen tapu devir zamanları 4708 sayılı yasaya göre kurulmuş bulunan ve YÜKLENİCİ’nin seçeceği YAPI DENETİM şirketinin vereceği rapor veya tutanaklar esas alınarak belirlenecektir.

 

Bağamsız bölümlerin MÜTEAHHİT FİRMA’ya belirli etaplardan sonra verilmesi, bu bağımsız bölümlerin o etaba kadar yapılan işlerin karşılığı manasında değildir. HAK SAHİPLERİ iş bu SÖZLEŞME’nin tapuya şerh ettirilmesine kadar tüm hisselerde , şerh ettirilmesinden sonra sözleşme hükümlerine uygun olarak MÜTEAHHİT’e devir ve  temlik edilecek hisseler üzerinde her hangi bir tasarrufta bulunamazlar, satamazlar, kiralayamaz, rehin edemez,teminat gösteremezler. Bunların yapılması halinde, bundan doğan zarar ziyan hakları mahfuz kalmak kaydı ile HAK SAHİPLERİ, MÜTEAHHİT FİRMA’ya bu işlemlerin ortadan kaldırılmasına kadar geçen, ilk yedi günden sonraki her hafta için 250 .-USD. (İkiyüzelliAmerikan Doları) cezai şart öder.

Bu tapu devir ve ferağ işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması HAK SAHİPLERİ KURULU ile Koordineli MÜTEAHHİT FİRMAYA ait olup, bunlarla ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar MÜTEAHHİT FİRMA tarafından karşılanacaktır.

Hak Sahiplerinin işbu sözleşmedeki hak mahrumiyetlerinin  teminatı olarak; HAK SAHİPLERİ KURULU’nun lehine ve emrine  iş bu sözleşme kapsamındaki parsellerin tüm hissedarlarının sözleşme imzalaması şartıyla; tüm hissedarların sözleşmeleri imzaladığı anında müteahhidin iş bu sözleşmedeki taahhütlerinin ve özellikle  hak mahrumiyeti bedelinin  teminatı olarak her bir birim metre kare arsa karşılığı 600 -USD miktarlı iş bu sözleşme maddelerine bağlı kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak teminat mektubunu banka süresiz vermediği takdirde 1.(bir) yıl hak mahrumiyeti bedelleri yıllık peşin ödendiğinden 2 (iki) yıl süreli de alınabilecektir.. Bu durumda teminat mektubunun süresi her yıl sürenin bitiminden 2 (iki) hafta önce uzatılacaktır. Bu iki haftalık süre içerisinde uzatılmadığı takdirde teminat mektubu paraya çevrilecektir.  Banka teminat mektubu ( mektupları ) HAK SAHİPLERİ KURULU  tarafından bir T.C. Devlet bankasında ya da T.B.B. ( Türkiye Bankalar birliği ) tarafından sıralamaya göre ilk 3 sırada bulunan bir özel bankada kasa kiralanarak burada saklanacaktır.Müeteahhit tarafından verilen teminat mektubu, Hak Sahiplerinin bağımsız bölümlerinin tamamının Anahtar teslim şeklinde teslim aldığında, iade edilecektir.

 

Bu taahhüdün yerine getirilmemesi sözleşmenin HAK SAHİPLERİ KURULU tarafından mutlak tazminatsız ve ihbarsız haklı fesih sebebidir. HAK SAHİPLERİ KURULU, Müteahhit tarafından verilecek teminat mektubunu işbu sözleşmenin Müteahhit tarafından haksız yere tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi ve özellikle hak mahrumiyetlerinin ödenmemesi  haline münhasır olmak üzere; sözleşmeye aykırı hususların tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için 1 (bir) ay öncesinden ihtarname gönderilmiş olunması şartıyla, eksik ve ayıplı işlerin bedellerinin miktarını aşmamak üzere teminat mektubu paraya çevrilebilecektir. HAK SAHİPLERİ KURULU; teminat mektubunun paraya çevrilme nedeninin doğduğu anda paraya çevirebilecektir.                                                                                                             

İşbu düzenleme şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, tapu siciline, bu sözleşmenin taraflarından herhangi biri tarafından tek taraflı olarak şerh edilebilecektir.

 15. İNŞAAT TEMİNATI :

 Yüklenici ve HAK SAHİPLERİ KURULU  birlikte seçeceği bağımsız bir SPK lisanslı ekspertiz firması tarafından inşaat metrekare birim fiyatları üzerinden belirlenmiş inşaat maliyetinin (%6)’sı oranındaki bir adet kesin, kati ve süresiz genel müdürlük onaylı banka teminat mektubu ana sözleşmenin imzalanması şartı ile, arsanın bütünüyle fiili ve hukuki engellerden ari olarak YÜKLENİCİ’ ye boş olarak teslim edilmesi,yıkım ruhsatının alınması işleminin gerçekleştirilmesi ardından YÜKLENİCİ tarafından düzenlenerek ARSA SAHİPLERİN ’e teslim edilecektir. Söz konusu mektup YÜKLENİCİ tarafından HAK SAHİPLERİ KURULU’ na teslim olunacaktır.

 Bu teminat mektubu en geç iskan alımıyla birlikte  YÜKLENİCİ’ ye iade olunacaktır. HAK SAHİPLERİ KURULU ‘nun bu teminat mektubunu haksız veya keyfi veya sebepsiz yere nakde çevrilmesi söz konusu olamaz. Banka onayı alınamaz ise yüklenici projeden çekilebilir, hiçbir tazminat ya da yaptırımla karşı karşıya bırakılamaz.

İşbu sözleşme, ARSA SAHİPLERİ tarafındaki sayısal çokluk sebebiyle, ARSA SAHİPLERİ’ nin bir kısmı ile imzalanmış olsa ve aynı arsaya ilişkin yine işbu sözleşme amacıyla, YÜKLENİCİ tarafından birkaç veya birçok kez ayrı ayrı arsa sahipleri ile sözleşme imza edilecek olsa dahi, YÜKLENİCİ’nin taahhüt ve yükümlülükleri işbu metin ile sınırlandırıldığı kadardır. Sözleşme sayısının ve/veya sözleşme nüshalarının ve/veya sözleşmeyi imza eden taraf sayısının artması YÜKLENİCİ yüküm ve taahhütlerinin arttığı anlamında yorumlanamaz. Şöyle ki, bu madde belirtildiği gibi teminat mektubu azami %6 oranında olacak olmakla birlikte imza edilen/edilecek sözleşme sayısı bu oranın veya sözleşmedeki veya taraflar arasında ileride imza edilecek sair hususların YÜKLENİCİ’ye başkaca, arttırılmış yüküm getirmesine imkan sağlamaz, neden olmaz. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler arsanın tüm sahiplerinin sözleşmeyi imza etmesi hali düşünülerek kaleme alınmıştır. Taraflar bu hususta mutabıktır

 

16-ARSA SAHİPLERİNE ÖDENECEK HAK MAHRUMİYET BEDELLERİ:

a-     Hak mahrumiyet sayıları, MÜTEAHHİT ve temsilciler heyeti tarafından tespit edilecektir. Her bir bağımsız bölüme kira bedeli verilecektir. Bağımsız bölümlerin belirlenmesi ve tespitinde, resmi verilere (elektrik, su doğalgaz abonelikleri vb.) göre hareket edilmeyecek olup mevcut durum dikkate alınacaktır. Abonelik bulunmasa bile bağımsız bölüme kira bedeli verilecektir.

b-     Hak mahrumiyet bedelleri şu şekilde tespit edilmiştir:

1-     Her bağımsız bölüm başına 1,200 TL Hak mahrumiyeti ödenir. Hak mahrumiyet bedelleri 42 aylık peşin ödenir. Ya da ilk yıl için 14,400 TL peşin öder 36,000 TL için banka teminat mektubu verir. İskan alınıncaya kadar kiraları ödemeye devam eder. Bütün yılları peşin ödemez ise sonraki yıllar için TEFE TÜFE oranında artış yapılır. Her ayın ilk 5 günü içinde ödenmez ise sözleşme kendiliğinden fesh olur.

c-      Hak mahrumiyet bedelleri MÜTEAHHİT tarafından ARSA SAHİPLERİ’ne, tebligat yapılmasından itibaren ARSA SAHİPLERİ’ne daire veya yapılarını boşaltmaları için yapılacak tebligattan itibaren üç gün içerisinde ödenecektir. Ancak ARSA SAHİPLERİ’nin bağımsız bölümün kullanımından kaynaklanan borçları var ise ve bu borç nedeni ile abonelikler iptal edilemiyor ise bu bedel MÜTEAHHİT tarafından ilgili kuruma ödenebilir. Bu bedeli MÜTEAHHİT kira bedelinden mahsup edecektir.

d-     İş bu sözleşme Hak mahrumiyet bedelleri arsa sahiplerine belirtilen şekilde ödenmeden geçersiz sayılır.

e-      Bu ödemelerin dışında MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’ne her bağımsız bölüm başına ayrı ayrı olmak üzere ve bir kereye mahsus 1500:_TL (bintürklirası) taşınma bedeli ödeyecektir. Taşıma bedeli MÜTEAHHİT tarafından, dairelerin veya yapıların boşaltılmasına yönelik tebligat yapılmasından önce ödenecektir.

 

17-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MÜTEAHHİT

a-     MÜTEAHHİT, sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde inşaatı tamamlayıp ARSA SAHİPLERİ’ne teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde MÜTEAHHİT, gecikme için ARSA SAHİPLERİ’ne Hak mahrumiyet bedellerine ek olarak her bir Hak mahrumiyeti için ilave aylık 1500:_TL (binbeşyüztürklirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu gecikme altı ayı geçmesi halinde, ARSA SAHİBİ sözleşmeyi tek taraflı ve haklı olarak feshetmekte serbesttir.

b-     MÜTEAHHİT, inşaatın tamamlanıp teslim edilmesinden sonraki 3 ay içinde iskan ruhsatlarını almakla yükümlüdür.

c-      MÜTEAHHİT, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye veya şirkete devir veya temlik edemez, ancak hissesi %50’yi geçmemek üzere ortak alabilir. Aldığı ortak bu sözleşmeden doğan bütün sözleşme şartlarından sorumludur. Müteaahhit arsa sahiplerine karşı ortağından ötürü de müteselsilen borçlu ve kefildir. Firma gayri resmi ortak alamaz ve başkasına devredemez.  

d-     MÜTEAHHİT, sözleşmeye konu inşaatın temel hafriyatının başlamasından işin bitimine kadar inşaatın tamamını ALL RİSK üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yaptıracaktır.

e-      MÜTEAHHİT, hissedarları ile hisse miktarları ekli listede belirtilmiş olup bu hisselerle devir yapılacağı zaman, MÜTEAHHİT keyfiyeti ARSA SAHİBİ‘ ne yazılı olarak bildirilecek ve muvafakatini alacaktır. Aksi halde ARSA SAHİBİ iş bu sözleşmeyi fesih hakkına sahip olacaktır. Sözleşmeyi MÜTEAHHİT olarak imzalayanların ve şirketin ARSASAHİBİ’ne karşı sorumluluğu müteselsilen devam eder.

f-       İnşaatın sözleşmeye ekli teknik şartnamedeki koşullara uygun olarak yapılmasını kabul eden MÜTEAHHİT’in, kalitesi düşük veya sözleşmede kabul edilen nitelikte ve saptanan marka dışında kullandığı malzeme ile yaptığı ayıplı yahut nefaset farkı olan işlerin inşaat aşamasında veya inşaat sonrası da ARSA SAHİBİ’nce uygun hale getirilmesinin istendiği hallerde, MÜTEAHHİT sözleşmeye uygun olmayan işi yıkıp veya sökerek sözleşmeye uygun hale getirmeye kabul ve taahhüt eder.

g-     İnşaatın çevre ve bahçe düzenlemesi MÜTEAHHİT tarafından yapılacaktır. İnşaat aşamasında proje tadilatı gerekmesi halinde ARSA SAHİBİ’nin veya en az 2/3 çoğunluğunun muvafakatinin alınması zorunludur.

h-     İnşaat ARSA SAHİBİ’nce veya görevlendireceği bir teknik elemanca her zaman kontrol ettirilebilecektir Bununla birlikte inşaatın başlamasından iskan izni alınana kadar inşaatın denetimi için bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi ve bir avukat görevlendirilecek olup bu kişiler inşaatın; fen kurallarına, inşaat mevzuatına, sözleşmeye, ekli teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyeceklerdir. Uygun olmayan huşular ortaya çıktığı vakit bu hususlar yazılı olarak MÜTEAHHİT’ e bildirilecek koşullara uymayan ayıplı iş MÜTEAHHİT tarafından yıkılıp sözleşmeye uygun hale getirilecektir.

i-       ARSA SAHİPLERİ’ nin mevcut binaları yıkıldıktan sonra, MÜTEAHHİT’ in işi yapmaması ve buna bağlı olarak SÖZLEŞME’ nin FESİH olması durumunda, MÜTEAHHİT yıkılan her bir bina için ilgili bakanlığın açıkladığı bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini tazminat olarak ödemeyi kesin kabul ve taahhüt eder. MÜTEAHHİT bu tür riskler için sigorta yaptırmak ve primlerini ödemek zorundadır.

ARSASAHİBİ :

a-     ARSA SAHİBİ,işbu sözleşmenin imzası ile birlikte taşınmazın tapudaki cins tashihi yaptırmaya, tevhit ve ifraza, ilgili belediyeden imar durumu almaya, bedelli ve bedelsiz terk işlemlerini yapmaya, plan ve projelerini onaylatmaya, su, elektrik, doğalgaz vb. resmi kurumlarla sözleşme yapmaya inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve oturma raporlarını almaya, inşaatın tamamlanması aşamasına kadar geçecek sürede gereken her türlü resmi işlemleri yapılabilmesi için MÜTEAHHİTyetkilendirdiği kişilere işbu sözleşmenin ve yapılacak işlerin gerektirdiği yetkileri içeren sınırlı bir vekalet verecek ve haklı neden olmaksızın bu kişileri vekaletten azletmeyecektir.

b-     ARSA SAHİBİ’ne ait olup, sözleşmenin imzasından önce tahakkuk etmiş olan abonelikler (elektrik, doğalgaz, su vb.) ile vergi ve harçların sorumluluğu ARSA SAHİBİ’ne aittir. ARSASAHİBİ, böyle bir halde bu borçları yedi gün içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi halde bu borçlar MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir ve ARSA SAHİBİ’ne ödenecek kire bedelinden mahsup edilecektir.ARSA SAHİBİ’ninabonelik, vergi ve harç borçlarını ödememesi hususu MÜTEAHHİT için haklı nedenle fesih sebebi olmayacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu borçlar MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir ve ARSA SAHİBİ’ne ödenecek kira bedelinden mahsup edilecektir.

c-      ARSA SAHİBİ’ne ait olan arsa üzerinde takyidat bulunması halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir ay içinde ARSA SAHİBİ bu takyidatı kaldırmayı kabul eder.

d-     ARSA SAHİBİ bağımsız bölümlerini inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi yapılana kadar üçüncü kişilere satamaz, devir veya temlik edemez. Ancak iştirak halinde veya müştereken malik olanlar, ortaklardan birine buradaki hakkını satabilme hakkına sahiptir. Yine ARSA SAHİPLERİ’nin birinci derecede yakın akrabaları arasında da satışın caiz olduğunuMÜTEAHHİT işbu sözleşmeyle kabul eder. Bağımsız bölümler MÜTEAHHİT’çe belirlenen bedeller üzerinden satışa sunulacağından, ARSA SAHİBİ’ne ait olan bağımsız bölümlerin de bu bedel üzerinden MÜTEAHHİT tarafından alınması mümkündür.

e-      MÜTEAHHİT’in bildirim yapmasından itibaren belirlenen süre içerisinde ARSA SAHİBİ (bu süre taraflar arasında 20 gün olarak kararlaştırılmıştır.) gayrimenkulünü terk etmek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zararlardan ve gecikmelerden dolayı haklı bir neden olmaksızın gayrimenkulünü terk etmeyen ARSA SAHİBİ, MÜTEAHHİT’e karşı sorumlu olacaktır.

 

18- İNŞAAT SÜRESİ :

a-     MÜTEAHHİT inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren 42(kırkiki) ay içinde inşaatı tamamlayacaktır.

b-     İnşaat başlama tarihi inşaat ruhsatının alındığı tarihtir.

c-      MÜTEAHHİT’ ilk 6 (altı) ay sonunda temel üstü ruhsatını almakla yükümlüdür. Bu sürede temelüstü ruhsatını alınmaması durumunda MAL SAHİPLERİ’nin sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

d-     MÜTEAHHİT, Temelüstü ruhsatını alımından itibaren inşaatı 36 (otuzaltı) ay sonunda bitirme yükümlülüğündedir.

e-      Toplam 42 (kırkiki) aylık İnşaat süresi kesintisiz olup uzaması veya ilave süre verilmesi sözkonusu değildir. Ancak sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde bu süreler inşaat süresine ilave edilecektir.

f-       ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında yazılı mutabakat sağlanarak onaylı projelerde değişiklik yapılırsa bu değişiklik için geçen süre inşaat süresine eklenir.

g-     Sözleşmeyi imzalayan ARSA SAHİPLERİ’nin bir kısmının ya da tamamının kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek ya da kusuru ile inşaatın devamına engel olması halinde, geçen süre inşaat süresine eklenecektir.Ayrıca inşaat süresinin uzamasına neden olan ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ geciken gün sayısı dikkate alınarak ortaya çıkacak olan MÜTEAHHİT’ in zararını ödeyecektirler.

 

19-BEDELİN DEĞİŞMEYECEĞİ :

a-     Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar işin yapılmasına engel olursa veya yapılmasını son derece işgal ederse, MÜTEAHHİT bedelin arttırılmasını veya sözleşmenin feshini veya şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez. MÜTEAHHİT, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle ve oranda yapmaya mecburdur. İşbu sözleşme anahtar teslimi bir sözleşme olup, MÜTEAHHİT fazladan yapılan iş veya her ne ad altında olursa olsun, ARSA SAHİBİ’ den herhangi bir bedel talep edemez.

20- ÖZEL ŞARTLAR.

a-     Yukarıda 2 (iki) numaralı maddede özellikleri beliritilen parsellerin/gayrimenkullerin mevcut 1/….’lik ve 1/….’lik imar durmunun, işbu sözleşme uyarınca MÜTEAHHİT tarafından inşası vaat ve taahhüt edilen inşaatın özelliklerine uygun olduğunu MÜTEAHHİT kabul ve taahhüt eder.

b-     MÜTEAHHİT’ in bu sözleşme gereği inşa edeceği taşınmazlara ait proje ve teknik detaylar dahil olmak üzere diğer tüm detaylar, işbu sözleşmenin ekindeki teknik şartname ve mahal listelerinde belirlenecektir.

c-      MÜTEAHHİT sözleşmenin uygulanması ve işin yapımında müdebbir ve basiretli bir tacir gibi hareket etmeye ve işi teknik ve sanat kurallarına, yürürlükteki teknik şartnamelere uygun olarak yapmaktan sorumludur. MÜTEAHHİT’ in ARSA SAHİBİ tarafından onaylanan ve /veya talep edilen projelere ve/veya tadillerine kusur atfederek sorumsuzluğunu ileri sürmesi hiçbir koşulda kabul edilmeyecektir. Bu ve benzeri tüm iddiaların MÜTEAHHİT’ den beklenen işi özenle ve sadakatle yapma, müdebbir ve basiretli tacir olma gerçeğine aykırılık teşkil edeceğini, MÜTEAHHİT’ in işin ehli olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ve bu türden mazeret ve savunmalarının kabulünün mümkün olmadığını MÜTEAHHİT peşinen, gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

d-     MÜTEAHHİT, işbu sözleşmeye konu arsayı ve mevcut halini görmüş ve basiretli, müdebbir ve işin ehli olması sebebiyle arsa ile ilgili ve sözleşme konusu işle ilgili gerekli her türlü inceleme, araştırma ve teknik hususları tetkik ettiğini kabul etmiştir.  Bu nedenle herhangi bir itirazı kayıt ileri sürmeksizin işbu sözleşmeyi ve işbu sözleşmeden doğan her türlü hak ve yükümlülükleri üstlendiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

e-      MÜTEAHHİT, yürürlükteki ilgili her türlü mevzuata, kurallara, normlara, standartlara uygun olarak iş alanını incelemiş, tüm unsurlarını hesaplamış ve gerekli tedbirleri almış ve bu sözleşmedeki taahhütlerini yine bu sözleşmede belirtilen fiyat ve şartlarla, eksiksiz  ve süresi içinde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

f-       Arsa üzerinde yapılacak bağımsız bölümlere ait yönetim planı ARSA SAHİPLERİ’ nin seçtiği TEMSİLCİLER KURULU ve MÜTEAHHİT tarafından yapılacak ve kat irtifakı tesis edilirken tapu siciline tescil edilecektir.

g-     MÜTEAHHİT’ in bu sözleşme gereği inşa edeceği taşınmazlara ait teknik detaylar dahil olmak üzere tüm teknik detaylar şartnamelerde belirlenecektir.

h-     İnşaatın tamamı, yasalara ve diğer mevzuata uygun şekilde ve yapı denetim kontrolünde yapılacaktır.

i-       Bu sözleşmede düzenlenen sorumluluklara ilişkin her maddede, ARSA SAHİBİ tarafından karşılanacak tüm zarar ve ziyanlardan, yapılacak tüm resmi veya özel ödemelerden vs. dolayı ARSA SAHİBİ’ nin MÜTEAHHİT’ rücu hakkı olduğunu taraflar karşılıklı beyan, kabul ve taahhüt ederler.

j-       ARSA SAHİBİ’ nin işbu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması, söz konusu hakkını kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

k-     İnşa edilecek yerleşim biriminin adı ve logosu münferiden MÜTEAHHİT tarafından belirlenecek olup, ARSA SAHİBİ’ nin onayına gerek olmayacaktır. Bu hususta MÜTEAHHİT tek yetkili taraftır.

 

 

21-SÖZLEŞMENİN FESHİ,TAZMİNAT VE CEZA-İ ŞART:

SÖZLEŞMENİN FESHİ

a-     ARSA SAHİBİ yukarıda belirtilen veya kanundan doğan nedenlerle tek taraflı fesih hakkını kullanabilmek için MÜTEAHİT ’e gerekçeli bir ihtarda bulunmak ve ihtar ettiği hususun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için 15 günlük zaman tanımak zorundadır.

b-     ARSA SAHİBİyazılı ihtarı yaptıktan sonra MÜTEAHHİT gereken gayreti göstermediği takdirde veya yukarıda belirtilen nedenlerle veya kanunda doğan tek taraflı fesih hakkını kullanıp MÜTEAHHİT ‘e yazılı ihtarda bulunduktan sonra MÜTEAHHİT arsayı ve şantiye ‘yiARSA SAHİBİ’ne fiilen teslim edecektir. Teslim öncesi inşaatta herhangi bir tahribatta bulunamayacağı gibi, fesih ihbarı anında inşaatta mevcut malzeme, alet ve edevatı da inşaat dışına nakledemez.

c-     Sözleşmede tarif edilen mücbir sebepler dışında kanundan veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle ARSA SAHİBİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİBİ ’nin,MÜTEAHHİT ‘e vermiş oldukları tüm vekâletler hiçbir ihbara gerek kalmaksızın iptal olur.

d-     Fesih hakkının ARSA SAHİBİ tarafından kullanılması halinde MÜTEAHHİT o güne kadar almış olduğu veya satmış olduğu Arsa Payı Tapuları ‘nındışında hiçbir zaman bakiye bir alacak talebinde bulunamaz veya bu konuda bir hesaplaşma isteyemez. Bununla birlikte ARSASAHİPLERİ, diledikleri MÜTEAHHİT ‘ e diledikleri şartlarla vererek inşaatın ikmalini devam ettirebilirler. ARSA SAHİBİ‘ nin başkaca bir zararları olduğu taktirde(menfi ve müspet zararları) bunu da MÜTEAHHİT‘ ten ayrıca talep edebilirler.

e-     Kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSASAHİBİ’ince feshi halinde ARSA SAHİBİ, MÜTEAHHİT’ in uğradığı tüm zararların yanında işi yapmamaktan doğan kar kayıplarını da karşılamak zorundadır.

 

22- TAZMİNAT VE CEZA-İ ŞART

a-     Sözleşmede belirtilen süre zarfında MÜTEAHHİT, inşaatları bitiremediği taktirde, bu sözleşmenin ‘’Müteahhitin Hak ve Yükümlülüklerini ‘’düzenleyen 14. Maddesinin a fırkasında da belirtildiği üzere: MÜTEAHHİT gecikme için mal sahiplerine kira bedellerine ek olarak her bir kira için ilave aylık 1500 TL (binbeşyüztürklirası)  cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu gecikme altı ayı geçmesi halinde, ARSA SAHİBİ sözleşmeyi tek taraflı ve haklı olarak feshetmekte serbesttir.

b-     Gerek sözleşme süresi içerisinde ve inşaat aşamasında sözleşme koşullarına uymamakla hakkında çekilecek ihtarla sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen MÜTEAHHİT, gerekse de sözleşme süresi sonunda inşaatı tamamlamayarak ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşen MÜTEAHHİT, ARSA SAHİBİ’ne, uğrayacakları tüm maddi,manevi müspet ve menfi zararların yanında ayrı olarak  …………………….(…………………..) USD maktu cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Bu ceza gerek akdin feshi gerekse aynen ifa halinde ödeneceği gibi,ayrıca sözleşmenin diğer maddeleri gereğince talep edilecek zararlardan da mahsup edilemeyecektir.

c-      Kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSASAHİBİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİBİ,MÜTEAHHİT’in uğradığı tüm zararların yanında, başka işi yapmamaktan doğan kar kayıplarını da karşılamak zorundadır.Bunun yanında kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSASAHİBİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİBİ,  MÜTEAHHİT’in uğrayacağı tüm maddi,manevi,menfi ve müspet zararların yanında MÜTEAHHİT’e 500.000-USD (besyüzbinAmerikandoları) ödemekle yükümlüdür. Yine kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSA SAHİBİ ‘nce feshi halinde bu haksız fesihten ötürü diğer ARSASAHİPLERİ de zarar göreceğinden ötürü haksız olarak fesihde bulan mal sahibi diğer ARSA SAHİPLERİ’nin uğrayacakları tüm zararların yanında onlarında her birine ayrı ayrı 20.000-USD(yirmibinAmerikandoları)ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

d-     ARSA SAHİPLERİ kendilerine düşen daireleri üçüncü şahıslara sattıkları veya herhangi bir şekilde devrettikleri taktirde bu dairelerin yeni malikleri işbu sözleşme hükümlerinden aynen yararlanırlar.Bu daireler için alıcıya teslim taahhüdünü MÜTEAHHİT verecektir. Eğer doğarsa gecikme tazminatlarını ödeme sorumluluğu da MÜTEAHHİT’e aittir. Sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerin başladığı tarihten sonra oluşabilecek gecikmeler içİn cezai şartlar uygulanmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.

e-      Müteaahit firma arsa sahibinin payına düşen 1 metrekare için 7,500 TL baz alınarak her bir bağımsız bölüm başına teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu teminat mektubu arsa sahibine verilmeden sözleşme geçersiz sayılacaktır. Teminat mektubu kesin ve süresiz olacaktır.Teminat mektubu metni arsa sahipleri tarafından belirlenecektir.

f-       Arsa sahipleri dairelerini herhangi bir koşul olmaksızın satabilirler. 

23-MAL SAHİBİNİN VEFATI VE MÜTEAHHİT ‘ İN İFLASI

a-     ARSA SAHİBİ’nin ölümü halinde işbu sözleşme, mirasçıları açısından da geçerli olup her türlü hak ve yükümlülükleri ile kanuni veya atanmış mirasçılarına geçer.Bu halde mirasçılar 3 ay içinde mirasçılık belgesini alarak vekaletnameyi düzenlemekle yükümlüdürler.

b-     MÜTEAHHİT şirketin iflası, borç ödemeden aciz hale düşmesi,iflasının ertelenmesi, konkordato ilan etmesi hallerinde işbu sözleşmeyi müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan…………………………………………………………………………………………………………………………………….aynen devam edecektir.

c-      MÜTEAHHİT, sözleşmenin imzalanmasından sonra şirkete yeni bir ortak alınması halinde, imzalanan işbu sözleşmenin tüm hüküm ve şartları ile yeni ortaklar yönünden de bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

24-İŞİN KABULÜ:

a-     MÜTEAHHİT’in işin bittiğine dair yazılı müracaatı üzerine veya sözleşmede yazılı, sözleşmenin 15. Maddesinde geçen normal inşaat süresi olan 42 (kırk iki) aylık sürenin bitmesi üzerine, ARSA SAHİBİveya vekili, teknik danışmanlarının da katılımıyla MÜTEAHHİT’le birlikte işyerindeyapılan inşaatın tamamını kontrol ederler. Varsa eksik ve kusurlarını tespit edip ortak bir tutanak tanzim ederler. Kabule engel bir noksan veya kusur yoksa o bağımsız bölümün yada bölümlerin kabulü yapılır. Durum tutanaklara yazılarak kabulü yapılan bağımsız bölümler ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilir. Eksik ve kusurlar işin tamamının  %5 (yüzde beş) ‘ini aşmayacak bölümlerinde ise geçici bir kabul yapılır. Eksiklik daha fazla ise teslimat yapılmamış sayılır.

b-     İnşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda tarafların anlaşamaması durumunda BAĞIMSIZ bir YAPI DENETİM FİRMASI tarafından yukarıdaki kontroller yapılır. Bağımsız denetim Firmasına ödenecek ücret MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır.

c-      İnşaatın geçici kabule ve teslime uygun bulunmaması durumunda BAĞIMSIZ YAPI DENETİM FİRMASI ile ARSA SAHİPLERİ veya temsilcileri ve MÜTEAHHİT veya temsilcisinin huzuruyla eksikler bir tutanakla tespit edilir. Eksik ve kusurlarının ikmali için MÜTEAHHİT’ e 2 (iki) ayı aşmayan makul bir süre verilir. Süre sonunda belirtilen eksik ve kusurlar bitirilmediği takdirde cezai şart uygulanır. 

d-     İşin eksiksiz ve kusursuz olarak bitirildiği durumda ARSA SAHİBİ veya vekilleri, teknik danışmanları ile MÜTEAHHİT; birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla işin ön kabulünün yapıldığını tespit ederler. İlgili Yapı Denetim firmasının İlgili belediyeden almış olduğu inşaatın %100 (yüzde yüz) seviyede olduğu tespiti inşaatın kesin kabulü sayılacaktır. MÜTEAHHİT bundan sonra iskan müsaadesi için müracaat eder. İskân müsaadesi ve SGK ile vergi dairesinden borcu olmadığına dair belgenin alınması ile sözleşme konusu olan işin kesin kabulü yapılmış olur. Bu durumda ARSA SAHİBİ imzadan kaçınamaz.

25- MÜCBİR SEBEBLER:

a- Aşağıdaki belirtilen haller, gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir:

-Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede hissedebilecek 7,2 ve daha büyüklükte deprem.

-Genel salgın hastalık

-Kısmi veya genel seferberlik ilanı

-Müteahhit’ den kaynaklamayan nedenlerle, hükümet ve resmi makamlarca çalışma, istihsal ve alım-satım imkânını kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade, müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler.

 

e-      Yukarıdaki maddelerin dışındaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceklerdir. MÜTEAHHİT, mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde, meydana geldiği tarihi müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içinde arsa sahibine   bir dilekçe ile başvurarak süre uzatımı talebinde bulunmak ve arsa sahibinin gerekli gördüğü hallerde, meydana gelen olay hakkında resmi makamlardan alacağı kanıtlayıcı belge, ARSA SAHİBİ‘ ne vermek zorundadır. Süre geçirildikten sonra yapılacak başvuru dikkate alınmayacaktır.

f-       Süresi içinde yapılan talep üzerine ARSA SAHİBİ, mücbir sebepleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tahkik ve tespit edecek ve neticeyi MÜTEAHHİT ‘ e bildirecektir.

26-DENETİM:

a-      ARSA SAHİPLERİ bizzat kendileri veya MÜTEAHHİT’ e yazı ile bildirecekleri masraflarını kendileri karşılayacakları yetkili ve ehil teknik elemanları vasıtasıyla inşaatın normal seyrini aksatmamak üzere, her türlü kontrolünü yapabilirler. Bunun için inşaatın onaylı mimari, statik, mekanik ve elektrik ve diğer plan ve projeleriyle ekli teknik şartname ve diğer ekleriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Şartnamesi ile,Yapı İşleri Genel Şartnamesine uygun olarak inşa edilip edilmediğini; kullanılan malzemelerin taahhüt edilen malzemeler olup olmadığını; işçilik ve malzeme kusurlarını denetlemek amacıyla inşaatı yakından ve sürekli kontrol edebilirler. MÜTEAHHİT FİRMA, ARSA SAHİPLERİ’nin veya kontrol elemanlarının, imar mevzuatına ve projeye uygun olarak yapacağı gerekçeli yazılı uyarılarını dikkate almak zorundadır.

b-      Teknik Uygulama Sorumluluğu ve Yapı Denetimi; ruhsat alınması sırasında gerekebilecek proje revizyonları, ilgili proje müellifleri tarafından yapılacaktır. Ruhsat alınmasına ait her türlü harç, vergi, resim ve diğer masraflar MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir. İnşaatın teknik uygulama sorumluluğu MÜTEAHHİT bünyesinde çalışan veya MÜTEAHHİT tarafından atanan yeterli sayıda mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi ve onlara bağlı olan teknikerler tarafından üstlenilecektir. MÜTEAHHİT, teknik uygulama sorumluluğu hizmeti için ARSA SAHİPLERİ’nden hiçbir talepte bulunmayacak, bu hizmetle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar MÜTEAHHİT’ e ait olacaktır. İnşaatın ‘’Yapı denetimi’’ 4708 sayılı kanuna uygun olarak, MÜTEAHHİT tarafından yaptırılacaktır.. Bunun için MÜTEAHHİT bir yapı denetimi firması ile anlaşma yapacak ve yapı denetimi hizmeti bedelini ödeyecektir.

 

 

 

27-YÖNETİMİN BELİRLENMESİ:

a-Anahtar tesliminden itibaren iskan ruhsatının alınmasına kadarki süreçte yönetim, MÜTEAHHİT tarafından yürütülecektir. Ancak bu durumda bile oluşacak yönetimin yarısı ARSA SAHİPLERİ arasından seçilecektir.

b-İnşaat tamamlanıp iskan ruhsatı alındıktan sonra ARSA SAHİPLERİ ve DİĞER KAT MALİKLERİ’nin seçeceği bir yönetim tarafından yönetim yeniden oluşturulacaktır.

 

28-TEMSİLCİLER KURULU:

a-     Temsilciler heyeti % 100 imza bitiminden sonra oluşacak olan alan içerisindeki hak sahiplerinin tamamının katılımı ve noter huzurunda yapılacak seçim ile belirlenecektir. Temsilciler heyeti herkesin hissesi oranında katılım ve seçim hakkı aracılığı ile en az 7 en fazla 15 kişiden oluşacaktır.   Firma bu kişilerin dışında temsilci olarak muhatap aldığı takdirde sözleşme kendiliğinden geçersiz olacaktır.

b-     Bu kişiler sözleşmeye konu inşaat süresi boyunca, inşaatın her aşamasında bulunabilecek, inşaatı gerek kendileri gerekse de uzman müşavir firma ve/veya uzman kişilerin yardımıyla denetleyebileceklerdir.Temsilciler kurulunun inşaat hakkındaki yazılı taleplerini MÜTEAHHİT nazara almayı işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Temsilciler kurulunun inşaatın gidişatı hakkındaki görüş,rapor ve başvurularını MÜTEAHHİT firma hızlı bir şekilde dikkate alarak inşaatın müspet bir halde ilerlemesini sağlayacaktır. İşbu sözleşmede temsilciler kuruluna izafe edilen görevlerin bu kurulca yerine getirilmesi MÜTEAHHİT firma tarafından haklı neden olmaksızın hiçbir şekilde engellenemez. Temsilciler kurulu kendilerine verilen vekaletname gereği hak sahiplerinin uğrayacağı her türlü zarar ve kayıplardan dolayı kendisine vekaletname veren arsa sahibine karşı vekaletin devamlılığı süresince müteselsilen sorumludur.  Temsilciler heyetine seçilen kişi veya kişiler bu arsa sahiplerinin uğrayacağı her türlü zararlara karşı müteselsilen sorumluluğu temsilciler heyetine girmiş olmak ile otomatikman kabul etmiş sayılırlar.

29-GARANTİ SÜRESİ:

MÜTEAHHİT anahtar teslimi ile başlayan 5(beş) yıllık sürede binada kullanım hatası dışında meydana gelecek hertürlü arıza ve ayıpları bedelsiz olarak onarmayı veya yenisi ile değiştirmeyi işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

 

27- MÜŞTEREK BORÇLU ve  MÜTESELSİL KEFİLLER:

İş bu sözleşme hükümlerinin uygulanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarından, zarar, ziyan ve tazminatlarından ve her türlü hukuki, maddi ve cezai mükellefiyetlerinden , “ARSA SAHİBİNE” ‘ ne karşı,MÜTEAHHİT’in hissedarları ................, ......................................... ve..............……………….. doğabilecek her türlü borcun ödenmesinden  ......................................TL’ sına kadar MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL sıfatıyla sorumlu olduklarını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

30-TAPU VE NOTER HARÇLARININ MATRAHI:

a-     İşbu sözleşmenin mahiyeti icabı, arsa hisselerinin devir ve temliklerinde ARSASAHİBİ  ileMÜTEAHHİT  arasında bedel olarak para ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak tapu ve noter harçlarının matrahı için arsanın son emlak vergisi değerinden, MÜTEAHHİT’e devri vaat edilen %.60....(yüzde…) arsa payı hissesine tekabül edilerek kararlaştırılmış olup işbu rakamın taraflar için munzam bir borç-alacak vasfı olamayacak, bu rakam sadece bahse konu olan harcamaların yasal hallerde ödenmesine matrah teşkil edecektir.

 

31- SÖZLEŞM KAPSAMI

İşbu sözleşme her ne kadar özel şartlar ihtiva etse dahi yeni kabul edilen tüketici yasasındaki hükümler arsa sahiplerinin lehine geçerli olacaktır.

31-TEBLİGAT ADRESLERİ:

ARSASAHİBİ’nin adresi……………………………………………………………………………

MÜTEAHHİT’in adresi…………………………………………………………………………………

İşbu sözleşmeye dair tüm tebligatlar, ihtarnameler vb. yazışmalar belirtilen bu adreslere gönderilecektir.Taraflar adreslerine değiştirdikleri vakit bu yeni adreslerini diğer yana yazılı olarak bildireceklerdir.Aksi halde işbu sözleşmede gösterilen adreslere gönderilen tebligatlar,ihtarnameler vb yazışmalar mal sahiplerine ve MÜTEAHHİT firmaya yapılmış sayılacaktır.

30-YETKİLİ MAHKEME:

Uyuşmazlık halinde Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …………………………………………. Gününde akdedilmiştir.

ARSA SAHİBİ:

ADINA

 

MÜTEAHHİT

ADINA

EKLER:

1-     ARSA SAHİPLERİ’nin üzerinde uzlaştığı, kat irtifakı kurulmasına mesnet oluşturan Avan (ön) proje ve buna bağlı olarak çizilen uygulama projeleri sözleşmeye eklenecek ve taraflarca paraf edileceklerdir.

2-     Teknik Şartname ve kat mahal listesi. Bu ek inşaat ruhsatı alındığında hazırlanacak, taraflarca paraf edilecek ve sözleşmeye eklenecektir.

3-     İnşaat İş Programı. Bu ek inşaat ruhsatı alındığında hazırlanacak, taraflarca paraf edilecek ve  sözleşmeye eklenecektir.

4-     Müteahhit firma kuruluş ve güncel ticaret sicil gazetesi

5-     Taraflar arasında ortak alınan kararlar ile dizayn edilen  ve hak sahiplerinin 3/2 ‘sinin onayı ile oluşturulan Yönetim Planı.

 

TEKNİK ŞARTNAME ve MAHAL LİSTESİ

Sözleşme konusu gayrimenkul üzerinde yapılacak residance’lardan oluşacak lüks site ve içindeki tüm bağımsız bölümler en yeni inşaat teknolojisi ve en modern malzemeler ile yapılacak olup tüm ürünler A+ (A plus) kalite ve standartta olacak ve akıllı bina sistemleri uygulanarak inşa edilecektir. Aşağıdaki tüm malzemeler bu özelliklere uygun olacaktır.

 

1-ZEMİN ETÜDÜ ve STATİK:

Arsa sahibi’ne ait yukarıda belirtilen parsellerdeki söz konusu binanın inşa edileceği arsa üzerinde jeolojik ve zemin araştırmaları, bu konuda uzman zemin mekaniğifirmalarından birine yaptırılacaktır.

a-     Jeolojik ve sismik araştırmalar sonucunda çıkarılacak rapor doğrultusunda yapılacak statik hesaplar, raporda verilen zemin emniyet gerilmesi ve deprem katsayıları esas alınarak yapılacaktır.

b-     Binanın betonarme statik projeleri en son deprem yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanacaktır.

 

2-TEMEL:

a-     Temel, zemin emniyet değerleri doğrultusunda hazırlanacak betonarme projesine uygun olarak radye temel olacaktır.

b-     Binanın temeli ve tüm toprak altında kalacak bodrum katların betonarme perde dış duvarları PVC membran malzeme ile bohçalanarak su yalıtımı yapılacak, temel altı kotundan başlayarak subasman seviyesine kadar asgari 30 cm eninde mıcır dolgu ile zemin sularına karşı çepeçevre drenaj yapılacaktır.

c-      Otopark ve depo alanı dışında kalan tüm bodrum kat kısımlarında betonarme dış perdede su yalıtımı dışına ayrıca 5 (beş) cm kalınlıkta XPS stroforköpük ile ısı yalıtımı yapılacaktır.

 

3-BETONARME:

a-     Binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas olacaktır.

b-     Betonarme projesine uygun nitelikte hazır beton (C30-C40) sınıfı kullanılacaktır.

c-      Demir donatı ST III A nervürlü çelik olacaktır.

d-     Betonlar yeterli miktarda vibratörle sıkıştırılacaktır.

e-      Beton kalıpları endüstriyel kalıplar olacak, taşıdıkları yükleri emniyetle taşıyacak şekilde inşa edilecek ve şartnamede öngörülen betonun, yeterli mukavemeti kazanma süresi sonunda sökülecektir.

f-       Bütün bu işler MÜTEAHHİT’in mimar ve mühendislerinin kontrolü altında yapılacaktır.

 

4-DIŞ CEPHE DUVARLARI ve İÇ BÖLMELER:

a-     Dış Cephe; MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİPLERİ tarafından onaylanmış projeye uygun olarak giydirme cam, prekast beton cephe elemanları, alüminyum kompozit panel, seramik kaplama vb cephe sistemleri ile yapılacaktır.

b-     Dış duvarlar projeye uygun 20 cm kalınlıkta gazbeton olacaktır.

c-      Gazbeton duvarlar ile giydirme cephe arasında 110 (yüzon) dansiteli  5 (beş) cm kalınlıkta taşyünü ile ses ve ısı yalıtımı yapılacaktır.

d-     İç bölme duvarları 10 cm kalınlıkta gazbeton ile yapılacak, iki bağımsız bölümün ortak duvarları 10 cm kalınlıkta iki gazbeton duvar arasında 5 cm kalınlıkta 110 dansitetaşyünü ile izole edilecektir. Duvarların üzerine ıslak mahallerde çimento bazlı kara sıva (minimum 2 cm kalınlıkta); normal hacimlerde 2 cm kalınlıkta alçı sıva ve üzerlerine saten alçı çekilerek boya ve duvar kağıdına hazır hale getirilecektir. Birinci sınıf malzeme kullanılacak ve işçilik yapılacaktır.

 

5-ÇATI:

a-     Çatı projesine uygun olarak betonarme teras veya çelik konstrüksiyondan inşa edilecektir.

b-     Betonarme teras şeklinde yapılırsa betonarme taşıyıcı döşeme üzerine eğim betonu,PVC membransu yalıtımı, koruma betonu üzerine 5 (beş) cm kalkınlıkta 110 (yüzon) dansitetaşyün ile ısı yalıtımı yapılacak ve ve tekrar donatılı koruma betonu dökülerek seramik veya mermer kaplama ile bitirilecektir.

c-      Çelik konstrüksiyon çatı yapılırsa,  projesine uygun olarak 10 mm OSB ahşap levha üzerine 5 (beş ) cm kalınlıkta 50 dansitetaşyünü ısı yalıtımı, üzerine tekrar 10 mm OSB levha, TSE belgeli su yalıtım membranı ve üzerine kenetli geçme alüminyum çatı kaplama levhası konacaktır.

d-     Çatı yağmur suları projesine uygun gizli dereler ile toplanacak, dere içleri çift kompanentli %100 elastik likitmembran ile su yalıtımı yapılacaktır.

e-      Yağmur iniş boruları Vesbo marka sessiz boru olacaktır.Bütün yağmur iniş boruları bina dışında toplanacak ve yağmur suyu hattına bağlanacaktır.

f-       Normal balkon su giderleri yağmur iniş borularına bağlanacaktır.

 

 

6-BİNA GİRİŞ HOLLERİ ve MERDİVENLER:

a-     Bina giriş kapıları mimari çizimlerine uygun olarak A+ (A plus) lüks kalitede olacaktır.

b-     Otomatik açma ve hidrolik kapama cihazları olacaktır.

c-      Bina giriş zemini granit ile kaplanacak; rüzgarlık kapısı olacaktır.

d-     Giriş holünün duvarları zeminden bir metre yükseklikte doğal granit taş ile kaplanacak, tavana kadar olan kısımlar alçı sıva + boya kaplanacaktır.

e-      Mekanın konseptine uygun olarak danışma ve güvenlik bankoları ile görüntülü diyofon ve kamera konulacak; posta kutuları uygun bir şekilde yerleştirilecektir.

f-       Bina giriş holü tavanında projesine uygun kartonpiyer ve asma tavan içinde barisol (PVC germe aydınlatma) gizli aydınlatma sistemi olacaktır.

g-     Merdivenler betonarme olarak inşa edilecek;  basamakları doğal granit veya kaliteli mermer kaplama olacaktır.

h-     Merdiven boşlukları ve sahanlıklarda bir metre yüksekliğe kadar duvarlar kaliteli mermer kaplama üzerine alçı sıva ve saten boya yapılacaktır.

i-       Ana merdiven korkulukları detayına uygun paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

j-       Kat merdivenleri aydınlatmasında fotosel sensörlü aydınlatma sistemi kullanılacaktır.

 

 

7-İÇ ve DIŞ DOĞRAMALAR:

a-     Dış cephe doğramaları ısı yalıtımlı, rüzgar yüküne dayanıklılık hesapları yapılmış, A+ (A plus) alüminyum doğrama (sapa , schucco ) LOWE kaplamalı cam kullanılacaktır.

b-     Pencere altı denizlik ve daire kapısı eşikleri doğal granit veya kaliteli mermer olacaktır.

c-      Camlar çift açılır ve en az 6mm+12mm+6 mm kalınlıkta, yönetmeliğe uygun olacaktır.

d-     Daire giriş kapıları mimari çizimine uygun parmak izine duyarlı kale marka çelik kapı olacaktır.

e-      Daire iç kapıları lüks ahşap kaplamalı veya lake boyalı mobilya kapı olacaktır.

f-       Doğrama madeni aksamı ve aksesuarları A+ (A plus) malzemeden olacaktır.

g-     Salon ve mutfak kapıları camlı, diğer kapılar kapalı (camsız) olacaktır.

 

8-SALON ve YATAK ODALARI:

a-     Daire salonve yatak odaları zeminleri tek strip 14 cm genişlikte kaliteli lamine parke kaplanacaktır.

b-     Duvarlar ortalama 2 cm kalınlıkta alçı sıva üzerine saten alçı, su bazlı saten boya ve/veya ithal kaliteli duvar kağıdı ile kaplanacaktır.

c-      Tavanlar alçıpano asma tavan üzerine saten alçı ve su bazlı boya ile boyanacak, salonlarda barisol (pvc gergi ışıklı tavan) uygulaması yapılacaktır.

d-     Salon ve odalarda duvar-tavan birleşimlerinde kartonpiyer kullanılacak, pencere ve balkon kapı önlerinde kartonpiyer perdelikler kullanılacaktır.

e-      Elektrik tesisatı olarak her odada projesine uygun yeterli miktarda priz, telefon prizi, TV prizi ve uydu yayın prizi donanımı yapılacaktır.

f-       Merkezi klima ve havalandırma VRV sistemi yapılacaktır.

g-     Ebeveyn yatak odasının bağımsız banyosu olacaktır.

h-     Tüm odalarda plazmaTV altyapısı olacaktır.

i-       Tüm dairelerinbetonarme kat yükseklikleri asma tavan hariç net 3 (üç) metre olacaktır.

 

9-ANTRE VE KORİDORLAR:

a-     Duvarlar alçısıva üzerine saten alçı ve su bazlı saten boya veya kaliteli ithal duvar kağıdı ile kaplanacaktır.

b-     Alçıpano asma tavan ve spot aydınlatma yapılacaktır.

c-      Döşemeler Vitra veya Çanakkale A+ (plus) sınıf seramik malzeme ile kaplanacaktır.

d-     Oda kapılarına uygun renkte bir adet MDF malzemeden ihtiyaca yeterli portmanto yapılacaktır.

 

10- BANYOLAR:

a-     Duvarlar, Çanakkale veya Vitra A+(A plus) seramiklerle kaplanacaktır. Desen ve renk seçimlerinde ARSA SAHİBİ’nin onayı alınacak; yine isteğine göre bazı bölümleri saten alçı üzeri boya veya duvar kağıdı ile kaplanacaktır.

b-     Banyoda Geberit marka asma klozet, gömme rezervuar, Vitra marka hilton tipi veya isteğe bağlı olarak tezgah üstü lavabo kullanılacaktır.

c-      Banyo dolapları projesine göre çamaşır ve kurutma makinesini de içine alacak şekilde MDF üzeri lake boya veya ahşap mobilya üzeri aynalı olacaktır.

d-     Banyo tezgahı doğal granit veya isteğe göre kaliteli mermer veya suni taş (Çimstone veya muadili) olacaktır.

e-      Banyoda Vitra –Sanica –Bette marka küvet konacaktır.

f-       Banyo aksesuarları kaliteli markalar (Vitra veya muadili) olacaktır.

g-     Bataryalar ve el duşları Vitra veya ECA marka olacaktır.

h-     Banyolarda plazma TV altyapısı veya  LCD TV olacaktır.

i-       İsteğe bağlı olarak sauna ve jakuziyapılacakır.

j-       Franke veya muadili marka çamaşır ve kurutma makinesi kullanılacaktır.

 

11-MUTFAKLAR:

a-     Zeminler isteğe bağlı olarak kaliteli mermer, Çanakkale veya Vitra A+ (plus) seramik kaplanacaktır.

b-     Duvarlar alçı sıva üzeri saten alçı, su bazlı saten boya veya isteğe göre ithal A+ (A plus) kaliteli duvar kağıdı yapılacaktır.

c-      Tavanlar, alçıpano asma tavan üzerinde saten alçı ve su bazlı boya ile boyanacak, spot ve isteğe bağlı olarak endirekt gizli aydınlatma yapılacaktır.

d-     Dolaplar A+ (A plus) kalitede tercihen ALNO marka ahşap kaplmalı veya lake boyalı olacaktır.

e-      Tezgahlar ARSA SAHİBİ’nin tercihine uygun olarak doğal granit, mermer veya yapay taş (Çimstone) dan biri seçilecektir.

f-       Tezgah üstü-dolap arası duvar ARSA SAHİBİ’ninistağine uygun olarak doğal granit, mermer,  çimstone ve Çanakkale veya Vitra A+ (A plus) seramikten seçilebilecektir.

g-     Mutfak tezgah eviyesi 1,5 veya isteğe göre 2 gözlü Franke veya Teka marka paslanmaz çelik eviye konulacaktır.

h-     Ankastre Franke, Teka veya muadili bulaşık makinası, fırın, set üstü ocak ve davlumbaz konulacaktır.

i-       Mutfaklarda çöp öğütme makineleri bulunacaktır.

 

12- BOYALAR:

a-     Duvarlar kaba alçı sıva üzerine, saten alçı ve üzerine 2 kat astar ve 1 son kat boya ile boyanacaktır.

b-     Boyalar Betek filli boya, DYO, Marshall’dan 3’er alternatifi olarak belirlenecek ve ARSA SAHİBİ tarafından seçilen renkler uygulanacaktır.

 

13-KAPALI GARAJ:

a-     İBB Otopark yönetmeliği gereğince A+ (A plus) Residance daireler için gerekli olan 60 m²’ye kadar olan her bir bağımsız bölüm için birer adet; 60 m²2den büyük her bir bağımsız bölüm için 2’şer adet kapalı otopark yeri projelendirilecektir.

b-     Otopark zeminleri endüstriyel şap üzeri Epoksi kaplama olacaktır.

c-      Araç yerleri sarı otopark çizgileriyle boyanacaktır.

d-     Araç yıkama yerleri olacak ve yıkama suları çelik ızgaralar ile toplanarak döşeme altından boru iledrenaj sistemine tahliye edilecektir.

e-      Kapalı garajın fotoselli otomatik aydınlatması ve havalandırması yapılacaktır.

f-       Garaj kapıları uzaktan kumandalı ve akıllı bina sistemine uygun olacaktır.

g-     Otomatik Sprinkler Yangın söndürme sistemi bulunacaktır.

h-     Otoparkta diyafon, telefon ve görüntülü kamera sistemi olacaktır.

 

14-SU DEPOSU ve HİDROFOR:

a-     Binanın estetik görüntüsünü bozmayacak uygun bir yerine yeterli, içme suyu standartlarına uygun, yalıtımlı, havalandırması dış ortamla irtibatlı paslanmaz çelikten veya betonarme perde duvarlı olup içi içme suyuna uygun olarak PVCmembran kaplı yeterli kapasitede su deposu yapılacaktır.

b-     Yangın ve bahçe sulama sistemleri için de ayrı ayrı yeterli kapasitede betonarme perde iç ve dış yalıtımlı su depoları inşa edilecektir.

c-      Bina hidroforu Wilo, Baymak, Daf  markalardan seçilecektir.

 

15-SU TESİSATI:

a-     Temiz su tesisatı TSE ve ISO belgeli Vesbo, Hakan veya Dizayn markalarından seçilecektir.

b-     PPRC borularla sıva ve şap altı yapılacaktır.

c-      Pis su tesisatı TSE ve ISO belgeli Vesbo, Hakan ve Dizayn borularından imal edilecektir.

 

16-ISITMA SİSTEMİ, ISI ve SESYALITIMI:

a-     Binanın ısıtmasında doğalgaz kullanılacaktır

b-     İGDAŞ yönetmeliğine uygun merkezi sistem Wiesmann, Vaillant, Buderus marka kazanlardan biri konulacaktır. Katı yakıt kullanımına uygun olmalıdır.

c-      Kazandan çıkan sıcak su polipropilen borularla döşeme altından radyatörlere bağlanacaktır.

d-     Radyatörler alüminyum Alurad veya Efes marka olacaktır.

e-      Kullanılacak doğalgaz boruları TSE ve ISO belgeli olacaktır.

f-       Merkezi ısıtma ısı pay ölçer bireysel faturalama sistemine uygun, uzaktan GSM okumalı olacak, İsta, Brunata, Alarko,Daf, gibi kaliteli firmalardan birine yaptırılacaktır.

g-     Borulama sistemi Vesbo, Dizayn veya Hakan marka PVCesaslı çift cidarlı borular kullanılacaktır.

h-     Merkezi klima ve havalandırma VRV sistemli olacaktır.

i-        

 

17-ELEKTRİK TESİSATI:

a-     Binanın tüm elektrik projeleri Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır.

b-     Tüm prizler Le Grand marka, ledli ve akülü sensör olacaktır.

c-      Binanın ana elektrik panosunda her daireye bir adet trifaze elektrik sayacı takılacak ve eletrik enerjisi trifaze olarak daireler verilecektir.

d-     Dairelerin ana sigorta panosunda Siemens-Le Grand marka otomatik sigortalar ve kaçak akım rölesi kullanılacak ve trifaze enerji daire içinde dengeli olarak dağıtılacaktır.,Elekrik tesisatında kullanılacak kablolar TSE belgeli Nexans ve Hes marka olacaktır.

e-      Binanın tüm tesisatında topraklama yapılacak vebahçeye gömülecektir.

f-       Binalara tam beslemeli, tam otomatik ve kabinli yeterli güçte Aksa, Gen Power veya Teksan marka jeneratör konulacaktır.

g-     Yapılan site kendi enerjisini kendisi üretebilen sistem olmalıdır. Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi. 

 

18-GÜVENLİK:

a-     Tek giriş ve çıkışın olduğu site kapısı ve site dış duvarları 24 sat boyunca güvenlikli görüşü sağlayacak yeterli sayıda gece görüşlü kamerayla kontrol edilecektir.

b-     Otopark girişinde akıllı bina konseptine uygun otomatik kontrollü kamera sistemi olacaktır.

c-      Otoparklarda sprinkler otomatik yangın söndürme sistemi olacaktır.

d-     Otoparklarda havalandırma ve duman tahliye sistemi olacaktır.

e-      Dairelerde yangın algılama detektörü olacaktır.

f-       Dairegiriş kapıları şifreleme veya parmak okuma özellikli olacaktır.

 

19- TV, TELEFON ve YANGIN ALARM SİSTEMLERİ:

a-     Her bağımsız bölümde 2 adet telefon bağlantı tesisatı yapılacaktır.

b-     Dairelerde salon, 2 adet oda ve mutfakta uydu yayın, digitürk veya uydunet yayınına uygun TV sorti tesisatı çekilecektir.

c-      Her bir bağımsız bölüm için bina ana giriş holünde ortak kullanıma uygun ve Türktelekomca istenilen nitelikte iki adet telefon hattı çekilecektir.

d-     Bütün binada yangın ihbar alarm sistemi kurulacaktır.

e-      Bu sistemi; binanın yangın merdivenlerine camlı ikaz sistemleri kumanda edecektir.

 

 

20- JENERATÖR ve PARATONER SİSTEMLERİ:

a-     Arsanın uygun bir yerine, asansör, ana merdiven ve ortak alanlarla daire giriş holü, mutfak ve odalarda birer adet aydınlatma ampulünü çalıştırabilecek kapasitede elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye giren TSE tam beslemeli Teksan, Aksa veya Gen Power jeneratör markalarından biri konulacaktır.

b-     Binanın çatısına bir adet paratoner konulacak ve toprağa kadar olan hattı çekilerek bağlanacaktır.

 

21-ASANSÖR:

a-     Asansörler Kone, Schindler ve Otis markalarından seçilecektir.

b-     Otomatik kapılı, dokunmatik düğme panelli, hızlı ve ithal malzeme kullanılacaktır.

c-      Makine Mühendisleri Odasınca kabul gören yönetmeliğe uygun olacaktır.

d-     Her blokta ayrıca bir adedi binanın ihtiyaçlarını karşılayacak yük asansörü olacaktır.

 

22-BAHÇE PEYZAJ  DÜZENLEMESİ:

a-     Yeterliliği olan bir peyzaj firmasına bahçe düzenleme projesi yaptırılacaktır.

b-     Projeye uygun çimlendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapılacaktır.

c-      Açık misafir otoparkları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.

d-     Yağmur suyu giderleri ve bahçe drenajı yapılacaktır.

e-      Bahçede projesine uygun yeterli aydınlatma yapılacaktır.

f-       Bahçe duvarlarının dış yüzeyi boyanacaktır.

g-     Site ve bina giriş kapısı önleri sert zemin olarak yapılacak, oto ve yaya girişleri ayrı olacaktır.

h-     Bahçede otomatik sulama sistemi yapılacaktır.

 

22-GENEL ÖZELLİKLER:

a-      Daire içlerinde görüntülü interkom bağlantısı, site içi haberleşme sağlanacaktır.

b-      Güvenlik merkezi ile görüntülü görüşme,

c-      Hızlı internet altyapısı,

d-      Digitürk altyapısı

e-      Kablo TV alt yapısı,

f-       Gaz ve yangın alarmları olacaktır.

g-      Dairelerde salon ve tüm odalar ile mutfağa internet datahattı ve uydu yayını ayrı ayrı çekilecektir.

 

23-AKILLI BİNA SİSTEMLERİ:

Site ve bağımsız bölümlerinde son teknoloji ürünü akıllı bina sistemleri kurulacaktır.

a-     Bina otomasyon sistemleri: ısıtma, soğutma, havalandırma sitemleri, aydınlatma, hidrofor, jeneratör, otoparkta karbonmonoksit gazı izleme, egzoz  kontrol sistemleri vb sistemlerden oluşmaktadır. Dairelerde her türlü alarmlar, ısıtma, soğutma, tv, aydınlatma, perde gibi cihazların uzaktan kumandası (cep telefonu ile uydudan) yapılabilecektir.

b-     Geçiş kontrol ve güvenlik sistemleri kurulacaktır. Site ve garaj girişine otomatik geçiş sistemi kurulacaktır.

c-      Duman kontrol ve tahliye sistemleri kurulacaktır.

d-     Acil durum aydınlatma sistemleri kurulacaktır.

e-      Kapalı devre TV ve video sistemleri kurulacaktır..

f-       Yangın algılama, alarm ve otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.

g-     Seslendirme ve acil alarm anons sistemleri kurulacaktır

 

24- ORTAK ALANLAR:

Avan projede belirlenecektir. Aşağıda belirtilen mahaller yer alacaktır. Sözü  edilen alanlarda binalarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesinde yapılacaklardır. ARSA SAHİPLERİ’nin ve teknik temsilcilerinin kontrolü ve onayı ile yapılacaklardır.

a-     Çok amaçlı salon

b-     Sinema salonu

c-      Kapalı yüzme havuzu

d-     Açık yüzme havuzu

e-      Açık otoparklar

f-       Tenis kortu

g-     Kafeterya

h-     Sauna

i-       Türk Hamamı

j-       Fitness Salonu (ekipmanları ile birlikte)

k-     Açık aletli jimnastik alanı(ekipmanları ile birl

l-       Tenis Kortu

m-   Kreş,

n-     Çocuk oyun alanları (ekipmanları ile birlikte)

o-     Yürüme yolları

p-     Bahçe peyzajı, çimlendirme veağaçlandırma

q-     Helikopter pisti

 

25- GENEL ŞARTLAR:

MÜTEAHHİT firmanın yapmayı taahhüt ettiği sözleşme konusu yapı, İstanbul Büyükşehir ve Kadıköy Belediyesi’nin vermiş oldukları imar ve iskan durumuna göre teknik kurallara ve onaylı projelerine uygun olarak en yeni malzemelerle en lüks şekilde anahtar teslimi yöntemine göre inşa edilecektir.

a-     İnşaatın mimari, idari ve teknik sorumluluğu MÜTEAHHİT’ e aittir.

b-     MÜTEAHHİT kaliteyi düşürmeden ve ARSA SAHİPLERİ’ nin veya temsilcilerinin onayını alarak malzeme değişikliği yapma hakkına sahiptir.

c-      Projenin değiştirilmesi ise ARSA SAHİPLERİ’ nin temsilcileri ve denetçilerinin (kişi veya tüzel kişi) yazılı onayı alındıktan sonra değerlendirilecektir.

d-     Tüm teknik şartname maddeleri, çizilecek ve onaylanacak olan projelerle birlikte ARSA SAHİPLERİ adına denetçiler ve temsilciler tarafından değerlendirildikten sonra MÜTEAHHİT’ le birlikte mutabakat varılarak yürürlüğe girecektir.

 

     

_____________________________________________________________________________________________________

Ankarada Bakanlığın Reddettiği ama Vatandaşın Lehine Olan  Vekaletname Örneği  İçin Devam Ediniz !
_____________________________________________________________________________________________________


DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME 

 

Sahibi ve hissedarı bulunduğum/uz, bulunacağım/ız İstanbul ili, ………………..İlçesi, ……………………………….Mahallesinde kain, tapunun …………………………..ilçesi ……… pafta, ………………………………………adalardaki parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olmak üzere ( Yeni oluşacak ada ve parsellerde de geçerlidir ) tapu ve kadastro dairelerinde istikamet terklerini yapıp bedelli veya bedelsiz tapuda terkin etmeye, ter işlemi ile ilgili olmak üzere tapudan ferağlar vermeye, cins değişikliği yapmaya, ifraz ederek yeni parseller oluşturmaya, mevcut ve yeni oluşturulan parseller için, Tapu Sicil Muhafızlığı ve Kadastro Müdürlüklerinden tapu, çap, röperli kroki belgelerini talep etmeye, almaya, bununla ilgili işleri takip etmeye, tanzim edilmiş evrakları almaya, ayrıca gerekli olan yol, yeşil alan, kamuya terk edilecek alanlar ve istikamet terklerini yapıp bedelli veya bedelsiz tapuda terkin etmeye, miktar terki yapmaya, terk işlemi ile ilgili olmak üzere tapudan ferağlar vermeye, cins değişikliği yapmaya, yeni yeşil alan düzenlemeleri yapmaya, bunlarla ilgili dilekçeler vermeye, almaya, işlemleri takip etmeye, tanzim edilmiş evrakları almaya, ilgili belediyesinden imar durumu, istikamet rölevesi, kot kesit belgelerini talep etmeye ve almaya, adımıza verilmesi gereken muvafakat nameleri  vermeye, üzerinde bina varsa yıkım ruhsatını talep etmeye ve almaya, binalar yıkıldıktan sonra arsa olarak cins tahsisi yaptırmaya, mevcut kat mülkiyetini terkine, ortak mülkiyete çevirmeye, tapuya şerh vermeye, tevhit işlemlerini yapmaya, tevhitten sonra yeni oluşacak parseller için de şerh vermeye, 15.Füze Üs Komutanlığı’ndan bina yükseklik onayı için dilekçe vermeye, takibini yapmaya, tanzim edilmiş evrakları almaya ve bu hususla ilgili her türlü işlemi yapmaya, İSKİ, DSİ, AYEDAŞ, İGDAŞ, PTT, TÜRKSAT gibi kuruluşlardan mevcut tesisatların kapatılmasını talep etmeye ve kapattırmaya, yeniden açtırmaya, kira kontratı imzalamaya, bununla ilgili tapuya şerh vermeye, trafo merkez kurmaya, inşaat plan ve projelerini ilgili meslek odalarından ve ilgili belediye imar müdürlüklerinden tanzim, imza ve tasdik ettirmeye, planı tanzim ve tadil etmeye, her türlü inşaat ruhsatını almaya, temel, temel üstü vizelerini talep edip almaya, yapı kullanma izinlerini ve bilumum ruhsatları talep ve almaya, inşaat müddetince ilgili belediyelerden, inşaata ait tüm parsel çevresini çevreleyen panolara yapımcı firmaya ait ilan ve reklam resimleri asmaya, bununla ilgili olarak adımıza muvafakatler vermeye, onay almaya ARSA SAHİPLERİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ VEYA İZALANCAK OLAN “DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI  GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VEYA GELİR PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ’’ ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakı tesis ve tesciline, kat irtifak listesi tanzim edip imzalamaya ve kat irtifakı kurmaya, Hak Sahipleri ile ortak yönetim planları tanzim etmeye, imzalamaya, tadil etmeye, tapu kütüğüne işletmeye, tadilat projeleri hazırlatıp ilgili belediyelere tasdike vermeye, tadilat projeleri için adımıza verilmesi gereken muvafakat nameleri vermeye, tadik edilmiş projeleri almaya ruhsatları almaya, proje tadilatlarına ve ruhsat alınmasına muvafakatler vermeye ve tüm işlemler için harç, vergi, teminat, depozit yatırmaya, geri almaya AYEDAŞ elektrik ile akit ve kira mukaveleleri imzaya, kontrat yapmaya, ilgili tapu dairesine şerh vermeye, kısacası AYEDAŞ ile ilgili yapılacak her türlü muameleri, resmi ve özel dairelerde adıma akt ve imzaya İSKİ, DSİ , AYEDAŞ, TEK, İGDAŞ, PTT, TÜRKSAT, TMMOB, İtfaiye Müdürlüğü, İnşaat, Elektrik, Makine Mühendisleri Odalarında ve Mimarlar Odasında projelerin tasdik ve vizeleriyle ilgili harita ihtisas elemanlarının sözleşmelerinin tanzimi ve imzalanmasında, Yapı denetim firmaları ile sözleşmeler yapmaya ve gereğinde bu sözleşmeleri fesih etmeye, Maliye Emlak vergi dairesi ve ilgili katlarında, bütün noterliklerde, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile tüm resmi ve özel mercilerdeki işleri yürütmeye, adımıza bulunan yapıların risk tespitlerini yapmaya kentsel dönüşüm alanı için adımıza ilgili bakanlık ve müdürlüklerine ilgili il ve ilçe belediyelere kaymakamlık valilik müracaatlarda bulunmaya inşaatla ilgili olarak istenecek olan ısı yalıtımı, şantiye otopark gibi taahhütnameleri ve muvafakat nameleri vermeye, cins ve tahsilatlarını yapmaya yine proje, kroki, ve fotoğraflarını tasdik ettirmeye belgelerini imzalamaya, bakanlığa bağlı ilgili dairelerde plan tadilatları lehimize imar durumu oluşturmaya. Tapu Sicil Müdürlüğünde tecil talebinde bulunmaya, tesciline, defterleri imzalamaya, her türlü vergi, resim, harçlarını ödemeye, itiraza, iade edilecek kısımlarını almaya, tebliğ ve tebellüğe, beyannamelerini vermeye, tapu ve diğer kayıtlardaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI İstanbul 1,2,3,4 ve 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü/lükleri ve diğer ilgili resmi ve hususi dairelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ilgili katlarında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili katlarında, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Kadıköy Kaymakamlığı Çevre ve şehircilik bakanlığın afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ( 6306 ) ve buna bağlı tüm yönetmeliklerdeki gereken işlemleri adımıza müracatlada bulunarak  ilgili il müdürlükleri ve müsteşarlar, daireler  yukarıda belirttiğimiz konularla ilgili yapmamız gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi ve özel makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, vergi ve kıymet takdiri, muafiyet talebinde bulunmaya, taraflar arasında  yapılan veya yapılacak olan sözleşmenin ilgili maddesi gereğince tapu devir veya ipotek   fekki yapmaya ferağ takrirlerini vermeye gerektiğinde  işbu yetkiler ile başkalarını da kısmen ve tamamen tevkil, teşrik ve azle mezun ve selahiyetli olmak üzere ve de Teknik Şartnamede kapsamında verilen yetki ve sorumluluk dahilinde ve de projenin nihai kabulünden sonra işbu Sözleşmenin uygulanması, yorumlanması, YÜKLENİCİ tarafından talep edilecek bilcümle, yazılı veya şifahi onayların ve muvafakatlerini verilmesi, tüm teknik şartnamelerinin uygulanması ve sözleşmeden doğan hukuki sorumlulukların alınması, tapu ferağ takrirlerinin verilmesi BU VEKALETNAME SÖZLEŞMEDE BELİRLENMİŞ OLAN  YETKİ ÇERÇEVESİNDE SINIRLARINDA SORUMLUDUR. YATIRIMCI  MALİ ANALİZ VE İŞ BİTİRME YETERLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAYA VE BU KONUDA SORUMLULUK ALARAK ARSA SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRMEK DURUMUNDADIR.  

      

 Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Kenan YEGİN 5 yıl önce

fikirtepe halkı için yapmış olduğun araştırma ve tüm katkılar için fikirtepe de yaşayan biri olarak sana ve ekibine tşk ederim

Misafir Avatar
Fikirtepe Haber @Kenan YEGİN 5 yıl önce

kenan bey , rica eder bizde sizlere, tüm fikirtepelilere destek ve takiplerinizden dolayı teşekkür ederiz.

Misafir Avatar
fikirtepe sakini 5 yıl önce

çok sağol yasın bey fdikirtepenin gözü kulağısın

Misafir Avatar
TEMEL ÇELİK 5 yıl önce

işte bu kadar uzun ve teknik bilgili olan bir sözleşme ve vekalet nameyi ancak işten anlayan bir avukatla yapmak gerekir. nedense avukat dedinmi firmalar sana karşi bir taviraliyor. o andan itibaren firmaya karşi hâkli olarak şüpheler kaygılar oluşuyor. güven kalmıyor.

Misafir Avatar
ysfcnky 4 yıl önce

Sözleşme süperde bunu imzalayacak etrafta delikanlı göremiyorum...O kadar züğürt mütahitlere düştük ki mal sahibinden utanmazlarsa parada isteyecekler...

Misafir Avatar
yusuf çankaya 4 yıl önce

yasin bey ben size bir sözleşme örneği paylayaşayımmı bir de ona bakın.çok daha detaylı resmi bir kurumun yaptığı sözleşme saygılarımla

Misafir Avatar
murat 5 yıl önce

birisinin dairesi çok geniş ayrıca yeni ayrıca arsa payı küçükse zarar edecek öte yandan evi kötü veya arsa payı fazla olan evi bile olmayan biri çok kazanca geçecekdir bu sözleşmeyi bende uygun görmedim faydalı yanlarıda var vatandaşa

Misafir Avatar
vedat 5 yıl önce

bu arsa payları gelişi güzel bazen dairenin yerine göre bazen genişliğine göre veriliyormuş bu bakımdan arsa payı ile işe girmek de haklı olmuyor arsapayı mahkemeleride başlamış büyük apartmanlarda

banner88